248/1982

Given i Helsingfors den 26 mars 1982

Lag om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas, med nedan nämnda undantag, på arbete som arbetstagare på grundval av avtal utför åt arbetsgivare under dennes ledning och uppsikt mot lön eller annat vederlag ombord på finskt fartyg i inrikesfart eller, på förordnande av arbetsgivaren, tillfälligt annorstädes.

Denna lag tillämpas även på innehavare av tjänst eller befattning hos staten, kommun och annat offentligt samfund, om ej annat föranleds av stadgandena i 3 §.

2 §
Definition på inrikesfart

Med inrikesfart avses trafik inom Finlands gränser samt på den arrenderade delen av Saima kanal och på Sovjetunionens vattenområden i omedelbar anslutning därtill.

Denna lag tillämpas även då fartyg tillfälligt är i trafik utanför de vattenområden som avses i 1 mom.

3 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på arbete:

1) som utförs av befälhavare på fartyg, om på detta utom befälhavaren arbetar minst fyra personer av vilka en har styrmans behörighet, frånsett vad i 21 § stadgas;

2) som utförs av den som uppbär lön enbart i form av vinstandel;

3) som utförs av arbetsgivarens make eller barn;

4) som utförs av läkare som är anställd uteslutande för sjukvårdsuppgifter;

5) som utförs på fiskefartyg, frånsett vad i 11 och 12 §§ stadgas om minimivilotider;

6) som utförs på flottningsmateriel, frånsett transportmateriel som används vid flottning; eller

7) som utförs på statens fartyg som används för försvars- eller gränsbevakningsändamål.

Denna lag tillämpas ej heller på arbete som utförs av person som inte följer med fartyget och endast då fartyget är förtöjt vid kaj eller på säker ankarplats, om nämnda arbete omfattas av någon annan lag om arbetstid eller bör betraktas enbart som tillfälligt kontroll-, service-, lotsnings- eller annat därmed jämförbart arbete.

4 §
Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden är högst 8 timmar i dygnet och högst 40 timmar i veckan.

Med dygn avses tiden mellan klockan 00 och klockan 24.

Med vecka avses tiden från måndag klockan 00 till söndag klockan 24.

5 §
Reglering och förläggning av arbetstiden

Bor arbetstagarna ombord på fartyget då det är i användning, kan arbetet indelas i vakter som omfattar minst fyra och högst sex timmar och som skiftar regelbundet under dygnet, om detta är absolut nödvändigt för att fartyget hela tiden skall kunna gå säkert. Arbetet kan indelas i två vakter som skiftar regelbundet under dygnet likväl endast om arbetstagarnas bostadsutrymmen ombord på fartyget på grund av fartygets ringa storlek är sådana att ett arrangemang med flera vakter än två inte kan anses ändamålsenligt från arbetstagarnas synpunkt.

Har arbetet inte indelats i vakter eller är fartyget förtöjt vid kaj eller på säker ankarplats längre än ett dygn, skall den ordinarie arbetstiden, med undantag av de vilotider som avses i 11 § ordnas så att den blir sammanhängande och förläggas till tiden mellan klockan 7 och klockan 17. Ekonomiarbetarnas ordinarie arbetstid kan likväl förläggas till tiden mellan klockan 6 och klockan 19.

6 §
Undantag från stadgandena om reglering och förläggning av arbetstiden

Har det arbete som arbetstagare på fartyg utför nära anknytning till arbete som utförs av övriga arbetstagare vid en industriinrättning och bor arbetstagarna hemma under sin fritid, kan deras ordinarie arbetstid, utan hinder av vad som är stadgat i 5 § 2 mom., förläggas så att den överensstämmer med arbetstiden för industriinrättningens övriga arbetstagare.

I arbets-, tjänste- och funktionärskollektivavtal kan överenskommas om att arbetstiden regleras och förläggs på annat sätt än i 5 § är stadgat, men med beaktande av vad som annorstädes stadgas i denna lag.

7 §
Beredskapstider och arbetstid

Är arbetstagare på det sätt som avses i 10 § sjömanslagen (423/78) eller på ett därmed jämförbart sätt eller eljest enligt avtal skyldig att under bestämda tider stanna ombord under sin fritid och vid behov genast vara redo att börja sitt arbete, skall den tid som använts till beredskapen i sin helhet räknas som arbetstid.

Är arbetstagares beredskapsskyldighet på fartyg lindrigare än vad som avsetts i 1 mom., skall beredskapstiden inte räknas som arbetstid. Arbetstagaren skall likväl ersättas för minst hälften av den tid som åtgått till sådan beredskap så, att ersättningen utgår antingen i form av pengar eller i form av fritid.

Är arbetstagare enligt avtal skyldig att under bestämda tider uppehålla sig i sin bostad, från vilken han vid behov kan kallas i arbete, skall den tid under vilken han utan att utföra arbete sålunda kommer att vara bunden inte räknas som arbetstid. Till arbetstagaren skall likväl för denna tid utgå ersättning såsom i 2 mom. är stadgat.

8 §
Övertidsarbete per dygn

Arbetstagare är skyldig att högst 16 timmar i veckan mot ersättning utföra övertidsarbete utöver den i 4 § 1 mom. stadgade ordinarie arbetstiden per dygn. Arbetstiden per dygn får likväl vara högst 14 timmar.

Har arbetet indelats i två vakter, är arbetstagaren skyldig att, med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat, utföra övertidsarbete per dygn högst 28 timmar i veckan och därutöver, om han samtycker därtill, högst 7 timmar i veckan, ifall han har rätt till fritidsperioder som återkommer regelbundet med högst 30 dagars mellanrum. Fritidsperioden skall vara minst 7 dygn lång, och däri skall ingå minst ett helt veckoslut.

Om längden av de i 2 mom. avsedda arbets- och fritidsperioderna kan överenskommas genom sådana arbets-, tjänste- och funktionärskollektivavtal som avses i 6 § 2 mom.

9 §
Övertidsarbete per vecka

Arbetstagare är skyldig att, utöver det i 8 § avsedda övertidsarbetet per dygn, högst 16 timmar under två veckor utföra övertidsarbete som överstiger den i 4 § 1 mom. stadgade ordinarie arbetstiden per vecka, men som inte överstiger den ordinarie arbetstiden per dygn.

Tillämpas i 8 § 2 mom. avsett avlösningssystem då arbetstagares arbets- och fritider bestäms, är arbetstagaren likväl skyldig att utföra övertidsarbete per vecka högst 16 timmar i veckan.

10 §
Undantag frän begränsningarna i fråga om övertidsarbete

I 8 och 9 §§ stadgade begränsningar tillämpas inte på arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden och:

1) som är oundgängligt med hänsyn till hotande fara för människoliv, fartyg eller gods;

2) som är nödvändigt för lämnande av hjälp varom stadgas i 51, 201 och 202 §§ sjölagen (167/39);

3) som är nödvändigt för vidtagande av åtgärd som påbjudits av hamn- eller motsvarande myndighet; eller

4) som föranleds av att arbetstagarna oväntat minskat, om inte fartygets besättning omedelbart kan kompletteras genom skäliga åtgärder.

11 §
Dagliga vilotider

Då arbetstid som inte har indelats i vakter överstiger sex timmar, skall arbetstagare under arbetstiden ges åtminstone en regelbunden rast som omfattar minst en timme, under vilken han får avlägsna sig från arbetsplatsen.

Har arbete enligt en i 6 § 2 mom. avsedd överenskommelse ordnats i vakter som är längre än sex timmar, skall arbetstagaren med sex timmars mellanrum ges en minst 20 minuters vilopaus.

I arbetstiden inräknas inte matrast på minst en halv timme eller rast på minst en timme, om arbetstagaren under den får avlägsna sig från arbetsplatsen.

12 §
Vilotid per dygn och veckovila

Arbetstagare skall ges en tillräcklig, minst åtta timmar lång oavbruten vilotid per dygn. För arbetstagare som fyllt aderton år kan vilotiden dock förkortas med högst två timmar, om hans arbete har ordnats i vakter på ett i 5 § 1 mom. avsett vis. Arbetsgivare skall undvika att regelbundet hålla arbetstagare i övertidsarbete.

Tillämpas inte avlösningssystem vid bestämmandet av arbetstagares arbets- och fritider, skall arbetstagaren en gång i veckan ges en oavbruten veckovila om minst 30 timmar.

13 §
Ersättning för övertidsarbete per dygn

För arbete som överskrider den i 4 § 1 mom. avsedda ordinarie arbetstiden per dygn skall betalas förhöjd lön, som för övertidsarbete på vardag per timme utgår med minst 1/102 samt för övertidsarbete på helgdag och för ovan i 8 § 2 mom. avsett övertidsarbete, vartill arbetstagaren samtyckt, med minst 1/63 av arbetstagarens månadslön.

Förhöjd lön som betalas för Övertidsarbete per dygn kan ersättas med fritid, som ges på sätt nedan i 16 § stadgas, om ett sådant arrangemang är nödvändigt med hänsyn till det avlösningssystem som tillämpas på fartyget. På arbetstagares begäran skall förhöjd lön även eljest ersättas med fritid utom seglationssäsongen.

Fritiden skall i fråga om övertidsarbete som utförts på vardag utgå med 1,7 timmar och i fråga om övertidsarbete som utförts på helgdag samt i 8 § 2 mom. avsett övertidsarbete, vartill arbetstagaren samtyckt, med 2,7 timmar för varje övertidstimme.

14 §
Ersättning för Övertidsarbete per vecka

För arbete som utförts utöver den ordinarie arbetstiden per vecka utgår ersättning i form av fritid så, att för varje övertidstimme ges 1,5 timmar fritid. Övertidsarbete per vecka kan, om det är möjligt med hänsyn till det avlösningssystem som tillämpas på fartyget, med arbetstagarens samtycke ersättas även med förhöjd lön som per timme uppgår till minst 1/114 av arbetstagarens månadslön.

15 §
Bokföring av övertidsarbete. Uträkning av förhöjd lön

Övertidsarbete skall varje gång bokföras särskilt, och vid bestämmandet av ersättningar för övertidsarbete skall påbörjad halvtimme räknas såsom full halvtimme. Vid uträkningen av förhöjd lön för övertidsarbete inräknas inte kostpengar eller motsvarande ersättning i lönen.

Överenskoms genom avtal som avses i 6 § 2 mom. att den ordinarie arbetstiden kan förläggas till tiden utom de i 5 § och 6 § 1 mom. avsedda klockslagen, skall i avtalet nämnas även de grunder enligt vilka förhöjd lön för detta arbete skall uträknas.

16 §
Fritid som övertidsersättning

Då i 13 och 14 §§ avsedd fritid ges, skall i tillämpliga delar iakttagas vad i lagen om sjömäns semester (353/75) är stadgat om uträkning och betalning av semesterlön samt om underrättelse angående semestertidpunkten. Om fritiden på arbetstagarens begäran undantagsvis ges i form av en kort, högst tre dagar lång ledighet, kan parterna utan hinder av vad ovan är stadgat om arbetsgivarens underrättelseplikt avtala om tidpunkten för ledigheten.

Den fritid som avses ovan i 1 mom., 13 § 2 mom. och 14 § 1 mom. skall ges på andra vardagar än lördag.

Fritid skall ges senast före början av den seglationssäsong som följer efter det övertidsarbetet utförts. Fritid får inte utan arbetstagarens samtycke förläggas till uppsägningstid. Uppsäger arbetsgivaren arbetsavtal av andra orsaker än sådana som beror av arbetstagaren så, att uppsägningstiden helt eller delvis infaller under fritid som bestämts före uppsägningen, skall i stället för den fritid som sammanfaller med uppsägningstiden eller del därav utgå penningersättning såsom i 14 § är stadgat, om arbetstagaren anhåller därom.

17 §
Arbete på helgdag

För arbete som utförs på söndag, annan kyrklig högtidsdag, julafton, påsklördag och midsommarafton samt på självständighetsdagen och första maj, utan att den ordinarie arbetstiden per dygn överskrids, skall betalas förhöjd lön som per timme utgör minst 1/86 av arbets tagarens månadslön.

Är i 1 mom. avsett arbete övertidsarbete per vecka, skall för detta arbete därtill utgå ersättning såsom i 14 § är stadgat. Övertidsersättning i pengar beräknas på grundval av arbetstagarens oförhöjda lön. Om ersättande av sådant övertidsarbete per dygn som utförs på helgdag är stadgat i 13 §.

18 §
Avlösningssystem

Har arbete ordnats i vakter på sätt som är stadgat i denna lag eller har överenskommelse genom avtal som avses i 8 § 3 mom. träffats om att arbete skall ordnas i perioder, skall arbetsgivaren och arbetstagarna eller deras företrädare överenskomma om huvuddragen i det avlösningssystem som skall iakttagas på fartyget. Även i övrigt kan överenskommelse träffas om det avlösningssystem som skall iakttagas på fartyget. Det detaljerade avlösningssystemet fastställs av arbetsgivaren, sedan denne förhandlat därom med arbetstagarna eller deras företrädare.

Förhandlingarna om avlösningssystemets huvuddrag skall inledas i god tid före den planerade tidpunkten för avlösningssystemets införande. Har samförstånd vid förhandlingarna inte nåtts före sagda tidpunkt, kan arbetsgivaren avgöra frågan i de i 8 § 2 mom. avsedda fallen.

19 §
Arbetstidsschema

Har överenskommelse om det avlösningssystem som skall iakttagas på fartyget inte träffats på det sätt som är stadgat i 18 §, skall arbetsgivaren, efter att ha förhandlat med arbetstagarna eller deras företrädare, för fyra veckor i sänder utarbeta ett arbetstidsschema, i vilket tidpunkterna för arbetstidens början och slut samt vilo- och fritiderna är angivna. Arbetstidsschemat skall uppgöras senast en vecka innan det är avsett att träda i kraft.

20 §
Ändring av avlösningssystem eller arbetstidsschema. Arbetarskyddsmyndighets rätt att få uppgifter

Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke ändra det detaljerade avlösningssystemet eller arbetstidsschemat, såvida inte vägande skäl till ändringen föreligger.

På begäran skall arbetarskyddsmyndigheten tillställas kopia av huvuddragen i det avlösningssystem och av det detaljerade avlösningssystem som avses i 18 § 1 mom. samt av det arbetstidsschema som avses i 19 §.

21 §
Befälhavares fritidsperioder

I 3 § 1 mom. 1 punkten avsedd befälhavare har för den tid som han varit i arbete rätt till i genomsnitt minst 9 fridagar med lön i månaden. Då fridagarna ges skall om möjligt i tillämpliga delar iakttagas vad ovan är stadgat om avlösningssystem.

Kan fritidsperioder inte ordnas så, att de återkommer i enlighet med ett avlösningssystem, eller kan ovan avsedda fridagar eljest inte ges, skall de ges senast inom en månad efter seglationssäsongens utgång.

22 §
Stadgandenas tvingande natur

Avtal varigenom förmåner som enligt denna lag tillkommer arbetstagare minskas är ogiltigt.

Sådana bestämmelser i arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal som avses i 6 § 2 mom. och 8 § 3 mom. tillämpas dock utan hinder av vad som är stadgat i 1 mom. Nämnda bestämmelser får arbetsgivare som är bunden av avtal tillämpa även på de arbetstagare eller tjänstemän som inte är bundna av arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtalet, men i vilkas arbets- och tjänsteförhållanden eljest skall iakttagas bestämmelserna i vederbörande avtal.

Arbets-, tjänste- eller funktionärskollektiavtals i 2 mom. avsedda bestämmelser får iakttagas efter det avtalet upphört att gälla, till dess ett nytt avtal träder i kraft, i de arbets- och tjänsteförhållanden där bestämmelserna skulle få tillämpas, om arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtalet alltjämt vore i kraft.

23 §
Arbetstidsförteckningar

Arbetsgivaren skall föra förteckning över den ordinarie arbetstidens arbetstimmar, över de övertidstimmar och arbetstimmar på helgdag som avses i lag och i arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren samt över de ersättningar som betalts för dessa arbetstimmar. Förteckningen skall på anfordran uppvisas för den som förrättar arbetarskyddsinspektion och arbetstagarnas företrädare, varjämte arbetstagare eller fullmäktig för denne på begäran skriftligen skall lämnas uppgift om anteckningar som gäller arbetstagaren.

24 §
Framläggning

Arbetsgivare skall ombord på fartyget eller på annat lämpligt ställe hålla denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser framlagda till påseende.

25 §
Tid för väckande av talan

Rätt till ovan i 7 § 2 och 3 mom. avsedd ersättning samt i 13―17 §§ stadgad ersättning har förfallit, om inte talan väckts inom fem år från utgången av det kalenderår under vilket dylik rätt uppkom.

26 §
Tillsyn

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag utövas av arbetarskyddsmyndigheterna.

27 §
Straffstadganden

Arbetsgivare som bryter mot stadgandena i 4―12 eller 18―20 §§ eller av annan orsak än insolvens inte utger i 13―17 §§ avsedd ersättning för övertids- eller helgdagsarbete på sätt i denna lag är stadgat skall för brott mot stadgandena i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart dömas till böter.

Arbetsgivare som för att bereda sig eller annan fördel eller för att åstadkomma skada oriktigt fört den i 23 § avsedda förteckningen eller gjort ändringar däri eller förstört eller undangömt den eller gjort den oläslig skall för oriktig arbetstidsbokföring dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader, såvida strängare straff för handlingen inte annorstädes är stadgat.

28 §
Åtalsrätt

Allmän åklagare får inte väcka åtal för försummelse att betala sådan ersättning för övertids- eller helgdagsarbete som avses i 7 § 2 och 3 mom. samt i 13―17 S§, om ej målsäganden har anmält den till åtal.

29 §
Befogenhet att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

30 §
Domstol

Vad i sjölagen stadgas om laga domstol och rättegång i sjörättsmål gäller även mål som skall behandlas enligt denna lag. De i 251 § sjölagen nämnda sakkunnigas närvaro i domstolen är likväl inte nödvändig, om ej domstolen för något måls vidkommande besluter annorlunda. De sakkunnigas arvoden skall då betalas av statens medel såsom därom stadgas genom förordning.

31 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1982 likväl så att lagen träder i kraft den 1 oktober 1982 i fråga om arbete på isbrytare.

Genom denna lag upphävs lagen den 14 juli 1961 om arbetstid på fartyg i inrikesfart (410/ 61) jämte däri senare vidtagna ändringar.

Regeringens proposition 257/81
Socialutsk. bet. 2/82
Stora utsk. bet. 7/82

Helsingfors den 26 mars 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Jacob Söderman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.