575/1982

Given i Nådendal den 23 juli 1982

Lag angående ändring av 8 § lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension 8 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 30 december 1980 (1085/80), samt

fogas till 8 § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lag av den 30 december 1980, nya 3 a- och 3 b-punkter som följer:

8 §

Såsom årsinkomst räknas icke:

3 a) menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (526/81);

3 b) förmån som utges vid utbildning för återställande eller förbättrande av arbets- och förtjänstförmågan eller vid utbildning med stöd av lagen om sysselsättningsrrämjande utbildning (31/76);


Åtnjuter make till mottagare av frontmannapension inte folkpension eller frontmannapension, skall av makens arbetsinkomst till årsinkomsten hänföras endast den del som överstiger 12 040 mark. Vad som avses med arbetsinkomst stadgas genom förordning, likväl så att med arbetsinkomst även jämställs dagpenning på grund av arbetsoförmåga eller härmed jämförbar kompensation för inkomstbortfall.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1982 och tillämpas vid fastställande av frontmannapension för år 1982.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall betalas i oktober 1976 har beräknats.

Regeringens proposition 80/82
Socialutsk. bet. 17/82
Stora utsk. bet. 102/82

Nådendal den 23 juli 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.