612/1982

Given i Nådendal den 6 augusti 1982

Lag angående ändring av 62 och 63 §§ lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut ändras 62 och 63 §§ lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva,

dessa lagrum sådana de lyder, 62 § ändrad genom lagar av den 20 juni 1974, den 11 augusti 1978 och den 16 mars 1979 (503/74, 616/78 och 318/79) samt 63 § i nämnda lag. av den. 20 juni 1974, som följer:

62 §

Har skattskyldigs skattebetalningsförmåga med beaktande av den inkomst och den förmögenhet som står till hans och hans familjs förfogande, av särskilda skäl, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, väsentligen nedgått eller skulle indrivning av skatten uppenbart äventyra den fortsatta verksamheten vid gårdsbruksenhet eller annat företag eller bevarandet av arbetsplatser eller vore det av annan särskild orsak uppenbart oskäligt att indriva skatten, kan finansministeriet på ansökan bevilja partiell eller fullständig befrielse från arvs- eller gåvoskatt, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta som skall erläggas med anledning av uppskov.

Skattestyrelsen har rätt att avgöra i 1 mom. avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande sökts är högst 100 000 mark. Finansministeriet kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende även då det belopp vars avlyftande sökts är 100000 mark eller mindre.

Är betalningen av arvs- eller gåvoskatt på utsatt tid förenad med svårighet för den skattskyldige, kan skatteuppbördsmyndigheten på ansökan bevilja uppskov med erläggandet av skatten. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl övertaga avgörandet av uppskovsärende. Uppskov beviljas på villkor som finansministeriet bestämmer.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

63 §

Har värdet av andel i bo eller av gåva efter skattskyldighetens inträde väsentligen nedgått, kan finansministeriet, om särskilda skäl föreligger, på ansökan förordna att en skäligbefunnen. del av den inbetalda skatten skall återbetalas till den skattskyldige, eller det obetalda skattebeloppet i motsvarande mån minskas.

Skattestyrelsen har rätt att avgöra i 1 mom. avsedd ansökan då det belopp vars minskning sökts är högst 100 000 mark. Finansministeriet kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende även då det belopp vars minskning sökts är 100 000 mark eller mindre.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Regeringens proposition 103/81
Statsutsk. bet. 29/82
Stora utsk. bet. 82/82

Nådendal den 6 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.