311/1982

Statsrådets beslut om stödjande av skärgårdstransporter

Utfärdat i Helsingfors den 28 april 1982

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

För varutransporter i Finland, som börjar på sådana med stöd av lagen om främjande av en balanserad regional utveckling (532/81) bestämda, till utanför landskapet Åland belägna första baszon hörande öar med stadigvarande bosättning, som saknar fast vägförbindelse, kan handels- och industriministeriet betala transportstöd ur ett i statsförslaget för ändamålet upptaget anslag i enlighet med vad nedan bestäms.

2 §

Transportstöd betalas för sådana minst 101 kilometer långa transporter, som börjar inom i 1 § avsedda områden och som sker med lastbil eller med fartyg i kust- eller insjötrafik, samt för transporter, som utgör kombinationer av förenämnda sinsemellan eller med järnvägstransporter. Handels- och industriministeriet kan på ansökan, om exceptionellt höga transportkostnader eller andra speciella förhållanden det förutsätter, betala transportstöd för transporter som är kortare än vad ovan avsetts.

Transportstöd betalas även för företags egna transporter, vare sig de sker särskilt för sig eller är kombinerade med i 1 mom. avsedda transporter. Transportstöd för företags egna transporter betalas högst till den närmaste på fastlandet belägna centrala tätorten av kommun eller till den närmaste järnvägsstationen, om ej handels- och industriministeriet av särskilda skäl på ansökan annat besluter.

Vid ovan i 1 och 2 mom. avsedda kombinerade transporter bestäms stödprocenten enligt hela transportsträckans längd. Vid transporter till utlandet utgår transportstödet för transportsträckan i Finland ända till riksgränsen eller exporthamnen.

Vid bestämmande av transportsträckas längd omvandlas vattentransportsträcka till landtransportsträcka sålunda, att en timme som under normalförhållanden går åt vattenfärd motsvarar 70 kilometer i transport per landsväg. Därtill räknas 35 kilometer per vattenfärd för väntekostnaderna.

För transport, för vilken transportstöd erlagts med stöd av lagen om regionalt stödjande av transporter (954/81), utgår inget stöd enligt detta beslut.

3 §

Transportstöd betalas till inhemskt samfund och inhemsk stiftelse samt till i Finland bosatt person som i egenskap av avsändare eller mottagare av vara har betalt transportavgiften.

4 §

Transportstöd utgår för den transportavgift jämte frakttillägg och tilläggsavgifter som är antecknad i fraktsedeln eller annan transporthandling. Erhållna rabatter och avdrag skall avdragas från transportavgiften innan transportstödet bestäms.

Transportstöd utgår under förutsättning att transportavgiften varit minst 50 mark per sändning och att transportavgifternas sammanlagda belopp under ett kvartal uppgår till minst 1 000 mark eller under ett kalenderår till minst 4 000 mark.

5 §

Transportstöd enligt detta beslut utgår för transport av produkter som har förädlats inom i 1 § avsedda områden.

Transportstöd utgår för transport av följande varor:

1) livsmedel och njutningsmedel:

― bageriprodukter,

― mejeriindustriprodukter,

― mjölkpulver,

― fiskprodukter,

― köttprodukter,

― vegetabilier och svamp samt produkter av dessa i handelsförpackningar avsedda för konsumenterna,

― frukt och bär samt produkter av dessa i handelsförpackningar avsedda för konsumenterna,

― sötsaksprodukter,

― drycker och ingredienser till drycker och

― kryddprodukter;

2) sten- och jordarter, mineralämnen samt produkter av dem:

― kvartssand och sorterat kvartskross, glas- och gjutsand, skifferströ, talk, svavel, cement och kiselgrus,

― byggnadselement av betong,

― stenvaror,

― ler- och grafitvaror,

― tegel,

― glas och glasvaror,

― lav,

― briketter, pellets och högre förädlade produkter av torv eller motsvarande råmaterial,

― granulerad, pelleterad eller luftkyld och högre förädlad slagg från masugnar och stålsmältverk samt

― bränd kalk och mikrokarbonatpulver;

3) trä och varor av trä:

― sågat, hyvlat och bilat virke,

― byggnader och konstruktioner av trä,

― impregnerat virke,

― träull, tändstickssplint och material till tändsticksaskar samt

― snickeriindustrins produkter och halvfabrikat;

4) pappersindustrivaror:

― wallboard, kartong, papp och papper samt tillverkningar av dessa;

5) metallindustrivaror:

― järn- och stålvaror och

― andra metallarbeten;

6) maskiner och anordningar, transportmedel och delar till dem;

7) produkter av den kemiska industrin och denna närstående industrier utom gödselämnen;

8) andra varor:

― textil- och beklädnadsindustriprodukter

― mattor, linoleum, filtar, juteprodukter och med dem jämförbara varor,

― läder och skinn samt produkter av dem samt

― flätnings- och korgmakeriarbeten.

Transportstöd utgår inte för transport av begagnade varor.

6 §

Beloppet av transportstödet för ovan i 4 § avsedd transportavgift är:

Transportsträckan i kilometer Stödprocent
101―116 11
117―134 13
135―160 16
161―210 18
211―265 21
266―283 23
284―303 26
304―330 26
331―410 26
411―450 26
451―500 26
501―550 28
551―600 31
601―650 34
651―700 36
701―800 38
801―900 40
901―1 000 42
1 001―1 150 44
över 1 150 46
7 §

Transportstödet för lastbilstransporter får dock stiga till högst det belopp som stödet för en lika lång järnvägstransport skulle vara beräknat enligt dyraste i användning varande vagnslastklass, såvitt fråga är om transport som motsvarar vagnslasttransport enligt statsjärnvägarnas tariffstadga, eller om sådan lastbilstransport som fordrar specialtransporttillstånd och kunde ha utförts med normalt godståg.

Till den ovan i 1 mom. avsedda statsjärnvägsfrakt, enligt vilken transportstödet för lastbilstransporter högst beräknas, tilläggs vid tillämpning av vagnslastklass såsom ersättning för avhämtnings- och hemtransport 40 mark per ton. Sagda tillägg beräknas på samma vikt som den egentliga transportavgiften.

Om varutransport, som i form av lastbilstransport skulle fordra specialtransporttillstånd, vid transport med järnväg på grund av sändnings struktur eller format eller av annan orsak borde transporteras med extratåg, får stödet beräknas högst enligt den tredubblade frakten för den dyraste i användning varande vagnslastklassen. Om en sådan transport ej kan ske per järnväg, får stödet beräknas högst enligt sex gånger frakten för den dyraste i användning varande vagnslastklassen.

8 §

Ärenden som gäller transportstöd handläggs av handels- och industriministeriet.

Transportstöd skall sökas hos handels- och industriministeriet särskilt för varje kvartal senast två månader från kvartalets utgång. Uppgår det sammanlagda beloppet av transportavgifterna under ett kvartal ej till 1 000 mark, men uppgår dock för kalenderåret till 4 000 mark, skall transportstöd sökas inom två månader från utgången av det kvartal, inom vilket det sammanlagda beloppet av transportavgifterna uppgått till 4 000 mark.

Till ansökan skall fogas fraktsedel eller annan transporthandling angående den transport för vilken transportstöd sökes. Sökanden är dessutom skyldig att tillställa handels- och industriministeriet även andra för sakens avgörande nödvändiga uppgifter och utredningar. Beträffande utredningar, som kan erfordras för företags egna transporter, meddelar handels- och industriministeriet närmare anvisningar.

9 §

Beträffande transportstöd som avses i detta beslut lände i övrigt till efterrättelse vad i statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och understöd (490/65) är bestämt.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1982.

Detta beslut äger tillämpning på transporter som har ägt rum eller som äger rum räknat från början av år 1982.

Helsingfors den 28 april 1982

Handels- och industriminister
Esko Ollila

Yngre regeringssekreterare
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.