760/1982

Given i Helsingfors den 22 oktober 1982

Förordning angående ändring av 18 § förordningen om avträdelsepension

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras 18 § förordningen den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/74), sådan den lyder i förordning av den 12 november 1976 (896/76), som följer:

18 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer årligen senast den 15 december beloppet av det i 22 § 3 mom. lagen om avträdelsepension avsedda förskottet för följande kalenderår. Senast den 15 juni årligen fastställer ministeriet beloppet av de i 1 mom. sagda paragraf avsedda kostnaderna av avträdelsepensionerna för föregående kalenderår. Samtidigt justerar ministeriet förskottsraterna för årets senare del, om beloppet av det fastställda förskottet avviker med minst två procent från det belopp som avses i sistnämnda lagrum och som staten, enligt vad som uppskattats, skall erlägga. Dessutom justeras senast den 15 oktober de förskott som skall erläggas för november och december, om det fastställda förskottet eller, i händelse förskottet har justerats, det justerade förskottet avviker med minst en procent från det belopp som staten, enligt vad som uppskattats, skall erlägga.

Förskottet erläggs i tolv månatliga rater. Av förskottsbeloppet erläggs för januari och februari 12 procent per månad, för mars och april 4,6 procent per månad samt för varje följande månad 8,35 procent. Då förskottet justeras enligt 1 mom. fördelas dock den höjning eller sänkning som hänför sig till den förflutna tiden jämnt på de återstående förskottsraterna. Förskottet skall stå till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande varje månad den första vardagen då Postbanken bokför postgirokonton.

Skillnaden mellan erlagt förskott och för samma år fastställt belopp, som staten skall erlägga, beaktas i samband med utbetalningen av den förskottsrat som följer på fastställandet.

För ovan i 1 mom. nämnda åtgärder skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt senast den 20 i den månad som föregår åtgärden tillställa jord- och skogsbruksministeriet av detsamma föreskriven utredning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Denna förordning tillämpas dock första gången då förskottet på statsunderstödet fastställs för år 1983.

Helsingfors den 22 oktober 1982

Vid förfall för Republikens President Statsminister
KALEVI SORSA

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.