956/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Lag angående ändring av lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

I enlighet med riksdagens beslut ändras rubriken för 3 kap. samt 36―38 §§ lagen den 13 juni 1929 om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/29) som följer:

3 kap.

Rättshandlingars ogiltighet och Jämkning av dem


36 §

Är villkor i rättshandling oskäligt eller skulle dess tillämpning leda till oskälighet, kan villkoret antingen jämkas eller lämnas utan avseende. Vid prövning av Oskäligheten skall beaktas rättshandlingens hela innehåll, parternas ställning, förhållandena då rättshandlingen företogs och därefter samt övriga omständigheter.

Är i 1 mom. avsett villkor sådant att det till följd av jämkningen av villkoret inte är skäligt att avtalet i övrigt oförändrat förblir i kraft, kan avtalet jämkas även till övriga delar eller förordnas att förfalla.

Såsom villkor i rättshandling betraktas även utfästelse om beloppet av vederlag.

37 §

Villkor enligt vilket till säkerhet för förbindelse ställd pant eller annan säkerhet är förverkad, om förbindelsen inte fullgörs, är utan verkan.

38 §

Avtal, genom vilket någon till förebyggande eller begränsande av konkurrens förbundit sig att inte bedriva viss verksamhet eller verksamhet av visst slag eller att inte ingå arbetsavtal med någon som bedriver sådan verksamhet, binder inte den som gjort utfästelsen till den del den oskäligt begränsar hans handlingsfrihet


Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1983. Den tillämpas även på rättshandlingar som företagits före lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 247/81
Lagutsk. bet. 6/82
Stora utsk. bet. 136/82

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.