47/1982

Given i Helsingfors den 14 januari 1982

Förordning angående ändring av förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärstipendier

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 30 december 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärstipendier (845/69) 4 §, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 30 januari 1981 (76/81), 5 § 1 mom., 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., 9 § 2 mom. samt 11 och 12 §§, samt

fogas till förordningen nya 11 a och 11 b §§, som följer:

4 §

Av statens konstnärstipendier utdelas, frånsett de i 2 mom. avsedda stipendierna:

1) till författare 18 ettåriga, 9 treåriga och 5 femåriga stipendier;

2) till översättare 4 ettåriga och 2 treåriga stipendier;

3) till bildkonstnärer 14 ettåriga, 11 treåriga och 10 femåriga stipendier;

4) till tonsättare 4 ettåriga, 3 treåriga och 2 femåriga stipendier;

5) till återskapande tonkonstnärer 16 ettåriga, 3 treåriga och 1 femårigt stipendium;

6) till scenkonstnärer 22 ettåriga stipendier och 1 treårigt stipendium;

7) till danskonstnärer 5 ettåriga stipendier och 2 treåriga stipendium;

8) till företrädare för byggnadskonst 4 ettåriga och 1 treårigt stipendium;

9) till företrädare för konstindustri 5 ettåriga och 3 treåriga stipendier;

10) till filmkonstnärer 4 ettåriga, 3 treåriga och 1 femårigt stipendium;

11) till fotografikonstnärer 3 ettåriga och 2 treåriga stipendier; samt

12) till kritiker 5 ettåriga och 1 treårigt stipendium.

De långvariga statliga konstnärstipendierna utdelas till konstutövare på förslag av centrealkommissionen för konst.

5 §

Långvariga statliga konstnärstipendier utdelas till konstutövare som arbetar på heltid och som inte har ett tjänste- eller arbetsförhållande som ansluter sig till den konstnärliga verksamheten. Statens övriga konstnärstipendier och projektstipendier kan beviljas konstutövare och kritiker samt av särskild orsak lärare vid läroanstalt för konst ävensom andra konstlärare samt konst- och konsthistorieforskare.


6 §

Statens konstnärstipendium kan beviljas för tryggande av arbetsförutsättningarna samt, med undantag av långvarigt stipendium, för studier och fortbildning i hemlandet eller utlandet.


7 §

De långvariga statliga konstnärstipendierna beviljas av undervisningsministeriet på förslag av centralkommissionen för konst. Statens ett-, tre- och femåriga konstnärstipendier beviljas av vederbörande statliga konstkommission, dock så att kritikerstipendierna beviljas av centralkommissionen för konst, översättarstipendierna av statens litteraturkommission och stipendierna för danskonstnärer av statens dramatiska kommission.


9 §

Vederbörande konstkommission kan bestämma, att någon del av i 3 a § 1 mom. lagen om konstnärprofessurer och om statens konstnärsstipendier nämnt stipendium och i undantagsfall, av särskild anledning, att även annat ettårigt stipendium skall erläggas i en rat.


11 §

Om det befinns att för erhållande av stipendium eller understöd har avgivits oriktiga uppgifter eller sådana omständigheter undanhållits, vilka skulle ha kunnat inverka på stipendiets eller understödets beviljande, eller om mottagare av stipendium eller understöd inte uppfyller de villkor som uppställts i de beslut, varigenom det beviljades, kan i fråga om långvariga stipendier undervisningsministeriet och i fråga om övriga stipendier vederbörande konstkommission, efter att ha hört mottagaren av stipendiet eller understödet, tills vidare eller helt avbryta erläggandet av detsamma samt, om skäl därtill föreligger, indraga stipendiet eller understödet i sin helhet eller del därav och förordna, att redan erlagd del skall återbetalas.

Om mottagare av stipendium eller understöd avlider eller av annan orsak blir förhindrad att använda stipendiet eller understödet, eller om stipendium eller understöd indrages, kan den icke använda delen av stipendiet eller understödet till den del, beträffande vilken undervisningsministeriet eller vederbörande konstkommission prövar riktigt att så förfara, på nytt anslås ledig att sökas.

11 a §

Ansökan om pension som avses i lagen om konstnärprofessurer och om statens konstnärstipendier skall tillställas statskontoret, som beviljar och utbetalar pensionen. Angående förfarande vid handläggning av ansökan och angående utbetalning av pensionen gäller i tillämpliga delar vad i förordningen om statens pensioner är stadgat härom.

11 b §

Sådan ändring av pensionstagares förhållanden, som kan inverka på utbetalningen av pensionen, skall av honom eller företrädare för honom ofördröjligen meddelas statskontoret på anfordran företes utredning om att förutsättningar för åtnjutande av pension fortfarande föreligger. Statskontoret får avbryta utbetalningen av pensionen till dess utredningen erhållits.

12 §

I beslut av centralkommissionen för konst angående förslag till utnämnande av konstnärprofessor eller till beviljande av långvarigt stipendium, eller i vederbörande kommissions beslut angående beviljande av stipendium eller understöd, eller i undervisningsministeriets beslut, som berör beviljande av långvarigt stipendium, får ändring inte sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1982.

Helsingfors den 14 januari 1982

Vid förfall för Republikens President Statsminister
MAUNO KOIVISTO

Minister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.