661./1982

Given i Helsingfors den 10 september 1982

Förordning om sjöräddningstjänst

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde stadgas med stöd av 3 och 12 §§ lagen den 20 augusti 1982 om sjöräddningstjänst (628/82):

1 §

Om gränsbevakningsväsendets uppgifter i sjöräddningstjänst är stadgat i 2 § lagen om sjöräddningstjänst (628/82).

Uppgifterna för de myndigheter som nämnts i 3 § lagen om sjöräddningstjänst är följande:

1) försvarsmakten övervakar havsområdet i syfte att observera och lokalisera nödsituationer samt deltar i eftersparings- och räddningsverksamheten;

2) sjöfartsväsendet, polisen, tullverket, väg och vattenbyggnadsverket samt brandmyndigheterna deltar i efterspanings- och räddningsverksamheten;

3) hälsovårdsmyndigheterna handhar den medicinska räddningsverksamheten;

4) post- och televerket sörjer för komplettering av övriga myndigheters teleförbindelser, bevakar de internationella nödfrekvenserna och handhar teletrafiken;

5) luftfartsmyndigheterna deltar i sjöräddningstjänsten med anlitande av luftfartens räddningstjänstsystem.

2 §

I denna förordning avses

1) med sjöräddningsdirektiv anvisningar som fastställs av ministeriet för inrikesärendena för anordnande och upprätthållande av sjöräddningstjänst;

2) med sjöräddängscentral sjöbevakningssektions ledningscentral, i vars sjöräddningsverksamhet vid behov deltar de myndigheter som nämnts i 1 § 2 mom. samt organisationer inom den frivilliga räddningstjänsten;

3) med farosituation ovisshetsläge, beredskapsläge eller nödläge;

4) med ovisshetsläge en situation då en signal som misstänks vara en nödsignal har observerats eller då fartyg eller person inte före en på förhand meddelad tidpunkt har anlänt till bestämmelseorten eller då fartyg inte har gjort positions- eller säkerhetsanmälan inom utsatt tid;

5) med beredskapsläge en situation då det framgått eller är sannolikt att fartygs eller persons säkerhet är hotad eller då efterforskningar som bedrivits med anledning av ovisshetsläget inte har gett resultat;

6) med nödläge en situation då en nödsignal observerats eller meddelande eljest erhållits om att fartyg eller person är i fara och i omedelbart behov av hjälp.

3 §

I sjöräddningsdirektiven bestäms områdesfördelningen inom sjöräddningstjänsten.

I sjöräddningsdirektiven intages därtill uppgifter om tillbudsstående signalförbindelser samt om centra för de myndigheter och frivilliga organisationer som tar emot och förmedlar anmälningar om farosituationer, ävensom om samarbetet med andra staters myndigheter.

I sjöräddningsdirektiven intages även uppgifter om de verksamhetsenheter som är lämpade för sjöräddningsuppgifter och om deras aktionsberedskap, prestationsförmåga och placering samt andra uppgifter med stöd av vilka ändamålsenliga räddningsåtgärder kan planeras på förhand.

4 §

I ovisshetsläge skall de i 1 § nämnda myndigheterna i mån av möjlighet deltaga i efterforskning med anledning av den uppkomna farosituationen.

5 §

I beredskapsläge skall de i 1 § nämnda myndigheterna i mån av möjlighet utvidga efterforskningen med anledning av den uppkomna farosituationen, förbereda sig på behövliga sjöräddningsåtgärder och på eget initiativ vidtaga dessa åtgärder.

6 §

I nödläge skall de i 1 § nämnda myndigheterna för räddande av människoliv på eget initiativ och vid behov med åsidosättande av övriga tjänsteåligganden vidtaga alla de åtgärder som är möjliga och ändamålsenliga med de resurser som står till deras förfogande.

Angående skyldigheten för fartygs befälhavare att lämna hjälp åt den som är i sjönöd är stadgat i sjölagen (167/39).

7 §

De myndigheter som deltar i sjöräddningstjänsten skall i en farosituation så snart som möjligt meddela sjöräddningscentralen vilka åtgärder de vidtagit.

Sjöräddningscentralen leder sjöräddningstjiinsten och bestämmer på basen av de uppgifter den erhållit graden av fara i den uppkomna situationen samt underrättar dem som deltar i sjöräddningsverksamheten om sitt beslut.

8 §

Ansökan om sådan ersättning av statens medel som avses i 9 § lagen om sjöräddningstjänst skall göras i den ordning som är stadgad i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48).

9 §

Ministeriet för inrikesärendena utfärdar närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 15 september 1982.

Helsingfors den 10 september 1982

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mikko Jokela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.