630/1982

Given i Nådendal den 20 augusti 1982

Förordning om Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 6 § lagen den 9 juli 1982 (582/82) om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen:

Institutets personal och dess uppgifter
1 §

Helsingfors kriminalpolitiska institut, som är verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, har en direktör, med uppgiften som bisyssla, och till honom betalas ett av statsrådet inom ramen för statsförslaget bestämt arvode.

Vid institutet finns extraordinarie specialforskar-, planerar- och byråsekreterarbefattningar. Inom ramen för statsförslaget kan vid institutet finnas även andra extraordmarie befattningshavare samt tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

Förutom ovan avsedda personal finns vid institutet en av Förenta Nationernas generalsekreterare utnämnd konsultativ expert.

2 §

De uppgifter, som ankommer på institutets direktör, är föreskrivna i artikel 3 stycke B punkt 1 i den mellan Finlands regering och Förenta Nationerna ingångna överenskommelsen om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (FördrS 42/82), nedan överenskommelsen.

3 §

Vid förfall för institutets direktör handhas hans uppgifter, om ställföreträdare för direktören inte förordnats särskilt, av den i tjänsten äldste specialforskaren eller, vid förfall även för denne, av den i tjänsten äldste planeraren.

I direktörens frånvaro får inte utan vägande skäl träffas sådana avgöranden eller beslutas om sådan åtgärd som kan avvika från de principer som tidigare följts i institutets verksamhet.

Kompetensvillkoren för personalen
4 §

Av institutets direktör och av specialforskare fordras högre högskoleexamen samt goda insikter i kriminalpolitik och kriminologisk forskning. Av institutets direktör fordras dessutom förtrogenhet med förvaltning och med det internationella samarbetet inom institutets verksamhetsområde.

Av planerare fordras för befattningen lämplig högskoleexamen samt erfarenhet av planeringsuppgifter inom institutets verksamhetsområde eller särskilda språkkunskaper som behövs vid handhavandet av befattningen.

5 §

Institutets andra än i 4 § nämnda befattningshavare, för vilka kompentensvillkor inte är stadgade särskilt, skall ha sådan färdighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av befattningen förutsätter.

Angående kompentensvillkoren för tillfälliga funktionärer och personalen i arbetsavtalsförhållande gäller vad som är stadgat om kompetensvillkoren för motsvarande extraordinarie befattning.

Antagande av personal samt beviljande av tjänstledighet och avsked från befattning
6 §

Angående utnämnandet av institutets direktör och besättandet av extraordinarie befattningar är stadgat i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen (582/82).

Direktören utnämns på viss tid, högst för tre år i sänder.

7 §

Justitieministeriet antar de tillfälliga funktionärer och den personal i arbetsavtalsförhållande som motsvarar innehavarna av specialforskar- eller planerarbefattning.

Institutets direktör antar dock de tillfälliga funktionärer och den personal i arbetsavtalsförhållande som motsvarar innehavarna av planerarbefattning, om tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet är avsett att vara en tid av högst fyra månader, samt övriga tillfälliga funktionärer och annan personal i arbetsavtalsförhållande.

8 §

Institutets direktör beviljas tjänstledighet för en tid av högst tre månader av Justitieministeriet och för längre tid av statsrådet.

Extraordmarie befattningshavare beviljas tjänstledighet för en tid av högst tre månader av direktören och för längre tid av Justitieministeriet.

9 §

Om handhavandet av befattning under tjänstledighet besluter den myndighet som beviljat tjänstledigheten.

Interimistisk handhavare av vakant befattning förordnas av samma myndighet som beviljar tjänstledighet från befattningen.

Avsked från befattning beviljas av den myndighet, på vilken det ankommer att besätta befattningen.

Särskilda stadganden
10 §

Institutet har rätt att ta emot understöd och donationer som är avsedda att främja des? syften, över dessa medel förs separata räkenskaper.

11 §

Den i artikel 3 stycke A punkt 1 i överenskommelsen avsedda delegationen kan inom sig välja en eller flere viceordförande.

Delegationen är beslutför, när utöver ordföranden för sammanträdet minst en av Förenta Nationernas generalsekreterare utsedd medlem och två av statsrådet förordnade medlemmar är närvarande.

Delegationen kan med stöd av instruktionen för institutet uppdela sig på sektioner för beredning av ärenden som ankommer på delegationen.

12 §

Beträffande resekostnadsersättning, dagtraktamente och mötesarvode, som erläggs till finsk medlem av delegationen och till sådan finsk expert som inte hör till institutets personal, gäller vad som är stadgat eller bestämt om statens kommittéer. Mötesarvode utgår dock oberoende av mötestidpunkten med det belopp som är bestämt beträffande helt utom tjänstetid försiggående möten.

De resekostnadsersättningar och arvoden som betalas till delegationens ordförande, utländska medlemmar och experter bestäms av institutet.

13 §

Justitieministeriet skall tillställa ministeriet för utrikesärendena det verksamhetsprogram, den årsberättelse och det förslag till budget för institutet som avses i artikel 3 stycke B punkt 1 i överenskommelsen, för vidarebefordran till Förenta Nationernas sekretariat.

14 §

Närmare bestämmelser om institutets verksamhet och förvaltning kan utfärdas i en instruktion, som Justitieministeriet fastställer på framställning av institutets direktör.

15 §

Institutets direktör åtalas för tjänstefel vid Helsingfors hovrätt och institutets andra tjänstemän vid behörig underrätt.

Har annan tjänsteman vid institutet än direktören gjort sig skyldig till fel i tjänsten eller försummelse av sina tjänsteåligganden och är felet eller försummelsen inte av sådan art att åtal bör väckas vid domstol, eller har han uppfört sig olämpligt i eller utom tjänsten, kan justitiemimsteriet bestraffa honom härför i disciplinär väg genom varning eller genom skiljande från utövningen av tjänsten för en tid av högst sex månader.

16 §

I beslut som gäller utnämnande eller antagande av personal, förordnande till uppgift, uppsägning, entledigande från befattning, återkallande av förordnande eller tilldelande av varning i disciplinärt förfarande, får ändring ej sökas genom besvär.

Ikraftträdande
17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1982.

Åtgärder som behövs för att institutets verksamhet skall kunna inledas kan vidtagas innan förordningen träder i kraft:

Nådendal den 20 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.