20/1982

Given i Helsingfors den 7 januari 1982

Lag angående ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 och 4 mom., 2 §, 3 § 1 mom., 4 och 6 §§, 7 § 1 mom., 8 § 1, 2 och 4 mom. samt 10 och 11 §§ lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77),

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1980 (1085/ 80), 2 och 6 §§ sådana de lyder i lag av den 28 mars 1980 (231/80), 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 21 december 1979 (1011/79) och 8 § 4 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 30 december 1980 (1085/80), som följer:

1 §

Frontman och kvinna som deltagit i fronttjänst är berättigade till frontmannapension och fronttillägg i enlighet med vad i denna lag stadgas.


Frontmannapension utgår inte till frontman eller kvinna som deltagit i fronttjänst, om vederbörande får folkpension, änkepensionens fortsättningspension enligt familjepensionslagen (38/69) eller invalidpenning enligt lagen om invalidpenning (374/51). Om frontmannapension beviljas för samma tid för vilken folkpension eller familjepension betalats, anses de sistnämnda såsom förskott på frontmannapensionen.

2 §

Om frontman eller kvinna som deltagit i fronttjänst fyllt 55 men inte 60 år och till följd av nedsatt arbetsförmåga inte förmår utföra eller skaffa sig lämpligt arbete som skulle ge tryggad utkomst, eller har dylik person fyllt 60 men inte 65 år, betalas frontmannapension vars fulla belopp utgör 7 464 mark om året i första kommungruppen och 7 032 mark i andra kommungruppen.

3 §

Frontmannapension beviljas i enlighet med den kommungrupp till vilken den kommun hör i vilken pensionssökanden bor när pensionen börjar utgå.


4 §

Frontmannapension utgår med fullt belopp till den vars årsinkomst inte överstiger 3 700 mark.

Till gift person betalas frontmannapension till fullt belopp, om makarnas årsinkomst inte överstiger en inkomstgräns som är 60 procent högre än den i 1 mom. avsedda inkomstgränsen.

Till frontman eller kvinna som deltagit i fronttjänst och vars make får folkpension betalas frontmannapension vars fulla belopp utgör 80 procent av pensionen till fullt belopp.

Om båda makarna får frontmannapension, bestäms för dem en gemensam frontmannapension vars fulla belopp är 60 procent större än de i 2 § nämnda markbeloppen. Av den gemensamma frontmannapensionen betalas hälften till vardera maken. Beträffande halv frontmannapension gäller härvid vad om frontmannapension är stadgat.

6 §

Om frontman eller hans maka eller kvinna som deltagit i fronttjänst eller hennes make har ett barn under 16 år som lever i samma hushåll som han eller hon, eller om frontman eller hans maka eller kvinna som deltagit i fronttjänst eller hennes make, som lever i samma hushåll, på annat sätt drar försorg om barnets utkomst, beräknas frontmannapensionen så, att de fulla beloppen för frontmannapension i enlighet med 2 § och 4 § 3 mom. höjs med 636 mark för varje i denna paragraf avsett barn. När gemensam frontmannapension bestäms, höjs frontmannapensionen enligt 4 § 4 mom. med 1 272 mark för varje i denna paragraf avsett barn.

7 §

Har gift frontman eller gift kvinna som deltagit i fronttjänst inte gemensamt hushåll med maken, iakttages vid bestämmandet av frontmannapensionen vad i denna lag är stadgat om pension för sådan person som inte är gift.


8 §

Med årsinkomst på grundval av vilken fastställs rätt till frontmannapension avses den verkliga inkomst som frontman eller kvinna som deltagit i fronttjänst eller, om vederbörande är gift, makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med tiondedelen av det belopp varmed värdet av hans eller hennes egendom överstiger 98 250 mark eller, om vederbörande är gift, varmed värdet av makarnas egendom överstiger 145 410 mark.

Har pensionssökande omedelbart före beviljandet av frontmannapension erhållit eller erhåller vederbörandes make frontmannapension eller folkpension, till vilken hör understödsdel eller understödstillägg och vars storlek fastställts så, att såsom årsinkomst helt eller delvis beaktats i annan lag eller förordning stadgad eller på offentlig pensionsstadga grundad pension eller en motsvarande fortlöpande prestation eller ersättning, räknas den såsom inkomst till det tidigare beloppet, likväl med beaktande av vad folkpensionernas och frontmannapensionernas indexbundenhet föranleder. På detta sätt förfars om någon förändring inte inträffat i grunderna för bestämmandet av förmånen. På samma sätt förfars om kvinna som deltagit i fronttjänst omedelbart före frontmannapensionens början fått familjepension som omfattar understödsdel eller understödstillägg. Grunden för bestämmandet av förmånen anses inte ha förändrats med anledning av att arbetslöshetspension ändrats till invaliditetspension eller någondera av dessa pensioner till ålderdomspension, om inte grunderna för pensionens belopp av denna orsak förändrats.


Åtnjuter make till mottagare av frontmannapension inte folkpension eller frontmannapension, beaktas av makens arbetsinkomst såsom årsinkomst endast den del som överstiger 12 040 mark. Genom förordning stadgas vad som avses med arbetsinkomst.

10 §

Har extra krigspension utbetalts för den tid för vilken frontman eller kvinna som deltagit i fronttjänst senare beviljas frontmannapension, avdrages från frontmannapensionen motsvarande extra krigspension.

11 §

Om mottagare av frontmannapension beviljas folkpension eller änkepensionens fortsättningspension, upphör rätten till frontmannapension. Om folkpension eller änkepensionens fortsättningspension beviljas för samma tid för vilken frontmannapension betalts, betraktas den sistnämnda såsom förskott på folkpensionen eller änkepensionens fortsättningspension.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

De i denna lag stadgade markbeloppen motsvarar det poängtal i det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket det folkpensionsbelopp som utbetalades i oktober 1976 har uträknats.

Regeringens proposition 195/81
Lagmotioner 180 och 181/81
Socialutsk. bet. 32/81
Stora utsk. bet. 192/81

Helsingfors den 7 januari 1982

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.