214/1982

Given i Helsingfors den 19 mars 1982

Förordning om förtidspension för frontveteraner

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av lagen den 7 januari 1982 om förtidspension för frontveteraner (1 3/82):

1 §

Såsom i 2 § lagen om förtidspension för frontveteraner (13/82) avsedd tjänstgöringstid vid fronten betraktas den tid som frontveteran i krigen 1939―1945 under tiden mellan den 30 november 1939 och den 13 mars 1940, den 25 juni 1941 och den 19 september 1944 eller den 15 september 1944 och den 25 april 1945 som finsk medborgare deltagit i de egentliga krigshandlingarna inom försvarsväsendets trupper såsom reservist, lantvärnsman eller frivillig eller i aktiv tjänst.

I de egentliga krigshandlingarna anses den ha deltagit som tjänstgjort inom trupper hörande till operativ enhet med frontansvar eller inom dess område, i luftvärns- eller kusttrupper, inom sjöstridskrafternas fartygsenheter eller inom luftstridskrafternas flygenheter.

Vid uträkningen av tjänstgöringstid vid fronten jämställs därmed den tid som frontveteranen tillfälligt varit borta från ovan nämnda trupper eller enheter på grund av permission, förflyttning eller kommendering eller av andra därmed jämförbara orsaker.

2 §

Såsom tjänstgöringstid vid fronten betraktas även den tid som frontveteran, medan Finland befann sig i krig, som finsk medborgare i främmande makts trupper deltog i kriget mot Finlands dåvarande fiende, i den omfattning som har stadgats i 1 §.

Likaså anses såsom tjänstgöringstid vid fronten den tid som frontveteran på grund av skada eller sjukdom, som han ådragit sig i krigstjänst under tiden för ovan avsedda krigstillstånd, vårdats på sjukhus eller haft konvalescenspermission före den 26 september 1947 samt den tid under vilken frontveteran varit i krigsfångenskap.

3 §

Med krigsinvalid avses i 2 § 1 mom. lagen om förtidspension för krigsinvalider frontveteran vars invaliditetsgrad enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) är minst 10 procent. Invaliditeten skall likväl bero på sådan kroppsskada eller sjukdom som frontveteranen fått den 1 oktober 1939 eller därefter, men före den 1 juli 1945, och som orsakats av kriget eller krigsoperationerna eller av de särskilda förhållanden som rått under krigsfångenskap eller tjänstgöring under kriget.

Med krigsfånge avses i det lagrum som nämns i 1 mom. frontveteran som under krigen 1939―1945 utan egen förskyllan råkat i krigsfångenskap hos Finlands dåvarande fiende eller på ett därmed jämförbart sätt har underkastats frihetsinskränkningar, och som har en anteckning om detta i militärpasset eller motsvarande skriftligt intyg som utfärdats av staben för militärdistriktet.

4 §

Ansökan om förtidspension för frontveteraner tillställs förtidspensionsnämnden för frontveteraner med iakttagande i tillämpliga delar av vad i de lagar och pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller i lagen om sjömanspensioner (72/56) eller med stöd av dessa utfärdade stadganden och bestämmelser är stadgat eller föreskrivet om sökande av invalidpension.

Förtidspensionsnämnden fastställer formuläret för den blankett på vilken ansökan om förtidspension för frontveteraner skall göras.

5 §

Då frontveteran ansöker om förtidspension, är han skyldig att förete i militärpasset infört eller av staben för vederbörande militärdistrikt utfärdat annat skriftligt intyg över att honom har tilldelats frontmannatecken. Han skall även, på sätt förtidspensionsnämnden närmare bestämmer, lämna uppgifter om sin tjänstgöringstid vid fronten, sin krigsfångenskap och sådan tid för sjukhusvistelse som avses i 2 §.

Söks förtidspension på den grund att frontveteranen under en längre tid före förtidspensioneringen har varit i ansträngande arbete, skall pensionsanstalten, innan saken hänskjuts till förtidspensionsnämnden, av arbetsgivaren eller på annat sätt skaffa utredning om på vilket sätt arbetet, med beaktande av frontveteranens personliga egenskaper och de rådande omständigheterna, bör anses vara ansträngande för honom.

Till ansökan skall även fogas annan utredning som bestäms av förtidspensionsnämnden.

6 §

Pensionsanstalt som avses i 11 § 3 mom. lagen om förtidspension för frontveteraner skall till ansökan om förtidspension foga meddelande om huruvida frontveteranen motsvarar de förutsättningar som nämnts i lagens 4 § 1 mom. och samtidigt avge utlåtande om de förutsättningar som avses i lagens 4 § 2 mom. samt vid behov meddelande om pensionsbeloppet eller uppskattning därav. Meddelandet skall göras på blankett för vilken formuläret har fastställts av förtidspensionsnämnden.

Pensionsanstalten skall avge utlåtande även då fråga är om indragande av förtidspension på grund av att frontveteranen inte längre motsvarar förutsättningarna i 4 § 2 mom. i den i 1 mom. nämnda lagen.

7 §

Vad som är stadgat i 4―6 §§ gäller i tillämpliga delar vid sökande av förhandsbeslut som avses i 8 § lagen om förtidspension för frontveteraner. Förhandsbeslut är bindande då beslut angående förtidspension meddelas den frontveteran som förhandsbeslutet gäller, likväl förutsatt att pensionen beviljas i enlighet med de grunder på vilka förhandsbeslutet är baserat.

Har frontveteran enligt förhandsbeslut rätt till förtidspension, kan pensionsanstalten utan slutligt beslut av förtidspensionsnämnden börja betala ut pensionen.

8 §

I enlighet med 6 § lagen om förtidspension för frontveteraner börjar förtidspension löpa vid ingången av den månad som närmast följer på den månad, under vilken frontveteranen på sätt som avses i lagens 4 § avstått från förvärvsarbete eller, om övriga villkor för förtidspensioneringen uppfylls senare, vid ingången av den månad som närmast följer på den månad, under vilken övriga villkor för förtidspensioneringen blir uppfyllda.

9 §

Då förtidspensionsnämnden avgjort ärende, skall pensionsanstalten utan dröjsmål delge sökanden beslutet på blankett för vilken formuläret har fastställts av förtidspensionsnämnden. Beslutet skall åtföljas av sådana anvisningar för sökande av ändring som förutsätts i 13 § lagen om förtidspension för frontveteraner.

10 §

Frontveteran är skyldig att till pensionsanstalten anmäla sådana förändringar i förhållandena som kan påverka hans pensionsrätt.

Angående förtidspensionsnämndens skyldighet att lämna meddelande om förtidspension och uppgifter för fastställande eller betalning av förmån som utgår på grundvalen av annan lagstiftning samt angående nämndens tystnadsplikt gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat om pensionsanstalt som avses i 11 § 3 mom. lagen om förtidspension för frontveteraner.

Angående skyldigheten för arbetsgivare, statens, kommuns eller annat offentligrättsligt samfunds myndighet eller inrättning, läkare i offentlig tjänst, sjukhus samt försäkrings- och pensionsanstalt och pensionsstiftelse som driver lagstadgad försäkringsrörelse att lämna uppgifter gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat eller föreskrivet i de lagar och pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller i lagen om sjömanspensioner eller med stöd av dessa utfärdade stadganden och bestämmelser.

11 §

För täckande av de utgifter och kostnader som pensionsanstalterna åsamkas av pensioner enligt lagen om förtidspension för frontveteraner skall staten på ansökan av pensionsskyddscentralen årligen till denna utge ersättning i enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer. Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer den ersättning som skall betalas till statskontoret och kommunala pensionsanstalten på ansökan av dem

Pensionsskyddscentralen gottskriver i enlighet med de grunder som avses i 1 mom. pensionsanstalterna de medel som erhållits enligt 1 mom.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982. Stadgandena och bestämmelserna om sökande och beviljande av pension kan likväl iakttagas redan från och med den 1 april 1982.

Helsingfors den 19 mars 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Jacob Söderman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.