290/1982

Given i Helsingfors den 16 april 1982

Lag om skattelättnader inom utvecklingsområdena

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Angående skattelättnader, som vid stats- och kommunalbeskattningen beviljas för främjande av produktionsverksamheten inom utvecklingsområdena, stadgas i denna lag.

I denna lag avses med utvecklingsområden i lagen öm främjande av en balanserad regional utveckling (532/81) avsett utvecklingsområde, sådant detta område har fastställts genom statsrådets beslut av den 24 september 1981 om baszoner (653/81).

2 §

Skattskyldig som under åren 1982―1989 inom utvecklingsområde grundar ny produktionsinrättning eller nytt turistföretag eller som utvidgar sin produktionsinrättning eller sitt turistföretag inom utvecklingsområde eller som förnyar dess maskinpark, anordningar eller inventarier så att inrättningens produktionsförmåga eller produktionens förädlingsgrad väsentligt ökas, eller så att företagets kapacitet väsentligt ökas eller dess kvalitetsnivå väsentligt stiger, har rätt att vid beskattningen för det skatteår under vilket de för den nya inrättningen eller det nya företaget eller för utvidgningen eller förnyelsen anskaffade anläggningstillgångarna tas i bruk, samt vid beskattningarna för de nio därpå följande skatteåren såsom avskrivningar från sin skattepliktiga inkomst, från anskaffningsutgifterna för sagda anläggningstillgångar avdraga det belopp som avdragits som sådan avskrivning i den skattskyldiges bokföring.

Har grundande av sådan ny produktionsinrättning eller sådant nytt turistföretag eller sådan utvidgning eller förnyelse av produktionsinrättning eller turistföretag som nämns i 1 mom. skett inom utvecklingsområdenas första eller andra baszon eller i stödområdet A inom den tredje baszonen, sådant detta område är i statsrådets beslut av den 22 december 1981 om indelning av baszonerna i A- och B-stödområden (1038/81), har den skattskyldige rätt att under de i sagda moment avsedda skatteåren utöver övriga i lagstiftningen beviljade avdrag från sin skattepliktiga inkomst vid statsbeskattningen varje år såsom extra investeringsavdrag avdraga ett belopp som inom utvecklingsområdets första baszon är 4 procent, dock högst 90 000 mark, inom den andra baszonen 2 procent, dock högst 40 000 mark, och i stödområdet A inom den tredje baszonen 1 procent, dock högst 20 000 mark, av de ursprungliga anskaffningsutgifterna för de i den nya produktionsinrättningen eller det nya turistföretaget eller i utvidgningen eller förnyelsen investerade, i 1 mom. avsedda anläggningstillgångarna.

3 §

Anläggningstillgångar, som har anskaffats för sådan ny produktionsinrättning eller sådant nytt turistföretag eller för sådan utvidgning eller förnyelse av produktionsinrättning eller turistföretag som avses i 2 §, räknas inte såsom skattepliktiga tillgångar vid statsbeskattningarna för de i samma paragraf nämnda skatteåren.

4 §

Såsom i denna lag avsedd produktionsinrättning anses inrättning, som industriellt tillverkar eller förädlar produkter, samt handelsträdgård, plantskola, pälsdjursfarm, fisken, fiskodlingsanstalt eller torvproduktionsanläggning, såvida inrättningen bör anses vara en från gårdsbruk fristående rörelse. Om arbetsrörelse huvudsakligen tillverkar eller förädlar produkter, bör den likaså anses som i denna lag avsedd produktionsinrättning.

Såsom turistföretag anses hotell, motell, resandehem, motorhydda, natthärbärge och annan därmed jämförlig härbärgeringsrörelse samt av ägaren till härbärgeringsrörelsen i samband med denna bedriven förplägnads verksamhet. I samband med gårdsbruk utövad härbärgeringsverksamhet anses som turistföretag, såvida den bör anses vara en från gårdsbruket fristående rörelse.

5 §

Med produktionsinrättnings anläggningstillgångar avses i denna lag förslitning underkastade lösa anläggningstillgångar samt byggnad eller konstruktion, som används såsom fabrik, verkstad, kraftstation eller lager eller för annat ändamål som direkt ansluter sig till produktionsinrättningens verksamhet.

Med turistföretags anläggningstillgångar avses förslitning underkastade lösa anläggningstillgångar samt byggnad eller konstruktion, som används för ändamål som direkt ansluter sig till turistföretagets verksamhet.

6 §

Vid kommunalbeskattningen tillämpas inte beskattning enligt prövning på inkomst av ny produktionsinrättning eller nytt turistföretag under de skatteår för vilka stadgandena i 2 § skall tillämpas vid kommunalbeskattningarna

7 §

Stadgandena i denna lag tillämpas inte vid kommunalbeskattningen i fråga om de till utvecklingsområdena hörande kommunerna inom landskapet Åland.

Utfärdas behövliga stadganden i Ålands landskapslagstiftning, kan genom förordning stadgas att lagen skall gälla även vid den i 1 mom. avsedda beskattningen.

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1982 och tillämpas vid beskattningarna för åren 1982―1998.

Regeringens proposition 78/81
Statsutsk. bet. 5/82
Stora utsk. bet. 10/82

Helsingfors den 16 april 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.