946/1982

Given i Helsingfors den 17 december 1982

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 11 a, 11 b och 14 §§,

av dessa lagrum 11 a och 11 b §§ sådana de lyder i lag av den 10 juli 1979 (610/79) och 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 26 juni 1981 (482/81), samt

ändras 11, 12 och 13 §§, 15 § 1 mom., 16 § 2 mom., 17 § 1 mom., 18 § och 51 § 1 mom.,

av dessa lagrum 11 §, 15 § 1 mom., 17 § 1 mom., 18 § och 51 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 10 juli 1979, 12 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 9 juli 1982 (529/82), 13 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 10 juli 1979 och den 26 juni 1981 samt 16 § 2 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

11 §

Skattestyrelsen bestämmer hur förskottsinnehållning skall verkställas på lön, på betalningar som avses i 5 och 6 §§ samt på betalningar med stöd av lagen om lönegaranti (649/73). Innehållningsgrunderna skall fastställas så att de innehållna beloppen så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda beloppet av de skatter och avgifter som den skattskyldige, enligt de skattegrunder som skall tillämpas under skatteåret, skall erlägga för sin totala lön eller för annan ovan nämnd, förskottsinnehållning underkastad inkomst under skatteåret. Förskottsinnehållning verkställs dock inte till större belopp än den i pengar utbetalda lönen.

12 §

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl bestämma att förskottsinnehållning skall verkställas från ingången av skatteåret längst till utgången av mars enligt de skattegrunder som fastställts för det föregående året och med de ändringar som skattestyrelsen bestämmer.

Skattestyrelsen kan även bestämma att på lön som inte huvudsakligen utbetalas med regelbundna mellantider eller som utbetalas för bisyssla eller tillfälligt arbete, på semesterersättning eller på betalning med stöd av lagen om lönegaranti, skall verkställas förskottsinnehållning enligt en procentsats som bestäms enbart på basen av betalningens storlek, men dock inte får överstiga 50.

13 §

Bestämmelse om den skattskyldiges förskottsinnehållning antecknas i skatteboken eller delges honom på annat sätt eller överförs, enligt bestämmelse som utfärdats av skattestyrelsen, direkt till arbetsgivaren eller annan utbetalare som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning. Även i sistnämnda fall skall bestämmelsen om förskottsinnehållningen delges den skattskyldige.

15 §

Då förskottsinnehållning skall verkställas på lön som betalas till två eller flera löntagare gemensamt och utredning inte företes om hur lönen fördelar sig mellan dem, skall innehållningen verkställas på det gemensamma lönebeloppet i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer.


16 §

För viss grupp av löntagare, vilken på enhetliga grunder kan beviljas andra än i 8 § 2 mom. avsedda avdrag som inte beaktats vid fastställande av förskottsinnehållningens belopp, kan även skattedirektören i det skattedistrikt till vilket arbetsgivarens hemkommun hör på arbetsgivarens begäran bestämma att dessa avdrag skall göras från inkomsten innan förskottsinnehållningen verkställs.

17 §

Uppkommer oklarhet om förskottsinnehållning skall verkställas eller om vad som vid verkställandet av förskottsinnehållningen i övrigt skall iakttagas, avgörs ärendet på anhållan av arbetsgivaren eller löntagaren av det länsskatteverk inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen.


18 §

Anmäler löntagare i god tid före löneutbetalningen att han önskar större förskottsinnehållning på sin lön än den som borde verkställas enligt bestämmelserna om förskottsinnehållning, skall en så stor innehållning verkställas som han anhållit om.

51 §

Ändring i bestämmelse som med stöd av 13 § utfärdats om den skattskyldiges förskottsinnehållning eller i bestämmelse som med stöd av 43 § utfärdats om förskott får inte sökas genom besvär, förrän anhållan om rättelse av bestämmelsen har gjorts på det sätt som förutsätts i 16 eller 46 §. I skattedirektörs avgörande som avses i 15 § 2 mom. eller i beslut av länsskatteverket om registrering som avses i 21 § får ändring inte sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Åtgärder som är nödvändiga för lagens verkställighet kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 204/82
Statsutsk. bet. 71/82
Stora utsk. bet. 180/82

Helsingfors den 17 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.