616/1982

Given i Nådendal den 6 augusti 1982

Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 2 mom. och 32 a § lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon,

sådana de lyder i lag av den 20 juni 1974 (506/74), samt

fogas till 9 § ett nytt 4 mom. och till 32 b § ett nytt 2 mom. som följer:

9 §

Skattestyrelsen har tätt att avgöra i 1 mom. avsedd ansökan, om det belopp vars avflytande sökts är högst 100 000 mark. Finansministeriet kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende även då det belopp vars avlyftande sökts är 100 000 mark eller mindre.


I beslut som givits med stöd av 1 och 2 mom. i denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

32 a §

Finansministeriet kan, om billighetsskäl, ömmande omständigheter eller andra synnerligen vägande skäl det påkallar, på ansökan bevilja befrielse från erläggande av i denna lag avsedd tilläggsskatt eller förordna att erlagd tilläggsskatt, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta med anledning av uppskov skall återbäras av statens medel.

Skattestyrelsen har rätt att avgöra i 1 mom. avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande eller återbäring sökts är högst 100 000 mark. Finansministeriet kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende även då det belopp vars avlyftande eller återbäring sökts är 100000 mark eller mindre.

Skattestyrelsen kan på ansökan, då särskilt vägande skäl så kräver, bevilja uppskov med erläggande av i denna lag avsedd tilläggsskatt. Uppskov beviljas på villkor som finansministeriet bestämmer.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

32 b §

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Regeringens proposition 105/81
Statsutsk. bet. 29/82
Stora utsk. bet. 82/82

Nådendal den 6 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
MaunoForsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.