540/1982

Given i Nådendal den 9 juli 1982

Lag angående ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 maj 1979 om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/79) 6 § 1 mom., 9 och 10 §§ samt 11 § 1 och 2 mom. och

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Kontrollavgift får uppbäras även av den som utan vederbörlig biljett befinner sig inom sådan del av stationsområde för kollektivtrafik som tydligt anges genom inhägnad eller på annat sätt och där biljett fordras för tillträde. På den som befinner sig inom dylikt plattformsområde skall tillämpas vad som i denna lag eller med stöd av den är stadgat eller bestämt om passagerare.


6 §
Biljettkontrollörer

Passagerare som saknar vederbörlig biljett påförs kontrollavgift av biljettkontrollör som är godkänd av chefen för det polisdistrikt där trafikidkaren har sin hemort. Såsom kontrollör kan godkännas endast innehavare av tjänst i offentligt samfund som avses i 1 § 1 mom. Kontrollören är i kontrollverksamheten underställd tillsyn av chefen för polisdistriktet. Chefen för polisdistriktet utfärdar kontrollpass för kontrollören. I detta anges kontrollörens befogenheter samt den trafik i vilken han är behörig.


9 §
Kontrollavgiftens förhållande till straffrättslig påföljd

Kontrollavgift får ej påföras passagerare på grund av att han saknar vederbörlig biljett, om det besluts att saken skall anmälas till polisen eller allmän åklagare för att handläggas i den ordning som är stadgad för brottmål.

10 §
Befriande från kontrollavgift

Passagerare påförs inte kontrollavgift på grund av att han saknar vederbörlig biljett, om det framgår att avsaknaden av biljett har berott på ouppmärksamhet, tanklöshet eller okunnighet som är ursäktlig med hänsyn till passagerarens ålder, utvecklingsnivå eller hälso- eller sinnestillstånd eller annan därmed jämförbar särskild omständighet, eller om påförande av kontrollavgift av annan orsak måste anses vara uppenbart oskäligt eller obefogat.

11 §
Kontrollörs rättigheter och ansvar

Kontrollör har rätt att gripa passagerare som saknar vederbörlig biljett och inte tillförlitligt styrker sin identitet. Kontrollören kan även avlägsna sådan passagerare ur fordonet eller från plattformsområde som avses i 1 § 2 mom., om detta inte är oskäligt med hänsyn till passagerarens ålder och andra faktorer eller äventyrar passagerarens hälsa. Avlägsnas den gripne inte omedelbart ur fordonet eller från plattformsområdet, skall han ofördröjligen överlämnas till polisen.

Söker passagerare genom att göra motstånd undgå att bli gripen, förpassad till polisen eller avlägsnad ur fordonet eller från plattformsområde som avses i 1 § 2 mom., har kontrollören rätt att använda sådana maktmedel som med hänsyn till passagerarens uppträdande och övriga omständigheter kan anses försvarliga för genomförande av åtgärden.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1982.

Regeringens proposition 63/82
Trafikutsk. bet. 3/82
Stora utsk. bet. 91/82

Nådendal den 9 juli 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.