529/1982

Given i Nådendal den 9 juli 1982

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 3 §, 12 § 2 mom., 16 § 1 mom. och 37 § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag av den 17 juni 1977 (465/77), 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 10 juli 1979 (610/79) och 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (482/81), som följer:

3 §

Kommun samt evangelisk-luthersk församling och församling inom det ortodoxa kyrkosamfundet skall årligen för följande år meddela Skattestyrelsen den uttaxering per skattöre som skall tillämpas vid kommunalbeskattningen och vid den kyrkliga beskattningen.

Vid förskottsuppbörd av kyrkoskatt till församling inom det ortodoxa kyrkosamfundet tillämpas uttaxeringen per skattöre för evangelisk-luthersk församling på beskattningsorten.

12 §

Förskottsinnehållningskoderna, motsvarande beräkningsgrunder och i 1 mom. avsedda avdrag skall fastställas så, att de innehållna beloppen så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda beloppet av den statsskatt, den kommunal- och kyrkoskatt samt den folkpensions- och sjukförsäkringspremie som löntagaren skall erlägga för sin totala lön under skatteåret. Förskottsinnehållningskodens skattöreskod skall fastställas så, att den är delbar med talet 0,25.


16 §

Är det uppenbart att förskottsinnehållningen på skattskyldigs inkomst inte motsvarar det sammanlagda beloppet av den statsskatt, den kommunal- och kyrkoskatt samt den folkpensions- och sjukförsäkringspremie som skall påföras honom för skatteåret, kan skattedirektören i det skattedistrikt, till vilket den skattskyldiges hemkommun hör, på anhållan av den skattskyldige eller eljest fastställa eller på nytt bestämma den skattskyldiges förskottsinnehållningskod eller andra bestämmelser om hans förskottsinnehållning, i enlighet med vad Skattestyrelsen bestämmer.


37 §

Vid förskottsbetalning skall den skattskyldige erlägga ett belopp som motsvarar:

1) den statsskatt vilken han enligt gällande skattefot borde erlägga för den inkomst och förmögenhet som vid den senast förrättade beskattningen fastställts för honom; samt

2) den kommunal- och kyrkoskatt samt folkpensions- och sjukförsäkringspremie han med tillämpning av skatteårets uttaxering per skattöre och per skattöre utgående folkpensionspremie borde erlägga;

a) på grundval av de inkomster av fastighet, rörelse eller yrke eller de vid fastställande av försäkringspremie som avses i 36 § 2 mom. beaktade inkomster vilka han vid den senast förrättade beskattningen beräknats ha haft i hemkommunen; och

b) på grundval av sådana personliga inkomster som han vid den senast verkställda beskattningen bör anses ha haft och på vilka förskottsinnehållning inte skall verkställas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 57/82
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 7/82
Stora utsk. bet. 72/82

Nådendal den 9 juli 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mikko Jokela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.