606/1982

Given i Nådendal den 6 augusti 1982

Lag om ändring av 2 kap. 26 § vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) 2 kap. 26 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 11 oktober 1963 (453/63), som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om byggande i vattendrag

26 §

Vattendomstolen kan i tillståndsutslag bevilja sökande rätt att redan innan utslaget vunnit laga kraft inleda arbeten för genomförande av företaget och åtgärder som är nödvändiga för utförandet av arbete (tillstånd att inleda arbeten). Sådant tillstånd kan beviljas, om

1) ett skyndsamt inledande av arbetena måste anses viktigt för påbörjande eller förberedelser av ett sådant arbete som ingår i den långsiktiga byggnadsplan som ligger till grund för en ansökan; eller

2) uppskov med inledandet av arbetena skulle förorsaka sökanden betydande skada och arbetet kan inledas utan att övriga former för utnyttjande av vatten eller vattenmiljön och dess funktion förorsakas avsevärt varaktigt men, såvida tillstånd förvägras eller villkoren i tillstånd ändras till följd av ändringssökande; eller

3) fråga är om företag för vilket vattendomstolen beviljat tillstånd med stöd av 6 § 1 eller 3 mom. i detta kapitel och som inte nämnvärt inverkar på vattenförhållandena.

I tillståndet att inleda arbeten kan rätt beviljas att endast utföra de arbeten och vidtaga de åtgärder efter vilka förhållandena till väsentliga delar kan återställas så att de blir likvärdiga med de tidigare, såvida tillstånd förvägras eller villkoren i tillstånd ändras. I tillståndsutslaget skall arbetena och åtgärderna såvitt möjligt individualiseras.

I utslag som avser tillstånd att inleda arbeten skall annan sökande än staten, kommun eller kommunalförbund åläggas att innan arbetena inleds ställa godtagbar säkerhet för ersättandet av de skador, olägenheter och kostnader som upphävande av beslutet eller ändring av villkor i tillstånd kan förorsaka.

Annan tillhörigt område får utnyttjas för ovan avsedda byggnadsarbeten endast i det fall att sådan rätt fastställts i tillståndet eller förutsatt att rättsinnehavarna eljest samtycker därtill.

Vattendomstolen skall förordna om huruvida i tillståndsutslaget fastställda ersättningar eller förhandsersättningar eller en del av dessa skall betalas innan de i tillståndet avsedda arbetena inleds. Ersättning får lyftas mot godtagbar säkerhet. I sådant utslag av vattendomstolen som avses i detta moment får ändring inte sökas.

Utslag som rör tillstånd att inleda arbeten får verkställas trots att ändring sökts. Den myndighet hos vilken ändring sökts kan förordna att påbörjade arbeten skall avbrytas eller begränsas. Besvär som rör tillstånd att inleda arbeten skall handläggas i brådskande ordning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Stadgandena i 2 kap. 26 § 2 mom. vattenlagen, sådana de lyder i lagen om ändring av vattenlagen (453/63), tillämpas på de ansökningar om arbetstillstånd som har anhängiggjorts före denna lags ikraftträdande.

Regeringens proposition 2/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 8/82
Stora utsk. bet. 73/82

Nådendal den 6 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.