656/1982

Given i Helsingfors den 27 augusti 1982

Förordning om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 1 a § lagen den 27 januari 1933 angående skjutvapen och skjutförnödenheter, sådant detta lagrum lyder i lag av den 27 augusti 1982 (655/82):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Denna förordning gäller, med nedan i 2 § stadgade undantag, sådana i lagen angående skjutvapen och skjutförnödenheter (33/33) åsyftade skjutvapen och -förnödenheter som är tillverkade eller yrkesmässigt reparerade i Finland eller införda till landet och som är avsedda att säljas här.

2 §

Denna förordning gäller inte:

1) försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets skjutvapen och -förnödenheter;

2) arbets- och undersökningsredskap, signalanordningar och därmed jämförbara anordningar, apparater och redskap som fungerar med hjälp av explosivt ämne;

3) bultpistoler, om vilkas besiktning är föreskrivet särskilt; ej heller

4) skjutvapen och -förnödenheter samt delar av dem, vilka på grund av sitt samlingsvärde tillverkas i eller införs till landet för att förvaras såsom samlingsföremål.

Handels- och industriministeriet kan av särskilda skäl bestämma om besiktning av anordningar, apparater och redskap, som avses i 1 mom. 2 punkten, såvida annat inte är stadgat eller föreskrivet om besiktning av dem. Besiktningen kan även utföras såsom typbesiktning.

3 §

I denna förordning avses:

1) med skjutvapen pistol, revolver, hagelgevär och gevär som laddas med patron eller med kula, krut och tändhatt och som avfyras såsom handvapen eller med handstöd;

2) med arbets- och undersökningsredskap som fungerar med hjälp av explosivt ämne bultpistol, slaktvapen och tryckvapen samt med dem jämförbart redskap;

3) med signalanordning och -redskap sådan nöd-, rök- eller ljusraket eller projektil samt andra med dem jämförbara anordningar, apparater och redskap;

4) med väsentlig del av skjutvapen pipa, slutstycke och patron- eller laddningskammare samt andra delar som är föremål för omedelbart gastryck;

5) med laddad skjut förnödenhet skjutvapens patron som innehåller kula eller hagel samt hylsa, krut och tändhatt ävensom en funktionsklar patron som inte innehåller kula;

6) med halvladdad skjutförnödenhet skjutfömödenhet som innehåller endast hylsa, krut och tändhatt eller hylsa och tändhatt;

7) med pyroteknisk skjutförnödenhet patron eller raket som vid avfyrning utslungar en kapsel, vilken ger upphov till ljus, ljud, rök eller dimma;

8) med typbesiktning för konstaterande av säkerheten vid användning av anordning, redskap eller skjutförnödenhet utförd besiktning av anordnings-, redskaps- eller förnödenhetstypens konstruktion och funktion;

9) med allmän besiktning före provskjutning utförd besiktning av skjutvapen, varvid konstateras att skjutvapnet motsvarar de om vapnet lämnade uppgifterna och att dess mekanismer fungerar på avsett vis; samt

10) med internationell besiktningsorganisation organisationen "Commission Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes à Feu Portatives" (C.I.P.), som har publicerat mätnings tabeller, besiktningsdirektiv och direktiv för behandling av resultaten beträffande skjutvapen och -förnödenheter.

4 §

För konstaterande av säkerheten vid användning skall ovan i 1 § avsedda skjutvapen samt laddade skjutfömödenheter, innan de säljes, besiktigas och godkännas på sätt i denna förordning stadgas och med stöd av den bestäms.

5 §

Tekniska inspektoratet kan godkänna i utlandet utförd besiktning av skjutvapen och -förnödenhet som införts till landet för försäljning, såvida besiktningen kan anses fylla de fordringar som ställs i denna förordning och med stöd av densamma utfärdade bestämmelser.

2 kap.

Tillsynsmyndigheter

6 §

Tekniska inspektoratet och polisen övervakar iakttagandet av denna förordning. Dessutom övervakar tullverket efterlevnaden av stadgandena och bestämmelserna angående införsel av skjutvapen och -förnödenheter.

7 §

Besiktning av skjutvapen och -förnödenheter utförs av tekniska inspektoratet.

Besiktning av tillverknings- eller importpartier av skjutförnödenheter kan under tillsyn av tekniska inspektoratet även utföras på en av inspektoratet godkänd besiktningsplats. Godkännande av besiktningsplats skall sökas hos tekniska inspektoratet. Godkännandet kan beviljas om på besiktningsplatsen finns behörig besiktningsutrustning och om en av inspektoratet godkänd person utför besiktningen.

8 §

Den som utför i 7 § 2 mom. avsedd besiktning skall vara finsk medborgare och ha tillräcklig kännedom om vapen och skjutfömödenheter samt sådana tekniska kunskaper som uppdraget förutsätter.

9 §

Tillsynsmyndigheterna skall föra förteckning eller kartotek över de tillstånd som de utfärdat, anmälningar som de mottagit och besiktningar som de utfört med stöd av denna förordning.

10 §

I denna förordning avsedda tillstånd och godkännanden kan vid behov ges för viss tid.

3 kap.

Besiktning av vapen

Allmänt
11 §

Varje skjutvapen skall i enlighet med den internationella besiktningsorganisationens besiktningsmetod eller motsvarande metod genomgå allmän besiktning samt provskjutning och besiktning efter provskjutningen.

Genom provskjutningen och besiktningarna skall konstateras att:

1) skjutvapnet motstår den påfrestning som det utsätts för då för vapnet avsedda godkända skjutfömödenheter används;

2) skjutvapnet är laddnings-, tillslutnings-, säkrings- och avfyrningssäkert;

3) måtten på patronboets eller laddningskammarens tillslutningsmellanrum och övergångskon, i räfflade pipor diametern vid räffelbotten och räffelåsarna eller den räfflade delens genomskärning samt i oräfflade pipor pipans diameter motsvarar fastställda mått; och att

4) skjutvapnet är försett med beteckningar i enlighet med gällande stadganden och bestämmelser.

12 §

Har i ett skjutvapen en väsentlig del blivit utbytt till en ny sådan eller har en väsentlig del blivit reparerad eller med avseende på konstruktionen ändrad, skall vapnet besiktigas innan det säljes. Den som reparerat skjutvapen skall tillse att vapnet befordras till besiktning.

Utmönstring
13 §

Skjutvapen som blivit skadade eller i vilka konstaterats funktions- eller konstrukdonsfel eller felaktiga mått skall vid besiktning utmönstras.

Hela det parti som är föremål för besiktning kan utmönstras, om det finns grundat skäl att befara att vid tillverkningen har använts olämplig råvara eller att det i vapen som hör till partiet i fråga finns ett tillverkningstekniskt fel.

4 kap.

Besiktning av skjutförnödenheter

14 §

Skjutförnödenheter underkastas typbesiktning och besiktning av tillverknings- eller importpartiet. Typbesiktningen utföres av tekniska inspektoratet.

Skjutförnödenheter besiktigas genom användning av den statistiska kvalitetsbesiktningsmetod, som utvecklats av den internationella besiktningsorganisationen, eller motsvarande metod.

Vid besiktningen skall konstateras att:

1) skjutförnödenheterna är säkra vid användning;

2) skjutförnödenheterna uppfyller de krav som uppställts beträffande deras mått;

3) det tryck som skjutförnödenheterna utvecklar överensstämmer med kraven; samt att

4) skjutförnödenheterna och deras förpackningar är försedda med beteckningar som överensstämmer med gällande stadganden och bestämmelser.

5 kap.

Beteckningar som skall anbringas på skjutvapen och -förnödenheter samt på skjutförnödenheters försäljningsförpackningar

15 §

Genom beslut av handels- och industriministeriet utfärdas närmare bestämmelser om beteckningar som skall anbringas på skjutvapen och -förnödenheter, om stämpling av vapen som godkänts vid besiktning och tryckprov samt om beteckningar på skjutförnödenheters försäljningsförpackningar.

16 §

Föreskrivna beteckningar och anvisningar på skjutförnödenheters försäljningsförpackningar skall finnas på finska och svenska språken.

Beteckning som gäller ursprungsland får dock göras i enlighet med stadgandena och bestämmelserna om ursprungsbeteckningar.

6 kap.

Särskilda stadganden

17 §

Över besiktning förs bok enligt ett av tekniska inspektoratet fastställt schema.

18 §

Den som låter besiktiga vapen eller skjutförnödenhet har rätt att på begäran få ett särskilt bevis över utförd besiktning.

19 §

Importör skall på förhand tillställa tekniska inspektoratet en skriftlig utredning över arten av, tillverkaren och ursprungslandet för varje importerat parti skjutvapen och -förnödenheter samt utredning om huruvida skjutvapnen och -förnödenheterna blivit besiktigade på sätt i 5 § är stadgat.

20 §

Kostnaderna för patroner som används vid provskjutning med skjutvapen bestrids av den som låter besiktiga vapnet.

Skjutförnödenheter som används vid besiktning av och provskjutning med skjutförnödenheter skall utan ersättning överlåtas till den som utför besiktningen.

21 §

Tekniska inspektoratet kan av särskilda skäl i enskilda fall på nödigbefunna villkor medgiva undantag från stadgandena i denna förordning eller från bestämmelser som utfärdats med stöd av densamma.

22 §

Handels- och industrimmisteriet utfärdar närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

Handels- och industriministeriet ;meddelar därtill vid behov anvisningar beträffande tillämpningen av denna förordning.

7 kap.

Ikraftträdande

23 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. Den tillämpas på skjutvapen och -förnödenheter som tillverkats, reparerats eller införts till landet efter förordningens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.