610/1982

Given i Nådendal den 6 augusti 1982

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut ändras 28, 49 och 49 a §§ lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd,

dessa lagrum sådana de lyder, 28 och 49 a §§ ändrade genom lagar av den 20 juni 1974 och den 11 augusti 1978 (500/74 och 612/78) samt 49 § i nämnda lag av den 11 augusti 1978, som följer:

28 §

Finansministeriet kan av särskilda skäl på ansökan avlyfta icke innehållet belopp som arbetsgivare med stöd av 24 § och 25 a § 3 mom. ålagts att betala, i 22 och 25 §§ avsedda skattetillägg, i 25 b § avsedd förhöjning samt i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76) avsedd dröjsmålsränta och restavgift ävensom ränta som på grund av uppskov skall betalas på skatt. Finansministeriet kan avlyfta dessa belopp även då de borde redovisas eller har redovisats till annan skattetagare än staten.

Skattestyrelsen har rätt att avgöra i 1 mom. avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande sökts är högst 100 000 mark. Finansministeriet kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende även om det belopp vars avlyftande sökts är 100 000 mark eller mindre.

Skatteuppbördsmyndighet kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med erläggandet av belopp som avses i 1 och 2 mom. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl övertaga avgörandet av uppskovsärende. Uppskov beviljas på villkor som finansministeriet bestämmer.

Har konkursbo betalt lönetillgodohavande, kan skattestyrelsen på ansökan bevilja konkursboet uppskov med erläggandet av innehållningsbelopp som konkursboet med stöd av

22 § ålagts att betala. Uppskov beviljas på villkor som finansministeriet bestämmer.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

49 §

Skatteuppbördsmyndighet kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med erläggande av förskott. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl övertaga avgörandet av uppskovsärende. Uppskov beviljas på villkor som finansministeriet bestämmer.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

49 a §

Finansministeriet kan av särskilda skäl på ansökan avlyfta dröjsmålsränta och restavgift som skall erläggas på debiterat förskott samt ränta som med anledning av uppskov skall betalas på förskott. Finansministeriet kan avlyfta dessa belopp även då de borde redovisas eller har redovisats till annan skattetagare än staten.

Skattestyrelsen har rätt att avgöra i 1 mom. avsedd ansökan, om det belopp vars avlyftande sökts är högst 100 000 mark. Finansministeriet kan likväl avgöra principiellt viktigt ärende även då det belopp vars avlyftande sökts är 100000 mark eller mindre.

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Regeringens proposition 103/81
Statsutsk. bet. 29/82
Stora utsk. bet. 82/82

Nådendal den 6 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.