106/1982

Given i Helsingfors den 5 februari 1982

Lag angående ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom., 6 §, 8 § 2 och 4 mom., 12 §, 13 § 1 mom. och 17 § lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77),

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i lag av den 28 mars 1980 (231/80) och 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 21 december 1979 (1011/79) och 8 § 4 mom. i lag av den 30 december 1980 (1085/80), samt

fogas till 8 § 3 mom. nya 10 och 11 punkter och till paragrafen nya 5 och 6 mom. samt till lagen nya Ila, 15 a och 15 b §§ som följer:

3 §

Frontmannapension beviljas i enlighet med den kommungrupp till vilken den kommun hör där frontmannen är bosatt då pensionen begynner.


6 §

Lever frontmans eller hans makes barn som är under 16 år i samma hushåll som han eller drar frontman eller hans till samma hushåll hörande make på annat sätt försorg om barnets utkomst beräknas frontmannapensionen så, att de fulla beloppen för frontmannapension i enlighet med 2 § och 4 § 3 mom. höjs med 972 mark om året för varje i denna paragraf avsett barn.

Vid tillämpningen av 1 mom. anses som frontmans barn även sådant barn utom äktenskapet gentemot vilket underhållsplikten fastställts genom domstols utslag eller vederbörligt avtal. Detsamma gäller frontmans fosterbarn vars utkomst han eller hans i samma hushåll boende make drar försorg om.

8 §

Har pensionssökande omedelbart före beviljandet av frontmannapension uppburit eller uppbär hans make frontmannapension eller folkpension till vilken hör tilläggsdel och vars storlek fastställts så, att såsom årsinkomst helt eller delvis beaktats i annan lag eller förordning stadgad eller på offentlig pensionsstadga grundad pension eller en motsvarande fortlöpande prestation eller ersättning, räknas denna som inkomst till sitt tidigare belopp, likväl med beaktande av vad som följer av folkpensionernas och frontmannapensionernas indexbundenhet. Så skall förfaras om grunderna för förmånens bestämmande inte undergått förändring. På samma sätt förfars när kvinna som deltagit i fronttjänst omedelbart innan frontmannapension begynt har erhållit familjepension som omfattar tilläggsdel. Grunden för förmånens bestämmande anses inte ha förändrats med anledning av att arbetslöshetspension ändrats till invaliditetspension eller någondera av dessa pensioner ändrats till ålderdomspension, om inte grunderna för pensionens belopp av denna orsak förändrats. Såsom årsinkomst räknas inte:


10) menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48); ej heller

11) förmån som för återställande eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan eller med stöd av lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) betalts för utbildningstid.

Om frontmannapensionstagares make inte får folkpension eller frontmannapension, räknas av makens arbetsinkomst endast den del som Överstiger 12 040 mark såsom årsinkomst.

Såsom arbetsinkomst vilken avses i 4 mom. betraktas löneinkomst samt den del av inkomst av affärs- och yrkesverksamhet eller gårdsbruk eller annan förvärvsverksamhet som är att anse såsom skälig ersättning för arbete i ovan avsedd förvärvsverksamhet. Såsom arbetsinkomst anses även dagpenning som betalas på grund av arbetslöshet eller härmed jämförbar ersättning för förlorad inkomst samt arbetslöshetsersättning enligt lagen om sysselsättning och dagunderstöd enligt lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor.

Såsom förmögenhet räknas inte bostad som är i pensionstagares eller hans makes eget bruk.

11 a §

Har pensionstagare under sex månader utan avbrott bott i kommun hörande till en annan kommungrupp än den kommun enligt vars dyrhetsgrupp hans frontmannapension betalas, ändras frontmannapensionen räknat från början av följande månad så att den överensstämmer med den kommungrupp till vilken den kommun hör som han då bor i.

12 §

Har de på frontmannapension inverkande inkomsterna stigit med minst 4 000 mark jämfört med den inkomst enligt vilken frontmannapensionen fastställts, skall frontmainnapensionens belopp i motsvarande mån rättas eller frontmaninapensionen indragas. Frontmannapensionens belopp rättas även på pensionstagarens ansökan, om de inkomster som påverkar fromtmanmapensionen har undergått en förändring som verkar höjande på frontmannapensionen. Har pensionanstalten kännedom om förutsättningar för höjning av frontmannapensionen, kan förhöjningen beviljas även utan ansökan.

Har vid fastställande av frontmannapension beaktats i annan lag eller förordning stadgad eller på offentlig pensionsstadga grundad pension eller motsvarande fortlöpande prestation eller ersättning, räknas denna vid nytt fastställande av frontmannapensionen såsom inkomst till sitt tidigare belopp, likväl med beaktande av vad som följer av frontmannapensionernas indexbundenhet. Så skall förfaras om grunderna för förmånens fastställande inte undergått förändring.

Förändras frontmannapensionstagares familjeförhållanden eller beviljas maken folkpension eller indrages denna, skall frontmannapensionens belopp i motsvarande mån rättas eller frontmannapensionen indragas. Härvid tillämpas likväl vad i 1 och 2 mom. är stadgat.

13 §

Frontmannapension kan antingen för viss tid eller varaktigt förvägras eller minskas, om frontmannen eller hans make skänkt bort egendom eller på annat sätt försvagat sin ekonomiska ställning till den grad att det inverkat på hans rätt att erhålla frontmannapension eller väsentligt påverkat pensionens belopp. Så förfars endast i det fall att frontmannen vetat eller hade bort veta att åtgärden kan inverka på frontmannapensionen. Detsamma gäller frontman som i ansökan eller anmälan om fastställande av frontmannapension uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter om inkomst eller förmögenhet vilka inverkar på pensionen och som av denna orsak uppburit pension utan grund eller till ett för stort belopp.


15 a §

På socialförsäkringskommission ankommer, utöver det som är stadgat om dess åligganden i 67 § folkpensionslagen, att fastställa den årsinkomst enligt vilken rätten till frontmannapension avgörs.

15 b §

Socialförsäkringskommissions beslut som angår fastställande av årsinkomst skall ofördröjligen delges pensionssökanden. Beslutet skall på dennes begäran underställas pensionsanstalten för granskning. Skriftlig anhållan härom skall inges till lokalhyran i vederbörande försäkringsdistrikt inom 14 dygn från den dag då beslutet delgavs sökanden eller hans företrädare.

Beslut av socialförsäkringskommission om årsinkomst skall underställas pensionsanstalten för granskning,

1) om medlem av kommissionen, då han vid dess sammanträde anmäler avvikande åsikt, så yrkar; och

2) om kommissionen anser att tillämpning av 13 § 1 mom. kan komma i fråga.

17 §

Om av denna lag inte annat följer, gäller i tillämpliga delar ytterligare vad som är stadgat i 35, 37―40, 42, 43―46, 69―73, 74―75, 79―83 och 84―88 a §§ folkpensionslagen samt i lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).

Den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut kan söka ändring däri hos försäkringsdomstolen även i fall som avses i 13 § 1 mom.

Bank och annan penninginrättning är även skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten, socialförsäkringskommission, prövningsnämnden och försäkringsdomstolen de uppgifter som är nödvändiga för utredande av pensionsrätt eller frontmannapensions belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall betalas i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 98/81
Socialutsk. bet. 35/81
Stora utsk. bet. 215/81

Helsingfors den 5 februari 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.