426/1982

Given i Helsingfors den 4 juni 1982

Förordning angående ändring av 11 § förordningen om förtidspension för frontveteraner

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 11 § förordningen den 19 mars 1982 om förtidspension för frontveteraner (214/82) som följer:

11 §

För täckande av de utgifter och kostnader som pensionsanstalterna åsamkas av pensioner enligt lagen om förtidspension för frontveteraner skall staten årligen till pensionsskyddscentralen utge ersättning i enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av pensionsskyddscentralen. Likaså skall staten årligen till kommunala pensionsanstalten utge ersättning i enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan av inrättningen.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen senast den 15 december beloppet av det förskott som skall erläggas till pensionsskyddscentralen och kommunala pensionsanstalten för följande kalenderår. Senast den 15 juni årligen fastställer ministeriet det slutliga beloppet av statens ersättningar som skall erläggas till pensionsskyddscentralen och kommunala pensionsanstalten för föregående kalenderår och justerar samtidigt förskottsraternas belopp för årets senare del.

Förskottet erläggs i tolv lika stora rater så, att det står till pensionsskyddscentralens och kommunala pensionsanstaltens förfogande varje månad den första vardag, då Postbanken utför betalningsuppdrag på postgirokonton. Skillnaden mellan erlagt förskott och för samma år fastställt slutligt belopp av statens ersättning beaktas i samband med utbetalningen av den förskottsrat, som följer på ersättningens fastställande.

Pensionsskyddscentralen fördelar den av staten erlagda ersättningen mellan pensionsanstalterna i enlighet med de grunder som avses i 1 mom.

För ovan i 2 mom. nämnda åtgärder skall pensionsskyddscentralen och kommunala pensionsanstalten före den 20 dagen i den månad som föregår åtgärden tillställa social-, och hälsovårdsministeriet av detta föreskrivna utredningar.

Vad i denna paragraf är stadgat om pensionsskyddscentralen och kommunala pensionsanstalten är i tillämpliga delar i kraft även på statskontoret.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982, dock så, att för år 1982 fastställer social- och hälsovårdsministeriet beloppet av den ersättning som skall erläggas till pensionsskyddscentralen och kommunala pensionsanstalten senast den 15 juni 1982. Detta erläggs från och med juli 1982 i sex lika stora rater. Förskottsraten för december 1982 justeras senast den 15 november 1982.

Helsingfors den 4 juni 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Jacob Söderman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.