335/1982

Given i Helsingfors den 7 maj 1982

Lag angående ändring av 2 § lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § lagen den 24 maj 1974 om oljeskyddsfonden, sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 maj 1980 (374/80), som följer:

2 §

Till oljeskyddsfonden uppbärs för importerad olja och för olja som transporteras genom Finland en oljeskyddsavgift på tjugo penni för varje fullt ton. Med olja avses i denna lag flytande produkter som hör till positionerna 27.07, 27.09 och 27.10 i tulltariffen.

Skyldig att betala oljeskyddsavgift för importerad olja är den som anmäler oljan till förtullning.

Skyldig att erlägga oljeskyddsavgift för olja som transporteras genom Finland är varuhavaren. Samma ansvar åvilar den som på varuhavarens vägnar har tullklarerat den olja som transporteras genom Finland.

Om påförande och betalning av oljeskyddsavgift samt om ändringssökande och även i övrigt gäller i tillämpliga delar vad om tull är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1982.

Regeringens proposition 96/81
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 1/82
Stora utsk. bet. 13/82

Helsingfors den 7 maj 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.