112/1982

Given i Helsingfors den 5 februari 1982

Lag angående ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) 11 § 3 mom. och 12 §,

ändras 2 §, 3 § 2 och 3 mom., 4 och 6 §§, 11 § 1 mom., 13 § 1 och 2 mom. och 14 §,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 juni 1980 (455/ 80), samt

fogas till lagen nya 8 a―8 c §§ som följer:

2 §

Med boendekostnader avses:

1) hyra eller vederlag för bostad;

2) sådana kostnader för uppvärmning och vatten som inte ingår i hyran eller vederlaget;

3) utgifter för skötsel av bostad som pensionstagaren eller hans make äger i annat hus än sådant som tillhör bostadsaktiebolag eller bostadsandelslag; samt

4) räntor på lån för anskaffning eller iståndsättning av bostaden, om bostaden ägs av pensionstagaren eller hans make.

De i 1 mom. 2 och 3 punkterna avsedda boendekostnaderna fastställs av statsrådet till belopp som motsvarar de genomsnittliga uppvärmnings- och vattenkostnaderna samt högst de genomsnittliga underhållskostnaderna.

Vid bestämmande av bostadsbidrag beaktas boendekostnaderna för endast en bostad.

Är hyresvärden nära anförvant eller anhörig till pensionstagaren eller hans make, eller är hyran uppenbarligen högre än den på orten gängse hyran för en bostad av motsvarande slag, eller är bostaden betydligt större än vad pensionstagarens och hans familjs behov påkallar, eller kan förutom pensionstagaren och hans familj även någon annan person anses svara för boendekostnaderna, kan vid bostadsbidragets bestämmande till boendekostnaderna hänföras endast sådan kostnadsdel som med hänsyn till omständigheterna kan anses skälig.

3 §

Bostadsbidrag beviljas inte, om dess belopp skulle understiga 240 mark om året.

Vid fastställande av bostadsbidraget beaktas inte den del av boendekostnaderna som överstiger 7 910 mark om året. Bor hos pensionstagaren minst ett i 29 § 1 eller 2 mom. folkpensionslagen avsett barn, höjs ovan nämnda belopp med 20 procent, och bor hos honom minst tre sådana barn, höjs beloppet med 40 procent.


4 §

På boendekostnaderna avräknas en självriskandel bestående av en bassjälvriskandel och en tilläggssjälvriskandel.

Bassjälvriskandelen utgör 1 340 mark om året.

Tilläggssjälvriskandelen utgör 40 procent av den del av pensionstagarens årsinkomst som överstiger 15 150 mark eller, om pensionstagaren är gift, av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 24 240 mark.

6 §

Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som pensionstagaren eller, om han är gift, makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med

åtta procent av det belopp varmed värdet av pensionstagarens förmögenhet överstiger 36 000 mark eller, om han är gift, varmed värdet av makarnas förmögenhet överstiger 57 600 mark. I folkpensionen ingående tilläggsdel samt frontmannapension fogas till årsinkomsten med sina årsbelopp vid den tidpunkt från vilken bostadsbidraget beviljas eller justeras. Från frontmannapensionstagares eller, om han är gift, från pensionstagarens och hans makes årsinkomst avdrages 6 190 mark.

Som årsinkomst räknas likväl inte:

1) förmån enligt denna lag;

2) basdel, hjälptillägg, vårdtillägg, maketillägg och barntillägg enligt folkpensionslagen;

3) fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/77);

4) menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48);

5) förmån som utges vid utbildning för återställande eller förbättrande av arbets- och förtjänstförmågan eller vid utbildning med stöd av lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76);

6) av statens eller kommuns medel betalt bostadsbidrag;

7) barnbidrag;

8) socialhjälp; ej heller

9) förmån av bostad som används för eget behov.

Som förmögenhet räknas inte bostad som ägs av pensionstagaren eller hans make och är i makarnas bruk.

8 a §

Bostadsbidrag kan antingen för viss tid eller varaktigt förvägras eller dess belopp minskas, om pensionstagaren skänkt bort egendom eller på annat sätt försvagat sin ekonomiska ställning till den grad att det inverkat på hans rätt till bostadsbidrag eller väsentligt på bostadsbidragets belopp. Så förfars endast om pensionstagaren vetat eller bort veta att denna åtgärd kan inverka på bostadsbidraget. Detsamma gäller pensionstagare som i ansökan eller anmälan vilken gjorts för fastställande av bostadsbidrag uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter om sin eller sin makes på bostadsbidraget inverkande inkomst eller förmögenhet eller om boendekostnaderna och som av denna orsak uppburit bostadsbidrag utan grund eller till ett för stort belopp.

Befinns det senare att laga kraft vunnet beslut genom vilket bostadsbidrag med stöd av 1 mom. förvägrats eller minskats är oskäligt mot pensionstagaren, kan pensionsanstalten rätta beslutet.

8 b §

På socialförsäkringskommission ankommer, utöver vad som i 67 § folkpensionslagen är stadgat om dess åligganden, att fastställa den årsinkomst som läggs till grund för avgörande av pensionstagares rätt till bostadsbidrag.

8 c §

Socialförsäkringskommissions beslut som angår fastställande av årsinkomst skall ofördröjligen delges pensionstagaren. Beslutet skall på dennes anhållan underställas pensionsanstalten för granskning. Skriftlig anhållan skall inges till lokalbyrån i vederbörande försäkringsdistrikt inom 14 dygn från den dag då beslutet delgavs pensionstagaren eller hans företrädare.

Socialförsäkringskommissions beslut om årsinkomst skall underställas pensionsanstalten för granskning:

1) om medlem i kommissionen som vid dess sammanträde anmält avvikande åsikt så yrkar; och

2) om kommissionen anser att tillämpning av 8 a § 1 mom. kan komma i fråga.

11 §

Kostnaderna för bostadsbidraget fördelas så, att folkpensionsanstalten svarar för 56,5 och kommunerna gemensamt för 43,5 procent av dem. Kommuns andel bestäms enligt det sammanlagda beloppet av de bostadsbidrag som varje månad utbetalts i kommunen.


13 §

I denna lag stadgade markbelopp samt av statsrådet med stöd av 2 § 2 mom. i denna lag fastställda kostnader binds vid levnadskostnadsindex så, att de ändras samtidigt och i samma mån som folkpensionerna ändras enligt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).

Statsrådet skall årligen justera ovan nämnda kostnader så, att de vid tillämpning av bestämmelserna i 1 mom. tillräckligt väl motsvarar den förändring som boendekostnaderna allmänt har undergått.


14 §

Om ej annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar vad i 28 §, 31 § 2 mom., 35, 37―42, 43―46, 67, 69―72, 74―75, 79―83 och 84―87 §§, 88 § 2 och 3 mom. samt 88 a § folkpensionlagen är stadgat, likväl så att framställning eller ansökan om undanröjande av beslut i de fall som avses i 74 § 1 mom. av sagda lag skall handläggas av prövningsnämnden.

Bank och annat penninginstitut är även skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten, socialförsäkringskommissionen och prövningsnämnden de uppgifter som är nödvändiga för utredande av rätten till bostadsbidrag eller bostadsbidragets belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983, likväl så att lagens 2 och 4 §§ samt 11 § 1 mom. träder i kraft den 1 januari 1984.

Av de genomsnittliga boendekostnader som med stöd av denna lags 2 § 2 mom. fastställts av statsrådet beaktas 80 procent åren 1984 och 1985 och 90 procent åren 1986 och 1987.

I stället för understödsdel och understödstillägg, vilka tidigare har beaktats såsom årsinkomst i fråga om bostadsbidrag, skall från och med den 1 januari 1983 såsom inkomst beaktas tilläggsdel som har bestämts enligt 3 och i tillämpliga delar 5 mom. av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (103/82). Skulle bostadsbidrag med beaktande av vad som är stadgat om beloppet av full tilläggsdel i sagda lags 25 c § sjunka, utgår bostadsbidraget med sitt tidigare belopp.

I stället för tidigare såsom årsinkomst i fråga om bostadsbidrag beaktad tilläggsdel skall från och med den 1 januari 1984 såsom inkomst beaktas tilläggsdel som har bestämts enligt 4 och i tillämpliga delar 5 mom. av ikraftträdelsestadgandet i den i 3 mom. avsedda lagen. Skulle bostadsbidrag med beaktande av vad som i sagda lags 25 § är stadgat om beloppet av full tilläggsdel, i denna lags 4 § 2 mom. är stadgat om bassjälvriskandelens storlek och i denna lags 4 § 3 mom. är stadgat om de markbelopp som inverkar på tilläggssjälvriskandelens storlek sjunka, utgår bostadsbidraget med sitt tidigare belopp.

Utan hinder av vad i 3 och 4 mom. är stadgat fastställs bostadsbidraget likväl enligt denna lag, om bidragstagarens årsinkomst undergår betydande förändring, bidragstagarens familjeförhållanden förändras eller bidragstagaren byter bostad. Om boendekostnaderna minskar eller bostadsbidrag sjunker vid justering enligt 8 § 3 mom. lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, sänks bostadsbidraget inte av de skäl som nämns i sista meningen av 3 och 4 mom.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de i mars 1981 löpande folkpensionerna har beräknats.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 251/81
Socialutsk. bet. 36/81
Stora utsk. bet. 216/81

Helsingfors den 5 februari 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.