240/1982

Given i Helsingfors den 26 mars 1982

Förordning om överlastavgift

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 19 § lagen den 14 januari 1982 om överlastavgift (51/82):

1 §

Verkställandet av de i 8 § lagen om överlastavgift (51/82) avsedda betalningsföreläggandena handhas av justitieministeriet.

2 §

I 12 § lagen om överlastavgift avsett meddelande om hörande av betalningsskyldig och i lagens 8 § avsett betalningsföreläggande samt avgörande om att överlastavgift inte påföres eller att den avlyftes skall delges den betalningsskyldige på sätt i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) är stadgat.

3 §

I betalningsföreläggande skall anges:

1) den betalningsskyldige;

2) tiden och platsen för konstaterandet av överlasten;

3) fordonets och släpvagnens registernummer;

4) överlastens mängd; samt

5) överlastavgiftens belopp och sättet för dess uträknande.

4 §

Till betalningsföreläggande skall fogas postgirorörelses inbetalningskort. På den skall antecknas dagen, då avgiften senast skall erläggas, samt för betalandet nödiga uppgifter. I föreläggandet skall ytterligare anges, att det med anledning av uraktlåtenhet att erlägga betalning kan verkställas utan dom eller utslag.

I betalningsföreläggande skall även ges skriftlig anvisning om hur betalningsskyldig skall förfara, om han hos länsrätt önskar söka ändring i beslut om påförande av överlastavgift.

5 §

Angående anmälan som avses i 9 § lagen om överlast skall anges:

1) fordonets ägare eller varaktiga innehavare;

2) förarens personuppgifter;

3) tiden och platsen för konstaterandet av överlasten;

4) fordonets och släpvagnens registernummer;

5) lastens art;

6) sättet för konstaterandet av överlasten och för beräknandet av den; samt

7) överlastens mängd.

6 §

Upphäver länsrätt eller högsta förvaltningsdomstolen utfärdat betalningsföreläggande eller nedsätter de beloppet av överlastavgift, skall härom meddelas justitieministeriet. Ministeriet skall utan ansökan återbära överlastavgift som erlagts utan grund eller för mycket.

7 §

Justitieministeriet utfärdar erforderliga anvisningar om tillämpningen av denna förordning och fastställer formulären för de blanketter som används vid påförande av överlastavgift samt vid verkställande av betalningsföreläggande.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1982.

Helsingfors den 26 mars 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.