888/1982

Given i Helsingfors den 3 december 1982

Förordning om ändring av familjepensionsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i familjepensionsförordningen av den 4 juli 1969 (449/69) 1, 2 och 7 §§,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis upphävd genom förordning av den 13 december 1974 (920/74), 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 27 juli 1979 (640/79) och 7 § sådan den lyder i sistnämnda förordning, som följer:

1 §

Angående ansökan om familjepension, sökandes skyldighet att lämna för ansökningens avgörande nödiga uppgifter samt pensionstagarens anmälningsskyldighet gäller i tillämpliga delar vad i 5 kap. folkpensionsförordningen (594/56) är stadgat.

Angående mottagande av ansökan om förmåner i enlighet med ramiljepensionslagen och skyldighet att anskaffa ämbetsbetyg gäller på motsvarande sätt vad i 68 och 69 §§ folkpensionsförordningen är stadgat.

2 §

I ansökan som gäller familjepensions tilläggsdel skall utredas förvärvs- och övriga inkomster samt egendom.

Änka, som åtnjuter änkepension, skall till folkpensionsanstaltens lokalhyra anmäla ingående av äktenskap. Änka eller annan Vårdnadshavare skall även anmäla givande av barn, som åtnjuter barnpension, som adoptivbarn eller övergång av vårdnaden av sådant barn på annan person. Barnet eller dess Vårdnadshavare skall likaså göra anmälan, då studier, skolgång eller yrkesutbildning som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten familjepensionslagen upphör eller då barn som åtnjuter barnpension självt börjar förtjäna sitt uppehälle. Mottagare av tilläggsdel skall till folkpensionsanstaltens lokalhyra anmäla ändring som skett i fråga om ekonomisk ställning.

7 §

Vad i förordningen om bostadsbidrag för pensionstagare (642/79) är stadgat, gäller i tillämpliga delar bostadsbidrag som avses i familjepensionslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 3 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.