707/1982

Given i Helsingfors den 17 september 1982

Lag angående ändring av lagen om tryggande av underhåll för barn

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 januari 1977 om tryggande av underhåll för barn (122/77) 3 och 4 §§, 11 § 2 mom. samt 25, 37 och 40 §§,

av dessa lagrum 11 § 2 mom. och 37 § sådana de lyder i lag av den 19 december 1980 (969/80), samt

ändras 18 § 1 mom. och 28 § som följer:

18 §

Underhållsstöd utbetalas före den 10 dagen i varje månad. Stödet betalas i fulla mark.


28 §

På verksamhet som kommun anordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82), om inte annat är stadgat genom lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 101/81
Socialutsk. bet. 13/82
Stora utsk. bet. 87/82

Helsingfors den 17 september 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.