382/1982

Given i Helsingfors den 21 maj 1982

Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 21 maj 1954 om allmänna vägar (243/54) 99 § och

ändras 51 § 2 mom. samt 97 och 98 §§,

av dessa lagrum 51 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 juni 1967 (310/67) och 97 § sådan den lyder i lag av den 22 december 1960 (499/60), som följer:

51 §

Med anledning av regleringsplanen skall vid behov vägförrättning hållas vid vilken, utöver vad i 5 kap. är stadgat, efter behov kan handläggas och avgöras ärenden som enligt lagen om enskilda vägar (358/62) skall behandlas och avgöras vid vägförrättning.

11 kap.

Om vägnämnd

97 §

I varje kommun skall finnas vägnämnd, såvida inte i instruktion föreskrivs att annan nämnd eller kommunstyrelsen skall fungera såsom vägnämnd.

Inom nämnd kan tillsättas sektion för att behandla och avgöra i instruktion nämnda ärenden.

98 §

Utöver vad annorstädes i lag stadgas eller i instruktion föreskrivs skall vägnämnden fungera som beredande och verkställande organ inom kommunens vägförvaltning.

Vägnämnden skall bland annat:

1) bereda de vägärenden som kommer till behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, frånsett ärenden som rör gata och byggnadsplaneväg;

2) årligen uppgöra kalkyl över kommunens vägutgifter;

3) taga initiativ och göra framställningar i frågor som rör utvecklandet av vägnätet och förbättrandet av vägförhållandena inom kommunen;

4) till myndigheter avge av dem begärda utlåtanden i vägfrågor; samt

5) granska riktigheten av ersättningar och andra prestationer som kommunen med stöd av denna lag skall betala eller uppbara.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Regeringens proposition 246/81
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 3/82
Stora utsk. bet. 40/82

Helsingfors den 21 maj 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Jarmo Wahlström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.