639/1982

Given i Nådendal den 20 augusti 1982

Lag om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Penninginrättning som står under offentlig tillsyn kan för finansiering av anskaffande eller byggande av ägarbostad bevilja lån för vilka staten betalar räntegottgörelse till penninginrättningen. I denna lag benämns dessa lån räntestödslån.

2 §

Som räntestödslån kan godkännas i bostadssparavtal enligt lagen om bostadssparpremier (862/80) avsett lån eller del därav. Räntegottgörelse kan dock inte betalas för lån, om låntagaren för samma ändamål beviljats lån eller erhåller räntestöd av statens medel med stöd av annan lag än denna.

3 §

Förutsättning för godkännande av lån som räntestödslån är att priset på den bostad som anskaffas med hjälp av lånet inte överstiger ett av statsrådet regionsvis fastställt godtagbart maximipris för bostadskvadratmeter.

4 §

Som räntestödslån kan godkännas i bostadssparavtal avsett lån högst till den del det motsvarar ett av statsrådet regionvis fastställt markbelopp för bostadskvadratmeter. Räntestödlånet får dock inte överstiga det av statsrådet fastställda maximibeloppet.

5 §

Den ränta som penninginrättning uppbär för räntestödslån får vara högst lika stor som den ränta som penninginrättningen allmänt vid varje tidpunkt tillämpar på lån som beviljas för liknande ändamål. Räntan får dock inte överstiga Finlands Banks grundränta med mera än ett belopp som statsrådet fastställt.

Om de allmänna villkoren för räntestödslånen stadgas genom förordning.

6 §

Räntestöd betalas högst för de sex första låneåren.

Om storleken av det räntestöd som utbetalas i varje enskilt fall stadgas genom förordning.

7 §

Hos den som erhåller räntestödslån uppbär penninginrättningen skillnaden mellan räntan på räntestödslånet och räntestödet.

8 §

Som ersättning för de merkostnader som förorsakats av beviljandet av räntestödslån kan till penninginrättning betalas kreditreserveringsersättning av statens medel i enlighet med vad som närmare bestäms genom statsrådets beslut.

9 §

Statskontoret betalar räntegottgörelsen och kreditreserveringsersättningen till penninginrättningen.

10 §

Återbetalas räntestödslånet eller överlåts bostaden eller övergår den till ny ägare på annat sätt än genom giftorätt eller arvsrätt, upphör utbetalningen av räntegottgörelse räknat från den tidpunkt då lånet återbetalades eller bostaden överläts, om inte annat följer av 2 mom.

Räntestöd kan dock betalas även efter överlåtelse, om låntagaren använder räntestödslånet för anskaffning av en ny ägarbostad.

11 §

Har den som erhållit räntestödslån använt lånemedlen för något annat än i denna lag avsett ändamål, eller har han vid ansökan om lån lämnat väsentligen felaktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter som väsentligt påverkat beviljandet av lånet, kan utbetalningen av räntegottgörelse inställas. Låntagaren kan härvid på ansökan av kommunal myndighet förpliktas att till staten återbetala högst fem gånger det belopp som staten betalt i räntegottgörelse för lånet.

12 §

Kommunal myndighet skall tillse att användningen av lånemedel och räntestödet överensstämmer med denna lag.

Penninginrättning och den som erhåller räntestödslån är skyldiga att lämna vederbörande kommunala myndighet sådana uppgifter som behövs för konstaterande av att räntestödslånet använts för godkänt ändamål samt i enlighet med denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och att lånevillkoren även i övrigt följts.

13 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

14 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1982.

Regeringens proposition 87/82
Statsutsk. bet. 35/82
Stora utsk. bet. 97/82

Nådendal den 20 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister för inrikesärendena
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.