391/1982

Given i Helsingfors den 28 maj 1982

Lag angående ändring av lagen om konsumentombudsmannen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § lagen den 20 januari 1978 om

fogas till 2 § ett nytt 4 mom. och till

2 §

Konsumentombudsmannen kan i de fall som avses i 2 och 3 mom. förordna tjänsteman som lyder under honom och som är kompetent för uppgiften att bistå konsument.

3 §

Konsumentombudsmannen har en byrå, vid vilken inom ramen för statsförslaget kan finnas behövligt antal föredragande och annan personal. Konsumentombudsmannen biträds och vikarieras av byråchefen, som på förordnande av konsumentombudsmannen på dennes vägnar kan föra talan vid marknadsdomstolen.

12 §

Förlorar näringsidkare, som är konsuments motpart, i fall som avses i 2 § 2 eller 3 mom. ärendet vid rättegång, skall han åläggas att ersätta staten för de skäliga kostnader, som uppkommit av att konsumenten biståtts, enligt de grunder som är stadgade om ersättande av rättegångskostnader parter emellan.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982. Lagen tillämpas på de ärenden som efter dess ikraftträdande inkommer till konsumentombudsmannen för handläggning eller anhängiggörs vid domstol.

Regeringens proposition 13/82
Ekonomiutsk. bet. 1/82
Stora utsk. bet. 42/82

Helsingfors den 28 maj 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.