302/1982

Given i Helsingfors den 30 april 1982

Lag angående ändring av 8 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 4 punkten lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) som följer:

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


4) löner till personer som arbetat i näringsverksamheten ävensom deras och deras anhörigas pensioner och av arbetsförhållandet föranledda understöd samt försäkringspremier och andra dylika avgifter för ordnande av de anställdas och deras anhörigas pensions-, sjukersättnings-, invalidersättnings- och andra med dem jämförliga rättigheter och förmåner, dock så att på lagen om pension för företagare (468/ 69), lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) och lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) grundade premier är avdragbara blott med de i 29 § 1 mom. 5 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet stadgade begränsningarna och att överföringar till självständig pensionsanstalt grundad av arbetsgivaren eller pensionsstiftelse är avdragbara blott till det belopp som enligt försäkringstekniska grunder krävs för tackande av stiftelsens eller anstaltens av dess pensions- eller övriga därmed jämförliga förbindelser härrörande ansvarighet,Denna lag trader i kraft den 1 juni 1982. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1982.

Regeringens proposition 141/81
Statsutsk. bet. 9/82
Stora utsk. bet. 26/82

Helsingfors den 30 april 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.