390/1982

Given i Helsingfors den 23 ma) 1982

Lag om ändring av 6 kap. konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/78) 6 kap. 1 § 1 mom. samt 2, 3 och 8 §§ samt

fogas till 1 § i sagda 6 kap. ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 5 § ett nytt 3 mom. samt till kapitlet nya 10 och 11 §§ som följer:

6 kap.

Hem- och postförsäljning av konsumtionsvara

1 §

Köparen har vid hem- och postförsäljning rätt att inom nedan i 3 och 6 §§ stadgad tid frånträda anbud om köp av vara eller antagande svar på säljarens anbud.

Med hemförsäljning avses utbud av vara till köparen per telefon eller personligen på annan plats än säljarens driftställe. Såsom hemförsäljning betraktas dock inte vid tillämpningen av denna lag utbud av vara på sådan plats där handel allmänt idkas eller på plats dit säljaren genom annonsering inbjuder köpare för att ingå köp och som inte är privatbostad. Med postförsäljning avses utbud av vara för beställning på basen av broschyr, katalog eller annons som tillställs köparen.

2 §

Säljaren eller dennes ombud skall vid hemförsäljning till köparen överlämna en särskild handling (hemförsäljningshandling), varav framgår säljarens namn och adress, varan samt köpeskillingen ävensom övriga avtalsvillkor, och vari ingår omnämnande av de rättigheter som tillkommer köparen enligt 1―5 §§ samt anvisningar för utövningen av dessa rättigheter. Hemförsäljningshandlingen skall följa ett formulär som fastställts av handels- och industriministeriet eller som på näringsidkares ansökan särskilt godkänts av näringsstyrelsen. Handlingen skall överlämnas till köparen senast då köparen tar emot varan eller det första varupartiet.

Har hemförsäljningshandling inte vederbörligen överlämnats till köparen, kan säljaren inte åberopa köparens anbud eller svar.

3 §

Vid hemförsäljning skall om frånträdande av anbud eller svar till säljaren sändas en skriftlig anmälan inom sju dagar efter det hemförsäljningshandlingen samt varan eller det första varupartiet mottogs.

Då fristen beräknas, beaktas inte den dag då handlingen eller varan mottogs. Infaller sista dagen av fristen på helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller söckenlördag, får frånträdande ske första vardagen därefter.

5 §

Har köparen, då han frånträder köpet, återställt varan till säljaren, skall denne ersätta köparen för kostnaderna för återställandet.

8 §

Har säljare, som enligt stadgandena i 5 eller 6 § är skyldig att återställa köpeskilling, inte återställt vad som betalts av köpeskillingen inom 30 dagar från det anmälan om frånträdande kom honom till hända, skall han till köparen dessutom erlägga en tiondedel av köpeskillingen för varan. Sådan skyldighet har säljaren dock inte om varan med stöd av 5 § 2 mom. tillfaller köparen utan vederlag. Säljaren är inte skyldig att betala dröjsmålsränta på köpeskilling som skall återställas.

Kan inte annan utredning företes om den tidpunkt då anmälan om frånträdande kom säljaren till handa, anses anmälan ha kommit honom till handa sjunde dagen efter det den avsändes.

10 §

Handels- och industriminsteriet skall tillse att blanketter som följer det formulär som ministeriet med stöd av 2 § fastställt tillhandahålls allmänheten mot skälig avgift. Av blanketterna skall framgå att de överensstämmer med formuläret.

11 §

Den som uppsåtligen underlåter att överlämna hemförsäljningshandling på sätt som avses i 2 § skall för hemförsäljningsförseelse dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Handels- och industriministeriet skall fastställa i 2 § 1 mom. avsett formulär i god tid före lagens ikraftträdande. Näringsidkare kan även göra ansökan och näringsstyrelsen godkänna i 2 § 1 mom. avsett formulär redan före lagens ikraftträdande.

Lagen tillämpas på hem- och postförsäljning av konsumtionsvaror som sker den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Regeringens proposition 7/82
Ekonomiutsk. bet. 2/82
Stora utsk. bet. 43/82

Helsingfors den 28 maj 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.