601./1982

Given i Nådendal den 6 augusti 1982

Lag angående ändring av lagen om allmänna handlingars offentlighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 § lagen den 9 februari 1951 om allmänna handlingars offentlighet (83/51) samt

fogas till lagen ett nytt 3 a kap., till vilket samtidigt överförs den ändrade 19 §, som följer:

3 a kap.

Part tillkommande rätt till handling

19 §

Även om handling ej är offentlig har sökande, ändringssökande och annan vars fördel, rättighet eller skyldighet ärendet gäller (part) rätt att få uppgift ur handling, såvida den kan eller har kunnat inverka på handläggningen av ärendet.

Lämnande av uppgift ur handling som avses i 1 mom. kan dock förvägras, om det skulle strida mot synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse att lämna uppgifter och handlingen ej hör till processmaterialet i tvistemål eller brottmål.

Myndighet kan även vägra lämna uppgift:

1) ur handling som företetts eller uppgjorts vid förundersökning innan denna har avslutats, såvida lämnandet av uppgiften kunde medföra olägenhet för utredningen av ärendet; samt

2) ur föredragningsmemorial och förslag till avgörande innan ärendets handläggning har avslutats vid myndigheten.

Till den del handling innehåller uppgifter om sådant i 1 kap. 7 § rättegångsbalken avsett rådslag som hållits i frånvaro av parter och allmänhet har part rätt att få uppgift ur handlingen endast med myndighetens samtycke.

Utan hinder av vad som är stadgat ovan har part alltid rätt att få uppgift om hur ärendet avgjorts.

Den vars rätt att söka ändring grundar sig på medlemskap i kommun eller annat samfund har med stöd av denna paragraf rätt att få uppgift endast om hur ärendet avgjorts.

19 a §

Part får inte för utomstående yppa med stöd av 19 § erhållna uppgifter som skall hemlighållas och som gäller andra än parten själv. För parts ombud och biträde gäller samma tystnadsplikt som för parten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Nådendal den 6 augusti 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.