655./1982

Given i Helsingfors den 27 augusti 1982

Lag om ändring av lagen angående skjutvapen och skjutförnödenheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § lagen den 27 januari 1933 angående skjutvapen och skjutförnödenheter (33/33) samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 a §

Genom förordning kan stadgas att skjutvapen eller -förnödenheter som är tillverkade för försäljning, reparerade eller införda till landet, innan de saluförs eller eljest överlåts, skall godkännas vid en besiktning som utförts för att konstatera deras säkerhet vid användning.

Skjutvapen och -förnödenhet som skall besiktas, men som inte besiktats och godkänts får inte saluhållas, säljas eller på annat sätt överlåtas.

5 §

Den som utan tillstånd yrkesmässigt tillverkar, inför, saluför eller säljer skjutvapen eller -förnödenheter skall för brott mot stadgandena om tillverkning och införsel av samt handel med skjutvapen och -förnödenheter dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

Tillverkare, reparatör eller importör av skjutvapen och -förnödenheter, som bryter mot de stadganden som med stöd av 1 a § utfärdats om besiktning av skjutvapen eller -förnödenheter, skall för brott mot stadgandena om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader. På lika sätt skall dömas den som saluhåller, säljer eller eljest överlåter skjutvapen eller -förnödenheter som enligt 1 a § skall besiktas, men som inte besiktats och godkänts.

Utan tillstånd tillverkade, importerade eller saluhållna skjutvapen och -förnödenheter som innehas av tillverkare, importör eller säljare kan dömas förbrutna till staten. Detsamma gäller skjutvapen och -förnödenheter vilkas i 1 a § stadgade besiktning har försummats.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. Den tillämpas på skjutvapen och -förnödenheter som tillverkats, reparerats eller införts till landet efter det lagen trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 27 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mikko Jokela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.