582/1982

Given i Nådendal den 9 juli 1982

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i New York den 23 december 1981 ingångna överenskommelsen mellan Finlands regering och Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft såsom därom avtalats.

2 §

Kriminalpolitiska institutet är underställt justitieministeriet och verkar i nära samarbete med rättspolitiska forskningsinstitutet.

3 §

Kriminalpolitiska institutet har en delegation, till vilken utom ordföranden och fyra medlemmar, vilka utses, av Förenta Nationernas generalsekreterare, hör tre av statsrådet förordnade medlemmar med förtrogenhet med internationellt kriminalpolitiskt samarbete samt institutets direktör på grund av sin befattning.

4 §

Vid kriminalpolitiska institutet kan inom ramen för statsförslaget finnas extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

5 §

Direktören för kriminalpolitiska institutet utnämns av statsrådet efter överläggningar med Förenta Nationernas generalsekreterare. Extraordinarie befattningar besätts av justitieministeriet efter överläggningar med institutets direktör.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning och förblir i kraft till den 1 januari 1988.

Nådendal den 9 juli 1982

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.