872/1982

Given i Helsingfors den 3 december 1982

Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66) 2 §, 5 § 1 mom. och 17 § 1 punkten samt den finska språkdräkten i 17 § 4 punkten,

av dessa lagrum 5 § 1 mom. sådant det lyder ändrat genom lagar av den 30 december 1977 och den 28 juli 1978 (1069/77 och 578/78), som följer:

2 §

Med motorfordon avses i denna lag sådana motordrivna fordon som avses i de författningar som utfärdats med stöd av vägtrafiklagen (267/81).

5 §

Den egentliga fordonsskatten är för motorfordon som är avsett att drivas med dieselolja, motorpetroleum eller elektricitet, eller som drivs med flytgas:

1) för personbil för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 48 mark och för paketbil för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 18 mark;

2) för buss för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 9 mark;

3) för annan än i 4 punkten avsedd last- och specialbil med dubbla axlar intill en totalvikt av 14 000 kilogram för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 18 mark och för varje överstigande 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 39 mark;

4) för lastbil med dubbla axlar, vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 30 mark, och för lastbil med dubbla axlar, vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 33 mark;

5) för annan än i 6 punkten avsedd last- eller specialbil med boggikonstruktion samt för last- och specialbil med tre eller flera axlar intill en totalvikt av 19 000 kilogram för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 18 mark och för varje överstigande 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 39 mark;

6) för sådan lastbil med boggikonstruktion, vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 27 mark, och för lastbil med boggikonstruktion samt för lastbil med tre eller flera axlar, vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 33 mark; samt

7) för motorcykel 99 mark.


17 §

Befriade från tilläggsskatt äro:

1) motorredskap och på bilunderrede byggda arbetsmaskiner samt till motorredskap utrustade traktorer, då de inte används för andra än av deras bruksändamål föranledda transporter på själva arbetsplatsen eller för transport av bränsle och smörjmedel för deras eget behov, eller då de förflyttas från en arbetsplats till en annan;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Med tillämpning av stadgandena i denna lag kan egentlig fordonsskatt debiteras redan före nämnda dag.

Regeringens proposition 141/82
Statsutsk. bet. 56/82
Stora utsk. bet. 139/82

Helsingfors den 3 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.