716/1982

Given i Helsingfors den 24 september 1982

Luftvårdsförordning

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av luftvårdslagen den 25 januari 1982 (67/82):

1 kap.

Myndigheter

1 §

Ministeriet för inrikesärendena, nedan inrikesministeriet, har till uppgift att leda, övervaka och främja luftvården samt i detta syfte särskilt:

1) att draga försorg om det allmänna utvecklandet och den allmänna planeringen av luftvården;

2) att draga försorg om beredningen och verkställigheten av de allmänna anvisningar och bestämmelser som med stöd av 9 § luftvårdslagen utfärdas av statsrådet;

3) att leda och övervaka luftvårdsmyndigheternas verksamhet samt det allmänna förverkligandet av luftvården;

4) att följa, leda och koordinera luftvårdsåtgärderna inom olika förvaltningsområden;

5) att främja forskningen på luftvårdens område;

6) att draga försorg om förandet av luftvårdens dataregister och utvecklandet av områdets datasystem;

7) att främja utbildningen på luftvårdens område; samt

8) att draga försorg om luftvårdens allmänna upplysnings- och informationsverksamhet.

2 §

Länsstyrelsen har särskilt till uppgift:

1) att inom länet övervaka och följa iakttagandet av luftvårdslagen och med stöd av den utfärdade stadganden, bestämmelser och anvisningar;

2) att behandla de i luftvårdslagen föreskrivna anmälningarna och fatta beslut med anledning av dem;

3) att följa och främja beaktandet av luftvården i planer och andra projekt som förverkligas inom länet;

4) att ge anvisningar och råd beträffande handhavandet av uppgifter som ankommer på kommunal luftvårdsmyndighet;

5) att ge verksamhetsidkare, vars verksamhet medför risk för förorening av luften, anvisningar och råd beträffande vidtagandet av luftvårdsåtgärder; samt

6) att inom länet draga försorg om insamlandet av uppgifter som gäller luftvård.

3 §

Kommunal luftvårdsmyndighet har särskilt till uppgift:

1) att draga försorg om organiseringen av den kontroll av luftens kvalitet som de lokala förhållandena förutsätter samt om den härtill anslutna allmänna granskningen av verkningarna av utsläpp i luften;

2) att övervaka och följa iakttagandet av luftvårdslagen och med stöd av den utfärdade stadganden, bestämmelser och anvisningar samt vid behov till länsstyrelsen anmäla omständigheter, som förutsätter åtgärder av länsstyrelsen eller inrikesministeriet;

3) att främja samarbetet på luftvårdens område mellan kommunens organ samt följa luftvårdens förverkligande inom olika förvaltningsområden i kommunen och göra framställningar samt taga initiativ beträffande detta;

4) att främja samarbetet med andra kommuners luftvårdsmyndigheter;

5) att draga försorg om anskaffning av uppgifter som är erforderliga med tanke på kommunens luftvård; samt

6) att draga försorg om den lokala upplysnings-, utbildnings- och informationsverksamheten beträffande luftvården.

4 §

Som i 6 § luitvårdslagen angiven sakkunnigmyndighet på luftvårdens område fungerar medicinalstyrelsen. Som i samma paragraf angivna sakkunniginrättningar på luftvårdens område fungerar lantbrukets forskningscentral, skogsforskningsinstitutet, meteorologiska institutet, statens tekniska forskningscentral och folkhälsoinstitutet.

5 §

Sakkunnigmyndighet och sakkunniginrättning har till uppgift:

1) att på begäran av luftvårdsmyndighet avge utlåtanden med anledning av i luftvårdslagen stadgade anmälningar samt i andra frågor som ansluter sig till luftvårdslagens verkställighet;

2) att på begäran av luftvårdsmyndighet bistå densamma vid företagandet av undersökning som ansluter sig till en i 18 § luftvårdslagen angiven inspektion;

3) att på begäran av luftvårdsmyndighet utföra med tanke på luftvårdslagens verkställighet erforderliga undersökningar och utredningar; samt

4) att ge luftvårdsmyndighet annan sakkunnighjälp.

Sakkunnigmyndighet och sakkunniginrättning kan på begäran avge utlåtanden eller utföra undersökningar och utredningar även för verksamhetsidkare, vilkas verksamhet medför risk för förorening av luften.

6 §

För handhavandet av ovan i 5 § nämnda sakkunniguppgifter uppbärs avgifter på det sätt som är stadgat eller stadgas med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

2 kap.

Anmälningsförfarande

7 §

Angående verksamheten vid följande anläggningar eller angående väsentlig ändring av deras verksamhet skall göras i luftvårdslagen stadgad anmälan:

1) cellulosafabrik;

2) järn- eller stålverk, sinterverk eller produktionsanläggning för järnlegeringar;

3) cementfabrik, kalkbruk, fabrik som tillverkar asbetsprodukter eller mineralullsfabrik;

4) anläggning för behandling av problemavfall;

5) sopbränningsanläggning eller annan anläggning, vid vilken minst 1 ton avfall i timmen eller 5 000 ton avfall om året bränns;

6) fabrik, där syntetfiber eller råmaterial för syntetfiber framställs;

7) kraftverk eller pannanläggning, där olja, stenkol, trä, torv eller annat brännbart ämne används som bränsle och där den största bränsleeffekten överstiger 5 megawatt (MW) eller där energimängden för det bränsle som används överstiger 54 terajoule (TJ) om året;

8) metallverk eller rostverk, där andra metaller än järnmetaller förädlas;

9) fabrik, där oorganiska industrikemikalier, såsom syror, baser, klor, pigment eller titandioxid, framställs;

10) gödselfabrik;

11) raffinaderi för råolja;

12) fabrik, där organiska baskemikalier framställs;

13) järnmetallgjuteri, vars produktion är minst 500 ton om året, eller annat gjuten eller smältverk, vars produktion är minst 200 ton om året;

14) fabrik, där foderprotein framställs, eller benmjölsfabrik;

15) fabrik, där syntetgummi eller råmaterial för plaster framställs;

16) permanent eller sådan flyttbar stenkross eller asfaltstation som förlägges till visst område för längre tid än ett år;

17) ackumulatorfabrik;

18) spånplatte- eller fanerfabrik; samt

19) annan än ovan nämnd inrättning, där ämnen som innehåller flyktiga lösningsmedel förbrukas och vars förbrukning av dessa lösningsmedel, frånsett den andel som blir bunden vid eller kvarstannar i produkterna, är minst 50 ton om året eller vars motsvarande toppförbrukning är minst 100 kilogram i timmen.

8 §

Anmälan skall uppgöras i enlighet med formulär, som inrikesministeriet fastställt, och tillställas länsstyrelsen i det län, på vars område verksamheten bedrivs. Ministeriet meddelar mera detaljerade anvisningar för uppgörande av anmälan.

9 §

I anmälan skall ingå:

1) namn eller firma och hemort för verksamhetsidkaren samt anläggningens namn och den ort där den är belägen;

2) uppgifter om anläggningens produktion;

3) uppgifter om processer som är av betydelse med tanke på luftvården;

4) uppgifter om bränsle och råmaterial som används samt om deras förbrukning;

5) tillgängliga uppgifter om luftens kvalitet på det område där förorening av luften kan förekomma som en följd av verksamheten;

6) uppgifter om mängden och sammansättningen av utsläpp i luften;

7) utredning eller uppskattning av utsläppens sannolika spridning och deras inverkan på luftens kvalitet;

8) uppgifter om åtgärder som avser minskning av utsläppen samt om reningsanläggningarnas separationsförmåga och kontrollen av deras användning;

9) utredning om organiseringen av kontrollen av utsläpp i luften, deras verkningar och luftens kvalitet samt om mätningsmetoder och -apparatur som används eller om planer gällande dessa;

10) utredning om andra vidtagna eller planerade luftvårdsåtgärder;

11) utredning om de kostnader som i 8, 9 och 10 punkterna avsedda åtgärder medför; samt

12) andra för behandlingen av anmälan erforderliga uppgifter.

Av anmälan skall framgå på vilket material samt på vilken beräknings-, forsknings- och bedömningsmetod de uppgifter som givits grundar sig.

Länsstyrelsen kan av verksamhetsidkaren begära även andra för behandlingen av anmälan erforderliga uppgifter.

10 §

Till anmälan skall fogas:

1) grundkarta eller utdrag därav i skalan 1:20 000, utvisande var anläggningen är belägen;

2) planritning, varav framgår hur anläggningens byggnader är placerade samt placeringen av sådana processer och sådana utsläppspunkter som är av betydelse med tanke på luftvården; samt

3) med tanke på uppskattningen av verkningarna på luften erforderliga ritningar över byggnader samt andra konstruktioner och anordningar.

11 §

Om anmälan gäller väsentlig ändring av verksamheten vid anläggning, skall i anmälan i tillämpliga delar ingå de i 9 och 10 §§ nämnda uppgifterna och bilagorna samt utredning om hur ändringen av verksamheten påverkar de i de ovannämnda paragraferna avsedda omständigheterna.

12 §

Om länsstyrelsen kan erhålla de i 9 och 10 §§ avsedda uppgifterna från annan myndighet, kan inrikesministeriet tillåta till innehåll och beträffande bilagor mera begränsad anmälan än vad som stadgas i de ovannämnda paragraferna.

13 §

I 13 § luftvårdslagen avsett tillstånd att göra anmälan vid senare tidpunkt är den stadgade skall sökas skriftligen i god tid innan anmälningsskyldigheten rörande anläggningen vidtager. Till inrikesministeriet riktade ansökningar skall tillställas vederbörande länsstyrelse. Samtidigt skall de särskilda skäl, på vilka ansökan grundar sig, framläggas.

14 §

Länsstyrelsen skall informera om anmälan, som gjorts till den, genom att under minst fjorton dagars tid på det sätt som är stadgat i lagen om offentliga kungörelser (34/25) kungöra anmälan på vederbörande kommuns anslagstavla. Av kungörelsen skall framgå åtminstone verksamhetsidkarens namn eller firma och hemort, anläggningens namn, verksamhetsområde och den ort där anläggningen är belägen samt uppgifter om sättet och tidpunkten för framställandet av anmärkning. Länsstyrelsen skall därjämte i tillräckligt god tid minst i en tidning med spridning på orten annonsera om kungörelsen. Kostnaderna för tidningsannons betalas av statens medel och uppbäres hos verksamhetsidkaren. Kostnaderna får indrivas utan dom eller utslag i den ordning som är stadgad i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61). Den kommunala luftvårdsmyndigheten skall i vederbörande kommun hålla uppgifter om den anmälda verksamheten tillgängliga till erforderliga delar.

Till länsstyrelsen riktad anmärkning med anledning av anmälan skall tillställas den kommunala luftvårdsmyndigheten före kungörelsetidens utgång. Den kommunala luftvårdsmyndigheten skall så snabbt som möjligt tillställa länsstyrelsen sitt utlåtande om anmälan och om de med anledning därav framställda anmärkningarna samt de inlämnade anmärkningarna.

15 §

Länsstyrelsen skall behandla anmälan snabbt och företaga erforderliga inspektioner rörande verksamheten.

16 §

Av beslut, som länsstyrelsen fattar med stöd av 15 § 1 och 2 mom. eller 17 § luftvårdslagen, skall framgå åtminstone följande omständigheter:

1) tillräckligt detaljerade uppgifter om verksamhetsidkaren och anläggningen;

2) omnämnande av inbegärda utlåtanden och eventuellt framställda anmärkningar samt deras huvudsakliga innehåll till erforderliga delar;

3) uppgifter om företagna inspektioner;

4) uppgifter om hörande av verksamhetsidkaren före fattande av beslut samt därom, huruvida verksamhetsidkaren har framlagt plan över åtgärder som är erforderliga för förebyggande av förorening av luften;

5) omständigheter, på vilka beslutet grundar sig, såsom med stöd av luftvårdslagen utfärdade allmänna bestämmelser och anvisningar samt undersökningar och utredningar;

6) eventuella, i 15 § 1 mom. luftvårdslagen angivna särskilda bestämmelser gällande anläggningen och bestämmelsernas giltighetstid; samt

7) besvärsundervisning.

17 §

Länsstyrelsen skall för kännedom sända beslut, som den fattat med anledning av anmälan, till luftvårdsmyndigheten i den kommun där anläggningen är belägen och i kommun, där anläggningens verksamhet kan vara av betydelse med tanke på förorening av luften, samt till hälsovårdsnämnden och byggnadsnämnden. Länsstyrelsen skall, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som är stadgat ovan i 14 § 1 mom., offentligt meddela om fattandet av beslut.

3 kap.

Särskilda stadganden

18 §

Inrikesministeriet skall bereda finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industrimmisteriet, trafikmimsteriet, länsstyrelserna, kommunernas centralorganisationer, industrins och energihushållningens centralorganisationer, medborgarorganisationer som verkar på luftvårdens område samt andra myndigheter, inrättningar och samfund, till vilkas verksamhetsområde eller uppgifter anvisningarna och bestämmelserna väsentligen kan ansluta sig, tillfälle att avge utlåtande om förslagen angående de allmänna anvisningar och bestämmelser som statsrådet utfärdar med stöd av 9 § luftvårdslagen.

19 §

Över i 18 § luftvårdslagen stadgad inspektion skall uppsättas protokoll, varav framgår inspektionens tidpunkt och föremål och däri deltagande personer samt inspektionens förlopp och vid densamma framkomna, med tanke på luftvården betydelsefulla omständigheter i erforderlig omfattning.

20 §

I luftvårdens dataregister införs uppgifter som erhålls ur de anmälningar, som skall göras med stöd av luftvårdslagen, samt andra för planeringen och övervakningen av luftvården samt för luftvårdsforskningen erforderliga uppgifter.

Inrikesministeriet utfärdar vid behov närmare anvisningar om insamlandet av uppgifterna för dataregistret, granskning och justering av uppgifterna och användning av dem samt andra ärenden som gäller registret.

21 §

Uppgifter om anläggningar, som är beroende av anmälan, kan lämnas ur luftvårdens dataregister till luftvårdsmyndighet, till sakkunnigmyndighet och -inrättning på luftvårdens område, till annan myndighet som behöver uppgifterna för fullgörande av åliggande som gäller luftvård och till verksamhetsidkare beträffande den egna anläggningen.

Med inrikesministeriets tillstånd kan uppgifter om anläggningar lämnas för forsknings- och utredningsarbete på luftvårdens område även till andra än i 1 mom. nämnda myndigheter och inrättningar.

Uppgifter om företags ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet får inte utan vederbörande anläggnings tillstånd lämnas till annan än i 31 § 2 mom. luftvårdslagen nämnd myndighet och inrättning.

22 §

Luftvårdsdelegationen har till uppgift:

1) att främja luftvården samt skötseln och koordineringen av luftvårdsuppgifterna;

2) att till myndigheterna avge sådana utlåtanden om luftvården som inbegärts av dem;

3) att göra framställningar och taga initiativ beträffande utvecklandet av luftvårdslagstiftningen och luftvårdens förvaltning samt forsknings-, utbildnings-, upplysnings- och informationsverksamheten på området;

4) att på uppdrag av inrikesministeriet bereda ärenden i anslutning till verkställigheten av luftvårdslagen; samt

5) att fullgöra andra beredningsuppgifter som av inrikesministeriet uppdragits åt delegationen och som hör till dess verksamhetsområde.

23 §

Luftvårdsdelegationen tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. Statsrådet kallar delegationens ordförande, viceordförande samt högst 16 medlemmar, av vilka envar har en personlig suppleant. I delegationen skall finnas representanter åtminstone för de med tanke på luftvården centrala statliga myndigheterna och inrättningarna samt representanter för kommunernas centralorganisationer, industrins och energihushållningens centralorganisationer samt medborgarorganisationerna på området.

Delegationens generalsekreterare, vilken kan handha uppgiften som huvudsyssla, antages av inrikesministeriet.

Angående delegationen gäller i övrigt vad som är bestämt om statens kommittéer.

24 §

Kommunen skall innan åtgärd inleds genom skriftlig ansökan hos länsstyrelsen anhålla om i 29 § 2 mom. luftvårdslagen avsett godkännande av luftvårdsåtgärder såsom berättigande till statsandel. I ansökan skall redogöras för åtgärden och dess betydelse med tanke på skötseln av kommunens luftvårdsuppgifter samt för tidpunkten för åtgärdens vidtagande och för kostnadsförslaget.

Inrikesministeriet skall meddela länsstyrelserna allmänna anvisningar om behandlingen av de i 1 mom. avsedda ansökningarna.

4 kap.

Ikraftträdande

25 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1982.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

26 §

Rörande sådan i 7 § nämnd anläggning, vars verksamhet har inletts eller beträffande vilken åtgärder som är väsentliga för inledandet av verksamheten vidtagits före luftvårdslagens ikraftträdande, skall anmälan göras:

1) angående i 7 § 1―6 punkterna nämnd anläggning samt sådant i 7 punkten avsett kraftverk eller sådan i samma punkt avsedd pannanläggning, vars största bränsleeffekt överstiger 50 megawatt (MW), före den 31 mars 1984;

2) angående annat i 7 punkten avsett kraftverk eller annan i samma punkt avsedd pannanläggning samt i 8―12 punkterna nämnd anläggning, före den 31 mars 1985; samt

3) angående i 13―19 punkterna nämnd anläggning, före den 31 mars 1986.

Om avsikten är att vid ovan i 1 mom. avsedd anläggning, före utgången av den tiden som gäller för anläggningen i väsentlig grad förändra med tanke på luftvården betydelsefulla processer, anordningar eller reningsmetoder, skall anmälan angående verksamheten vid hela anläggningen, med avvikelse från den ovan i 1 mom. nämnda tiden, göras innan ändringen förverkligas, med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 13 § 1 mom. luftvårdslagen är stadgat. Den ovan stadgade anmälningsskyldigheten rörande verksamheten vid hela anläggningen gäller likväl tidigast från den 1 oktober 1983.

Om i 7 § 7 punkten avsett kraftverk eller i samma punkt avsedd pannanläggning, vars största bränsleeffekt överstiger 50 megawatt (MW), är belägen i omedelbar närhet av sådan i 7 § 8―12 punkterna nämnd anläggning som innehas av verksamhetsidkaren och framställer ånga eller hett vatten för sistnämnda anläggning, kan anmälan angående kraftverket eller pannanläggningen, med avvikelse från den i 1 mom. nämnda tiden, göras samtidigt som anmälan göres om den ovan avsedda, i 7 § 8―12 punkterna nämnda anläggningen. Verksamhetsidkaren skall skriftligen meddela länsstyrelsen om uppskovet med anmälan och grunden därtill senast den 31 mars 1984.

Helsingfors den 24 september 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister för inrikesärendena
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.