940/1982

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1982

Trafikministeriets beslut om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last

Trafikministeriet har med stöd av 69 § fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) beslutat:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut avser lastkorgar till lastbilar och till släpvagnar med en totalvikt av mera än 3 500 kg, vilka kopplas till lastbilar, samt lastning av dylika fordon och fastgörande av lasten.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses:

1) med lastkorg ett vid fordonet fastgjort eller lätt löstagbart öppet lastflak eller ett slutet skåp, en cistern eller container eller annan motsvarande korg i vilken transportgods placeras;

2) med sluten lastkorg en lastkorg med stängbara eller slutna sidoväggar, gavlar och tak;

3) med öppen lastkorg ett öppet eller med endast sido- och gavellämmar försett lastflak;

4) med fast lastkorg en lastkorg som på ett bestående sätt är fastgjord i fordonets underrede;

5) med växellastkorg en container eller annan lastkorg, som utgör en särskild transport- och lagerenhet samt är avsedd att vara en utbytbara befordringsenhet för transportmedel av olika slag; växellastkorg kan vara försedd med stödben;

6) med lastutrymme den del av lastkorgen där lasten direkt placeras;

7) med surrningsanordning bälte, vajer, kätting, rep, nät eller annan liknande lastsäkringsutrustning; anordningen kan vara försedd med ändamålsenliga fäst- eller låsanordningar;

8) med surrningsspännare ett hjälpmedel med vilket en surrningsanordning kan spännas till; samt

9) med surrningsbälte en bandformig surrningsanordning som är försedd med fäst- eller låsanordningar och med surrningsspännare.

2 kap.

Lastkorg

3 §
Fastgörande av lastkorg vid fordon

Lastkorg skall vara fäst vid fordonet genom en förbindning som utan att några bestående deformeringar uppkommer kan motstå:

1) framåt längs fordonet en kraft som motsvarar en acceleration av minst 14 m/s2 och som påverkar lastens och lastkorgens sammanlagda massa;

2) tvärsöver och bakåt längs fordonet en kraft som motsvarar en acceleration av minst 7 m/s2 och som påverkar lasten och lastkorgens sammanlagda massa; och

3) vertikalt uppåt den större av nedan nämnda krafter: en kraft som motsvarar en acceleration av minst 10 m/s2 och som påverkar chassiets massa eller en motsvarande kraft som påverkar lastens och lastkorgens sammanlagda massa.

För fastgörande av växellastkorg skall finnas tillförlitliga och lätthanterliga låsningsdon, vilka skall uppfylla de hållfasthetskrav som har nämnts i 1 mom.

4 §
Framstam framför lastkorg eller annat motsvarande lastförskjutningsskydd

Lastkorg skall vara försedd med framstam eller också skall annat motsvarande lastskjutningsskydd finnas bakom förarhytten i fordonet.

Framstam eller lastförskjutningsskydd fordras inte:

1) i dragbil för påhängsvagn, om påhängsvagnen är försedd med framstam;

2) i egentlig släpvagn;

3) i tankvagn eller tankpåhängsvagn;

4) i fordon som är avsett för transport av annat fordon;

5) i fordon som är försett med särskilda kopplings- och låsningsdon och är avsett enbart för transport av växellastkorgar; ej heller

6) i släpvagn för specialtransport och dess dragbil med undantag av sådan släpvagn för specialtransport, som utan särskilt tillstånd får användas även för andra än specialtransporter.

5 §
Måtten för framstam eller lastförskjutningsskydd

Framstam hos fast lastkorg skall vara minst lika bred som lastutrymmet och minst lika hög som förarhytten. I lastkorg som är avsedd för transport av jord- och stenmaterial eller annat motsvarande massgods får det finnas framstam, som är smalare än förarhytten dock inte smalare än sidolämmarna. Framstam hos påhängsvagn skall ha en höjd av minst 1,6 m över lastutrymmets golv. Framstam hos växellastkorg skall ha en höjd av minst 1,0 m över lastutrymmets golv. Lastförskjutningsskydd som motsvarar framstam skall vara minst lika högt och brett som förarhytten.

Den del av framstammen hos fast lastkorg eller hos lastförskjutningsskydd, som når över underkanten av förarhyttens bakre fönster och den del av framstammen hos växellastkorg eller påhängsvagn, som når högre än 0,60 m över lastutrymmets golv, får vara sådan att den kan fällas, sänkas ned eller tas bort. Om en kran finns monterad framför lastkorgens framstam, får framstammens höjd reduceras så mycket som erfordras för att kranen skall kunna användas.

6 §
Hållfastheten hos framstam och lastförskjutningsskydd

Framstam och lastförskjutningsskydd skall utan att brista eller rivas sönder motstå en framåtriktad kraft av följande storlek, som fördelar sig jämnt över framstammens eller lastförskjutningsskyddets yta:

1) i fråga om fordon med sluten lastkorg, då lastutrymmet ansluter sig direkt till förarhyttens konstruktion, 15 % av fordonets eller lastkorgens tillåtna lastkapacitet, dock minst 5 kN och högst 30 kN;

2) i fråga om annat fordon minst en tredjedel av fordonets tillåtna lastkapacitet, dock högst 60 kN; och

3) i fråga om växellastkorg minst en tredjedel av den belastning som tillverkaren medger för denna, dock högst 60 kN.

Framstammen hos container som överensstämmer med ISO- eller motsvarande nationell standard behöver inte uppfylla de krav som uppställs i 1 mom.

7 §
Fästanordningar

I lastkorg skall finnas fästanordningar för lasten.

Fästanordningar krävs inte:

1) i cistern;

2) i lasatkorg som är avsedd för transport av jord- och stenmaterial eller annat motsvarande massgods;

3) i lastkorg som är avsedd för transport av djur;

4) i fordon som är försett enbart med lastbankar för trävaror och med sidostöttor;

5) i lastkorg som är avsedd och inredd endast för befordran av last av visst slag och vari inte befordras gods som behöver fastgöras; ej heller

6) i container som överensstämmer med ISO- eller motsvarande nationell standard.

8 §
Fästanordningar nominella hållfasthet

Fästanordningar i lastkorgar skall äga minst följande nominella hållfasthet:

Fordonets eller lastkorgens lastkapacitet Fästanordning i golvkonstruktionen Fästanordning i väggkonstruktionen för sluten lastkorg
mindre än 2,0 t 5 kN 2,5 kN
2,0-3,5 t 10 kN 5,0 kN
över 3,5 t 20 kN 5,0 kN

Fästanordning skall utan att brista kunna motstå en blastning som är dubbelt så stor som dess nominella hållfasthet, varvid riktningen hos den kraft som påverkar en väggfast fästanordning får avvika högst 30° från väggplanet. Den sammanlagda nominella hållfastheten hos fästanordningarna skall vara minst lika stor som lastkapaciteten hos fordonet eller lastkorgen, i fråga om sluten lastkorg dock minst hälften därav.

9 §
Fästanordningarnas antal, placering och form

Antalet fästanordningar skall vara minst sex. Fästanordningarna skall vara placerade symmetriskt vis lastutrymmets båda långsidor på inre eller yttre eller både på inre och yttre sidan av dem så, att lasten kan surras på ett säkert och ändamålsenligt sätt med hjälp av dessa fästanordningar. Avståndet i längdriktningen mellan fästanordningarna får vara högst 1,2 m, av särskilt skäl dock högst 1,5 m. Den främsta och den bakersta fästanordningen får vara placerade högst 0,25 m från inre sidan av fram- och respektive bakgaveln. De lägsta fästpunkterna vid väggen i en sluten lastkorg får vara placerade högst 1,0 m ovanför lastutrymmets botten, och separata fästpunkter skall finnas på ett avstånd av minst 0,6 m från varandra.

Fästanordningar skall vara utformad så, att en surrningsanordning lätt och tillförlitligt kan fästas vid den. Fästanordning får ersättas med en sådan spännvinsch för surrningsanordningar som äger motsvarande hållfasthet.

3 kap.

Bankar

10 §
Bankarnas antal och hållfasthet

För varje bunt av trävara eller annat motsvarande, långt gods skall finnas minst två lastbankar. Lastbankarna skall vara så många och deras sidostöttor so stadiga, att stöttorna inte deformeras på varaktigt sätt om någon av dem upptill i vågrät riktning på minst 2 meters höjd från övre ytan av bankkonstruktionens tvärbalk utsätts för trycket av en fjärdedel av den lastvikt som hänför sig till respektive lastbank.

11 §
Bankkonstruktionen

Fordon skall vara så konstruerat eller utrustat, att en bunt som placeras mellan två bakom varandra befintliga lastbankar kan surras vid fordonets underrede eller vid lastkorgen. Om avståndet mellan bakom varandra befintliga lastbankar överstiger 2,5 meter, skall surrningen kunna göras med hjälp av två separata bindningar.

De nedre ändrarna hos utlösningsbara sidostöttor skall vara säkrade genom löstagbara sprintar eller säkringskedjor. Stöttorna skall kunna frigöras från sidan mitt emot den där lasten lossas.

Tvärbalken i varje lastbank för trävaror skall vara försedd med en uppåtriktad, minst 10 mm hög kant, som hindrar trävarorna att förskjuta sig i fordonets längdriktning.

4 kap.

Lastning av fordon

12 §
Lastens placering

Lastens vikt skall fördelas så jämnt så möjligt över lastutrymmets bottenyta, och lasten skall läggas upp i form av en samlad helhet, som är så låg som möjligt. Lastens tyngdpunkt skall förläggas så lågt som möjligt och nära mittlinjen i fordonets längdriktning.

Lasten skall såvitt möjligt stödjas mot lastutrymmets framstam. Vassa delar hos föremål i lasten skall riktas bakåt.

Vid tillfällig lossning och vid omlastning skall i tillräcklig utsträckning tillses att lasten omfördelas på det sätt som avses i 1 och 2 mom.

13 §
Lastsäkring

Last får inte förskjuta sig i lastkorgen så att det kan inverka menligt på fordonets trafiksäkra användning eller väsentligt röra si i förhållande till lastkorgen då lasten påverkas framåt längs fordonet av en kraft motsvarande en acceleration av minst 10 m/s2 eller tvärsöver fordonet eller bakat av en kraft motsvarande en acceleration av minst 5 m/s2.

Till lastsäkring kan användas förstängning, surrning, låsning eller övertäckning av lasten. Vid bedömning av lastsäkringens hållfasthet får hänsyn tages till friktionens återhållande förmåga.

Last skall skyddas med presenning, om det finns risk för att lasten skall damma eller virvla ut över vägen på grund av luftdraget.

Såvida presenning eller nät används för lastsäkring, skall dessa fästas så att luftdraget inte lösgör dem under körningen.

5 kap.

Surrning av last

14 §
Surrningsanordningar

Den sammanlagda nominella hållfastheten hos de bindningar som hindrar lasten att förskjutas framåt skall, när den räknas ihop på båda sidorna av lastutrymmet, vara minst lika stor som lastens vikt samt, beräknad tvärsöver fordonet eller bakåt, minst lika stor som hälften av lastens vikt, såvida inte stödjandet av lasten samt friktionen mellan lasten och lastutrymmets botten eller lastens kvalitet medger en mindre hållfasthet hos bindningen.

Ny surrningsanordning skall motstå en belastning som är dubbelt så stor och dess metalldelar en belastning som är 1,4 gånger så stor som surrningsanordningens nominella hållfasthet, utan att någon av dem brister.

Surrningsanordnings skick skall granskas tillräckligt ofta. Surrningsanordningar som är skadade, försvagade genom slitage eller reparerade på obehörigt sätt får inte användas.

På surrningsbältet skall finnas angivet uppgifter om bältets nominella hållfasthet och tillverkningstidpunkt.

15 §
Surrningsspännare

Surrningsspännare skall åtminstone ha en hållfasthet som är lika stor som hållfastheten hos den tillsammans med surrningsspännaren begagnade surrningsanordningen. Med surrningsspännare skall kunna åstadkommas en dragkraft som motsvarar minst 5 % av surrningsanordningens nominella hållfasthet, då surrningsspännaren påverkas med en handkraft av 0,5 kN.

Surrningsspännare får med hjälp av vätske- eller lufttryck också fungera oavbrutet förutsatt att i bilens förarhytt finns en anordning som varnar för alltför lågt vätske- eller lufttryck med beaktande av surrningsspännarens funktion.

16 §
Surrning

Surrning skall göras på ett betryggande och ändamålsenligt sätt.

Surrningsanordning som förebygger att lasten förskjuts framåt skall vara så vågrät som möjligt och får inte utan synnerliga orsak bilda en större vinkel än 60° i förhållande till horisontalplanet.

Surrningsanordning får inte ligga mot någon skarp kant hos fordonet eller lasten. Vid behov skall anordningen skyddas på lämpligt sätt.

Surrningsanordningarna skall vara omsorgsfullt spända och spänningen i dem skall vid behov kontrolleras under transporten. Skulle en enstaka bindning eller fästpunkt lossna, skadas eller ge vika, får surrningen av lasten i övrigt inte härigenom försvagas. Surrningsspännare skall placeras så att den inte ökar fordonets bredd.

17 §
Särbestämmelser om surrning av trävaror och container

Vid transport av trävaror eller annat motsvarande långt gods skall detta surras vid fordonets underrede eller vid lastkorgen men minst en bindning. Om det transporterade godset har en nominell längd på längre än 3 meter, skall minst två bindningar användas och om ett föremål eller en godsbunt stöds mot sidostöttor, skall de stödas mot minst två stöttor på samma sida.

Container som inte kan låsas med containerlås skall surras med minst fyra bindningar som fastgörs vid topphörnbeslagen, och den skall vid behov stödas mot lastkorgen.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Godkännande av lastkorg

Vid registreringsbesiktning av fordon skall företes intyg, utfärdat av tillverkaren av fordonets lastbankar och lastkorg, över att fast lastkorg är fäst vid fordonet samt att växellastkorg är fastgjord med däri förutsatta låsningsdon på ett sätt, som motsvarar kraven i 3 §, att framstammen eller lastförskjutningsskyddet motsvarar kraven i 6 § 1 mom. samt att bankarna och fästanordningarna för lasten motsvara de hållfasthetskrav som är angivna för dem.

Växellastkorg, dock inte container, skall vara försedd med en av tillverkaren fastgjord tillverkningsskylt, som anger lastkorgens tillverkningsnummer och tillverkningsår, tillverkarens namn, lastkorgens yttre längd, bredd och höjd, lastkorgens egen vikt, den för lastkorgen tillåtna lasten samt den nominella hållfastheten hos lastkorgens fästanordningar för last. Tyngdpunkten hos en lastad växellastkorg, skall anges genom en på spetsen ställd, liksidig, vilken anbringas vid nedre kanten av växellastkorgens vänstra sida.

19 §
Bestämmelse om bemyndigande

Bilregistercentralen utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut samt anvisningar om lastning av olika slag av gods och fastgörande av lasten. Bilregistercentralen ger instruktioner om sättet att märka surrningsredskapens nominella hållfasthet och tillverkningstidpunkt. Besiktningsman kan i enskilda fall medge undantag från de krav på fordons konstruktion som upptas i detta beslut, om motsvarande säkerhet kan uppnås på annat sätt.

20 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1984.

Detta beslut tillämpas på fordon och växellastkorg som första gången tages i bruk på ikraftträdelsedagen eller därefter. Beslutets 12, 13, 16 och 17 § tillämpas dock även på transporter med fordon som har tagits i bruk före beslutets ikraftträdande enligt deras korgkonstruktion och utrustning.

Surrningsbälten, vilka tagits i användning före detta besluts ikraftträdande, får i fortsättningen användas trots att de saknar angivna uppgifter om nominell hållfasthet och tillverkningstidpunkt.

Helsingfors den 14 december 1982

Trafikminister
Jarmo Wahlström

Byråchef, överingenjör
U. U. J. Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.