289/1982

Given i Helsingfors den 16 april 1982

Lag angående ändring av 13 § lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut ändras 13 § lagen den 31 augusti 1978 om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/78) som följer:

13 §
Särskilda rättigheter

Särskild rättighet som hänför sig till statens jordegendom får beviljas, om detta inte medför olägenhet för egendomens användning för statens ändamål och ej försvårar skydd och fredning, som avses i 5 § 1 mom., eller uppgörandet eller genomförandet av planer som avses i 3 § 2 mom. Om beviljande av särskild rättighet besluter det ämbetsverk eller den inrättning i vars besittning egendomen är. Avtal om beviljande av särskild rättighet skall ingås skriftligen.

Rätt till vederlagsfri användning av statens jordegendom får beviljas endast om rättigheten är ringa eller om till beviljandet av sådan rättighet utan vederlag eljest föreligger synnerliga skal.

Då till statens jordgenom beviljas särskild rättighet, som avser tagande av sten, grus, sand, torv eller andra därmed jämförliga marksubstanser för annat ändamål an till husbehov, gäller angående rättighetens beviljande vad i denna lag är stadgat om förutsättningarna för överlåtande av statens jordegenom, om det vederlag som skall uppbäras för överlåtelsen och om den myndighet som besluter om överlåtelsen. Detsamma gäller angående beviljande av rättighet att utnyttja staten tillhörig vattenkraft.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1982.

Regeringens proposition 12/82
Andra lagutsk. bet. 1/82
Stora utsk. bet. 22/82

Helsingfors den 16 april 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.