264/1982

Given i Helsingfors den 8 april 1982

Förordning om försäkringsdomstolen

På föredragning av justieministern stadgas med stöd av 12 § lagen den 17 januari 1958 om försäkringsdomstolen (1 4/58):

Försäkringsdomstolens uppgifter
1 §

På försäkringsdomstolen ankommer, utöver vad i övrigt är stadgat:

1) att till myndigheter avge av dem begärda utlåtanden;

2) att tillse att försäkringsdomstolens viktigaste utslag offentliggörs på lämpligt sätt;

3) att uppgöra statistik över handlagda ärenden;

4) att före utgången av mars månad tillställa justitieministeriet och högsta domstolen berättelse över verksamheten under det föregående året;

5) att förordna försäkringsdomstolens kommissionär; samt

6) att vid behov fastställa formulär för blanketter på vilka anmälan, läkarutlåtande och annan handling skall uppgöras i ärenden som hör till försäkringsdomstolens verksamhetsområde.

Stadganden om personalen
2 §

Extraordinarie försäkringsdomare utnämns av republikens president på framställning av högsta domstolen.

Extraordinarie befattningshavare förordnas av den myndighet på vilken det ankommer att utnämna eller antaga motsvarande innehavare av tjänst eller befattning med grundlön.

Tillfällig funktionär och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av försäkringsdomstolen.

3 §

Avdelningssekreterare skall ha avlagt vicenotarieexamen eller annan lämplig högskoleexamen.

Annan tjänsteman vars behörighetsvillkor inte är stadgade i lag skall ha sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter.

4 §

Försäkringsöverdomaren beviljas tjänstledighet för högst tre månader om året av högsta domstolen och utöver denna tid av republikens president.

Försäkringsdomare beviljas tjänstledighet för högst tre månader om året av försäkringsdomstolen och utöver denna tid av högsta domstolen.

Försäkringssekreterare och föredragande beviljas tjänstledighet av försäkringsdomstolen. Annan tjänste- eller befattningshavare beviljas tjänstledighet av försäkringsöverdomaren.

5 §

Extraordinarie försäkringsdomare och extraordinarie befattningshavare beviljas tjänstledighet i samma ordning som motsvarande innehavare av tjänst eller befattning med grundlön.

Beslut om handhavandet av tjänst eller befattning under tjänstledighet och då tjänst eller befattning är vakant fattas av den myndighet som beviljat tjänstledigheten.

Tjänstemännens åligganden
6 §

Försäkringsöverdomaren skall, utöver vad i lagen om försäkringsdomstolen (14/58) är stadgat:

1) svara för att de på försäkringsdomstolen ankommande uppgifterna handhas sakenligt och snabbt;

2) övervaka att tillämpningen av rättsprinciperna och lagtolkningen är enhetliga i försäkringsdomstolens avgöranden;

3) underteckna utlåtanden och brev till myndigheterna;

4) förordna ordförande och ledamöter samt föredragande till de olika divisionerna;

5) förordna en försäkringssekreterare att tjänstgöra som kanslichef;

6) förordna en avdelningssekreterare att tjänstgöra som informations- och utbildningssekreterare;

7) vid behov meddela ledamot av försäkringsdomstolen eller tjänsteman som tjänstgör såsom föredragande tillstånd att under tjänstetid arbeta utanför ämbetslokalen; samt

8) vid behov rådpläga med sakkunniga på socialförsäkringsområdet angående frågor som rör detta.

7 §

Försäkringssekreterare skall på förordnande av försäkringsdomstolen tjänstgöra såsom lagfaren ledamot av försäkringsdomstolen och i ärenden vilkas föredragning ankommer på honom även utan förordnande såsom tredje lagfaren ledamot.

8 §

Om tjänstinnehavares och befattningshavares åligganden bestäms ytterligare i arbetsordningen.

Särskilda stadganden
9 §

Lagfaren ledamot av försäkringsdomstolen får inte deltaga i sådan försäkringsanstalts eller annan anstalts verksamhet till vars verksamhetsområde hör ärenden som handläggs i försäkringsdomstolen. Lekmannaledamot får deltaga i annan anstalts verksamhet än sådan vars verksamhet berörs av den lag med stöd varav han förordnats till ledamot.

Medlemskap i fullmäktige, delegation, förvaltningsråd och annat motsvarande organ anses inte som i 1 mom. åsyftat deltagande i anstalts verksamhet.

10 §

Av de läkar- och andra ledamöter som deltar i handläggningen av ärende vid plenum får sammanlagt rösta högst lika många som de i omröstningen deltagande försäkringsdomarna.

Är läkarledamöterna och de andra ledamöterna vid plenum flera till antalet än försäkringsdomarna, avgör försäkringsöverdomaren vilka av dem som får deltaga i omröstningen. Då ärendet rör medicinsk omständighet, minskas antalet läkarledamöter inte, såvida ej läkarledamöterna sammanlagt vore flera vid omröstningen än försäkringsdomarna. Av läkarledamöterna och de andra ledamöterna deltar i omröstning i främsta rummet de som företräder det område till vilket ärendet närmast hänförs. I omröstning skall deltaga lika många arbetsgivar- och arbetstagarledamöter.

11 §

Andra lekmannaledamöter vid försäkringsdomstolen än de som åtnjuter månadslön och deras suppleanter är berättigade till arvode och dagtraktamente av statens medel för sammanträdesdagarna samt resekostnadsersättning enligt grunder som justitieministeriet fastställer.

12 §

Försäkringsdomstolens kommissionär utför avgiftsfritt sina uppdrag för uppdragsgivarnas räkning, men erhåller arvode av statens medel. I övrigt gäller om honom i tillämpliga delar vad som är stadgat om kommissionärer vid ämbetsverken.

13 §

Försäkringsdomstolens arbetsordning fastställs av högsta domstolen på föredragning från justitieministeriet.

Ikraftträdande
14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1982.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 31 januari 1958 angående försäkringsdomstolen (42/58) jämte däri senare företagna ändringar.

Helsingfors den 8 april 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.