605/1982

Given i Nådendal den 6 augusti 1982

Lag om ändring av 12 kap. 19 § vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 kap. 19 § 1 och 2 mom. vattenlagen av den 19 maj 1961, sådana de lyder i lag av den 11 oktober 1963 (453/63), som följer:

12 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §

Då exceptionella naturförhållanden eller annan övermäktig tilldragelse föranleder översvämning eller annan sådan förändring i vattendrag eller dess vattenförhållanden som kan förorsaka allmän fara för människors liv eller hälsa eller stor skada för enskilt eller allmänt intresse, kan vattendomstolen, på ansökan av vattenstyrelsen samt utan hinder av stadgandena i 1 kap. i denna lag och möjliga tillståndsbeslut, förordna om temporära åtgärder (åtgärder för avvärjande av fara) som är nödvändiga för att avvärja fara eller begränsa skador. Vattenstyrelsen får göra ovan avsedd ansökan sedan den erhållit statsrådets samtycke.

För skador som föranletts av åtgärder för avvärjande av fara och som direkt drabbat egendom skall ersättning utbetalas av statens medel. Såsom skada som skall ersättas anses dock inte sådan förlust av förmån som förorsakas av förlust av vattenkraft. Har den som är berättigad till ersättning dragit nytta av en i 1 mom. avsedd händelse eller av åtgärder för avvärjande av fara, kan ersättningen jämkas efter vad som är skäligt.Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

På ärende som är anhängigt när denna lag. träder i kraft skall tillämpas då gällande lag.

Regeringens proposition 66/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 10/82
Stora utsk. bet. 101/82

Nådendal den 6 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.