244/1982

Given i Helsingfors den 26 mars 1982

Förordning om kemikalie- och gastankfartyg

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 8 § sjölagen av den 9 juni 1939 (167/39), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 26 maj 1967 (237/67), och lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79):

1 §
Tillämpning

Denna förordning tillämpas på finska kemikalie- och gastankfartyg som transporterar farliga flytande kemikalier eller kondenserade gaser i bulk. Likaså tillämpas förordningen på utländska fartyg av dylikt slag, då dessa används för sjöfart inom finska territorialvatten.

Vad i denna förordning är stadgat om kemikalietankfartyg gäller i tillämpliga delar även torrlastfartyg som transporterar farliga flytande kemikalier i fasta tankar som hör till fartyget.

2 §
Undantag beträffande tillämpningsområdet

Stadgandena i denna förordning gäller inte försvarsmaktens fartyg, ej heller bulktransport av farliga flytande kemikalier eller kondenserade gaser under militärmyndighets tillsyn, varom föreskrifter vid behov utfärdas av försvarsministeriet.

Denna förordning tillämpas inte på fartyg i vilka farliga flytande kemikalier eller kondenserade gaser transporteras i förpackning, transportbehållare eller container eller på annat motsvarande sätt.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses:

med kemikalietankfartyg ett fartyg som är byggt och utrustat för transport av farliga flytande kemikalier i bulk, medräknat oljetankfartyg då det används för transport av farliga flytande kemikalier i bulk;

med gastankfartyg ett fartyg som är byggt och utrustat för transport av kondenserade gaser i bulk; och

med farliga flytande kemikalier vätskor som på grund av sin explosions- eller brandfarlighet, giftighet, retverkan, reaktivitet och sina fysikaliska egenskaper kan orsaka skada för människor, miljö eller egendom, likväl inte råolja och därav genom förädling erhållna oljeprodukter.

4 §
Fartygs konstruktion

Kemikalie- och gastankfartyg skall vara byggt så, att det i fråga om byggnadsmaterial, stabiliteten i skadat skick och de allmänna arrangemangen samt med hänsyn till andra strukturella säkerhetssynpunkter garanterar en trygg transport av varje last och lasttyp.

5 §
Fartygs utrustning

Kemikalie- och gastankfartyg skall med beaktande av lastens egenskaper och mängd vara försett med vederbörliga lasthanterings- och kontrollapparater, brandskyddsanordningar, anordningar för detektering av gas och mätning av gashalt, elmateriel samt skyddsutrustning för säkerställande av en trygg transport av lasten.

6 §
Besiktningar

Finskt kemikalie- och gastankfartyg skall besiktas innan det första gången används för transport av farliga flytande kemikalier eller kondenserade gaser. Vid besiktningen granskas fartygets konstruktion och utrustning för att konstatera att fartyget motsvarar fordringarna i denna förordning och med stöd därav utfärdade föreskrifter.

Fartygets utrustning skall därefter besiktas på nytt så, att intervallen mellan besiktningarna blir högst två år, och fartygets konstruktion så, att intervallen blir högst fem år. Sjöfartsstyrelsen kan även bestämma att besiktningar skall verkställas varje år.

Ovan avsedda besiktningar verkställs av en av sjöfartsstyrelse förordnad besiktningsman eller en av sjöfartsstyrelsen godkänd klassificeringsanstalt.

7 §
Certifikat

Finskt kemikalie- eller gastankfartyg skall ha ett av sjöfartsstyrelsen utfärdat certifikat, av vilket framgår att fartyget är besiktat i enlighet med 6 §.

Då besiktning verkställs av klassificeringsanstalt kan denna utfärda temporärt certifikat. För fartyget skall dock inom tre månader från besiktningen utverkas ett av sjöfartsstyrelsen utfärdat certifikat.

8 §
Certifikat för utländskt fartyg

Utländskt fartyg skall ha ett certifikat som motsvarar i 7 § 1 mom. avsett certifikat och som är utfärdat av flaggstatens vederbörande myndighet eller en av sjöfartsstyrelsen för ändamålet godkänd klassificeringsanstalt.

Saknar fartyg i 1 mom. avsett certifikat, är det förbjudet att lasta eller lossa fartyget i finks hamn.

9 §
Utbildning av personal

Fartygsägaren skall dra försorg om att befäl och manskap på kemikalie- eller gastankfartyg erhållit av sina uppgifter förutsatt utbildning i transport och hantering av de lasttyper som kan komma i fråga. Hela personalen skall vara utbildad så, att den kan handla i nödsituationer och använda skyddsutrustning.

Tillräckligt många av personalen skall även ha utbildning i första hjälp vid olyckor föranledda av de olika lasttyper fartyget kan komma att transportera.

10 §
Föreskrifter och anvisningar som skall finnas ombord

Denna förordning och de av sjöfartsstyrelsen med stöd av förordningen givna föreskrifterna skall finnas till påseende ombord på finskt kemikalie- eller gastankfartyg.

Behövliga handböcker och anvisningar med instruktioner om användningen av lasthanteringsapparatur, uppgifter om hur brandfarliga, explosiva och giftiga de transporterade lasttyperna är, uppgifter om hälsorisker och symptom förorsakade av lasterna samt instruktioner för nödsituationer och första hjälp skall finnas tillgängliga ombord.

11 §
Uppgifter om last

Fartygets befälhavare skall före lastning ha omedelbar tillgång till åtminstone:

1) handlingar med uppgifter om lastens tekniska namn, i fråga om blandringar komponenternas tekniska namn och andelar, och FN-nummer;

2) uppgifter om sådana fyskaliska och kemiska egenskaper hos lasten som har betydelse för säkerheten under transporten, däri inbegripet reaktivitet samt, i tillämpliga delar, antändningsgränser och flampunkt;

3) anvisningar om åtgärder vid spill eller läckage;

4) anvisningar om motåtgärder då hud, ögon eller slemhinnor utsätts för kontakt med lasten;

5) anvisningar om lämpliga brandsläckningsmetoder och -medel:

6) instruktioner för lastning, skiftning av last och lossning;

7) anvisningar om rengöring och avgasning av tankar; samt

8) anvisningar om barlastning.

Är uppgifterna i 1 mom. inte tillgångliga får lasten inte tas emot.

Fartyg skall dessutom ha en stuvningsplan som visar lasten i samtliga tankar ombord.

12 §
Förhandsanmälan

Sjöfartsstyrelsen kan bestämma att befälhavaren eller ägaren av kemikalie- eller gastankfartyg, avlastaren eller ombud för någon av dessa, före fartygets ankomst skall tillställa vederbörande hamnmyndighet sådana uppgifter om lastning respektive lossning samt om fartygets last och certifikat som sjöfartsstyrelsen särskilt föreskriver.

13 §
Hälsoundersökningar

Om hälsoundersökningar i fråga om personalen på sådana tankfartyg som transporterar hälsovådliga kemikalier eller gaser stadgas särskilt.

14 §
Tillsyn

Tillsyn över efterlevande av denna förordning och med stöd därav utfärdade föreskrifter utövas av sjöfartsstyrelsen.

Polisen och tullverket är vardera inom sitt verksamhetsområde skyldiga att delta i tillsynen och i ärenden som avses i denna förordning ge sjöfartsstyrelsen behövlig handräckning.

Beträffande den på arbetarskyddsmyndigheterna ankommande tillsynen över arbetarskyddet är stadgat särskilt.

15 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av denna förordning utfärdas av sjöfartsstyrelsen.

Sjöfartsstyrelsen skall i sina bestämmelser följa de regler som den internationella sjöfartsorganisationen (IMCO) utfärdat om bulktransport av farliga flytande kemikalier och kondenserade gaser, om inte särskilt skäl föreligger att avvika från dessa regler.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1982.

Helsingfors den 26 mars 1982

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.