392/1982

Given i Helsingfors den 28 maj 1982

Lag angående ändring av lagen om marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 2 mom., 14 § 1 mom. och 15 § 3 mom. lagen, den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41/78) som följer

2 §

Marknadsdomstolens ordförande och ledamöter samt två suppleanter för varje ledamot utnämns av republikens president för en tid av fyra år. De har under sin mandattid samma rätt som domare att kvarstå i tjänsten. Avgår eller avlider någon av dem under sin mandattid, skall i stället utnämnas en annan person för den återstående tiden.

14 §

Till den som i marknadsdomstolen hörts som vittne eller sakkunnig i ärende som avses i 6 § betalas av statens medel ersättning i enlighet med vad som är stadgat i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/72);.


15 §

I ärende som avses i 6 § svarar parterna själva för sina rättegångskostnader vid marknadsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982. Lagen tillämpas på de ärenden som blir anhängiga vid marknadsdomstolen efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av denna Iag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 13/82
Ekonomiutsk. bet. 1/82
Stora utsk. bet. 42/82

Helsingfors den 28 maj 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.