Ursprungliga författningar: 1982

1116/1982
Förordning om fiske
1112/1982
Lag om skydd av valar
1110/1982
Lag angående ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
1109/1982
Lag angående ändring av 3 § lagen om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag
1105/1982
Förordning angående ändring av förordningen om förskottsuppbörd
1103/1982
Lag om investeringsreserveringar inom lantbruket
1089/1982
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1086/1982
Lag angående ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1084/1982
Lag angående ändring av lagen om frontmannapension
1066/1982
Lag angående ändring av 5 och 16 §§ lagen om lönegaranti för sjömän
1065/1982
Lag angående ändring av 5 och 16 §§ lagen om lönegaranti
1059/1982
Lag angående ändring av 11 § lagen om pension för arbetstagare
1043/1982
Förordning angående ändring av förordningen om Finlands författningssamling
1038/1982
Lag angående ändring av 2 § lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten
1035/1982
Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk
1027/1982
Lag angående ändring av 7 § lagen om statens familjepensioner
1026/1982
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner
1012/1982
Arkivförordning
1007/1982
Lag angående ändring av lagen om arbetsdomstolen
985/1982
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
984/1982
Lag angående ändring av 19 § lagen om pension för företagare
983/1982
Lag angående ändring av 22 § lagen om pension för lantbruksföretagare
982/1982
Lag angående ändring av 5 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
981/1982
Lag angående ändring av 5 a § lagen om pension för arbetstagare
979/1982
Förordning angående ändring av 16―18 §§ förordningen om glass
972/1982
Förordning angående ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
971/1982
Lag angående ändring av 30 och 31 §§ lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
970/1982
Lag om skyddsupplag
964/1982
Lag angående ändring av 11 § lagen om underhåll för barn
961/1982
Lag angående ändring av 9 § lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar
960/1982
Lag angående ändring av 29 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
958/1982
Lag angående ändring av 7 § lagen om avbetalningsköp
957/1982
Lag angående ändring av 8 § lagen om skuldebrev
956/1982
Lag angående ändring av lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
946/1982
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd
940/1982
Trafikministeriets beslut om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last
938/1982
Förordning angående ändring av 1 § förordningen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
927/1982
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
926/1982
Lag angående ändring av 9 a § lagen om statens pensioner
899/1982
Förordning om ändring av 13 § handelsregisterförordningen
893/1982
Lag angående giltighetstiden för lagen om temporär ändring av konkursstadgan
889/1982
Förordning angående ändring av förordningen om frontmannapension
888/1982
Förordning om ändring av familjepensionsförordningen
887/1982
Förordning angående ändring av förordningen om bostadsbidrag för pensionstagare
885/1982
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen
883/1982
Lag angående ändring av 3 § lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder
878/1982
Statsrådets beslut om ändring av de allmänna föreskrifterna angående statsbidrag och -understöd
876/1982
Lag om ändring av 136 § beskattningslagen
872/1982
Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon
867/1982
Förordning angående ändring av förordningen om skifte
865/1982
Förordning angående ändring av 8 § förordningen om tillämpning av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur.
826/1982
Förordning angående ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
825/1982
Förordning om ändring av 5 och 6 §§ utsökningsförordningen
811/1982
Förordning angående ändring av 1 § förordningen om förskottsuppbörd
808/1982
Lag angående ändring av 42 § lagen om förskottsuppbörd
771/1982
Lag angående ändring av 11 § reglementet för Finlands Bank
762./1982
Förordning om ändring av 1 § trafikförsäkringsförordningen
760/1982
Förordning angående ändring av 18 § förordningen om avträdelsepension
743/1982
Förordning om ändring av folkpensionsförordmngen
716/1982
Luftvårdsförordning
715/1982
Förordning angående ändring av förordningen om utgivande av ersättning till den som inkallats till finsk domstol från annat nordiskt land
714/1982
Förordning angående ändring av 6 och 7 §§ förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
710/1982
Socialvårdslag
707/1982
Lag angående ändring av lagen om tryggande av underhåll för barn
702/1982
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
698/1982
Lag angående ändring av lagen om barndagvård
684/1982
Lag om ändring av folkhälsolagen
672/1982
Förordning om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
661./1982
Förordning om sjöräddningstjänst
657/1982
Förordning angående ändring av 10 § förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
656/1982
Förordning om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter
655./1982
Lag om ändring av lagen angående skjutvapen och skjutförnödenheter
639/1982
Lag om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
638/1982
Lag om ändring av 1 och 9 §§ förköpslagen
637/1982
Lag om ändring av ärvdabalken
635/1982
Lag angående ändring av 6 § lagen om skuldebrev
634/1982
Lag om ändring av 9 kap. 12 § handelsbalken
633/1982
Räntelag
630/1982
Förordning om Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
628./1982
Lag om sjöräddningstjänst
617/1982
Lag om ändring av 99 § lagen angående stämpelskatt
616/1982
Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon
612/1982
Lag angående ändring av 62 och 63 §§ lagen om skatt på arv och gåva
611/1982
Lag angående ändring av 14 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
610/1982
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd
608/1982
Lag om ändring av beskattningslagen
606/1982
Lag om ändring av 2 kap. 26 § vattenlagen
605/1982
Lag om ändring av 12 kap. 19 § vattenlagen
604/1982
Lag angående ändring av 1 § lagen om notarius publicus
602/1982
Lag om ändring av 96 a och 96 b §§ beskattningslagen
601./1982
Lag angående ändring av lagen om allmänna handlingars offentlighet
599./1982
Lag om ändring av 3 § språklagen
598./1982
Lag om förvaltningsförfarande
592/1982
Förordning angående ändring av förordningen om förskottsuppbörd
588/1982
Lag angående temporär ändring av 9 och 15 §§ lagen om länsrätterna
583/1982
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, och angående ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt om tillämpning av överenskommelse
582/1982
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Förenta Nationerna om grundande av Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, samt om tillämpning av överenskommelsen
575/1982
Lag angående ändring av 8 § lagen om frontmannapension
574/1982
Lag angående ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
572/1982
Lag om ändring av folkpensionslagen
561./1982
Lag om ändring av 10 § trafikförsäkringslagen
540/1982
Lag angående ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
536/1982
Lag angående ändring av 21 § lagen om investeringsreserveringar
531/1982
Lag om ändring av 78 och 79 §§ beskattningslagen
529/1982
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd
528/1982
Lag angående upphävande av 36 och 37 §§ lagen om kommunindelning
498/1982
Lag angående ändring av lagen om enskilda vägar
492/1982
Förordning om ändring av byggnadsförordningen
491/1982
Lag om ändring av 136 § byggnadslagen
475/1982
Förordning angående ändring av 2 § förordningen om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall
473/1982
Lag om ändring av 1 § bokföringslagen
472/1982
Lag om ändring av 51 b § lagen angående stämpelskatt
441/1982
Lag angående ändring av lagen om konstindustriella högskolan
427/1982
Förordning angående ändring av förordningen om frontmannapension
426/1982
Förordning angående ändring av 11 § förordningen om förtidspension för frontveteraner
414/1982
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner
413/1982
Lag om ändring av 10 § handelsregisterlagen
411/1982
Lag angående ändring av 6 och 7 §§ lagen om stiftelser
410/1982
Lag angående ändring av 27 § lagen om andelslag
399/1982
Lag om ändring av beskattningslagen
393/1982
Lag angående ändring av 7 § lagen om konsumentklagonämnden
392/1982
Lag angående ändring av lagen om marknadsdomstolen
391/1982
Lag angående ändring av lagen om konsumentombudsmannen
390/1982
Lag om ändring av 6 kap. konsumentskyddslagen
382/1982
Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar
375/1982
Förordning om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
373/1982
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om läkarundersökning av sjömän
361/1982
Förordning om publicering av internationella överenskommelser
360/1982
Lag om publicering av internationella överenskommelser
335/1982
Lag angående ändring av 2 § lagen om oljeskyddsfonden
319/1982
Statsrådets beslut om ersättning för skador, orsakade av hjortdjur
314/1982
Lag om ändring av 68 a § beskattningslagen
313/1982
Lag om ändring av beskattningslagen
311/1982
Statsrådets beslut om stödjande av skärgårdstransporter
307/1982
Lag om ändring av 3 och 59 §§ folkpensionslagen
303/1982
Lag om ändring av 6 § inkomstskattelagen för gårdsbruk
302/1982
Lag angående ändring av 8 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
291/1982
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
290/1982
Lag om skattelättnader inom utvecklingsområdena
289/1982
Lag angående ändring av 13 § lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter
287/1982
Lag om ändring av 2 kap. vattenlagen
286./1982
Lag om fiske
285./1982
Lag om allmän fiskerätt Given i Helsingfors den 16 april 1982
264/1982
Förordning om försäkringsdomstolen
255./1982
Lag om ändring av 9 § trafikförsäkringslagen
248/1982
Lag om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
244/1982
Förordning om kemikalie- och gastankfartyg
240/1982
Förordning om överlastavgift
231/1982
Förordning om ändring av 65 § förordningen om skifte inom planläggningsområde
230/1982
Förordning om ändring av 143 § förordningen om skifte
214/1982
Förordning om förtidspension för frontveteraner
211/1982
Förordning om ömsesidig rättshjälp vid delgivning av handlingar i mål och ärenden av privaträttslig natur
182./1982
Vägtrafikförordning
112/1982
Lag angående ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
109/1982
Lag angående ändring av 8 § lagen om pension för arbetstagare
106/1982
Lag angående ändring av lagen om frontmannapension
105/1982
Lag om ändring av familjepensionslagen
104/1982
Lag angående upphävande av lagen om understödstillägg
103/1982
Lag om ändring av folkpensionslagen
92/1982
Förordning om ändring av byggnadsförordningen
91/1982
Marktäktsförordning
88/1982
Förordning angående upphävande av 93 och 102 §§ förordningen om skifte inom planläggningsområde
87/1982
Förordning om ändring av byggnadsförordningen
77/1982
Förordning angående ändring av 1 § förordningen om lönegaranti
69/1982
Lag om ändring av 1 kap. 19 § vattenlagen
67/1982
Luftvårdslag
51/1982
Lag om överlastavgift
47/1982
Förordning angående ändring av förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärstipendier
45/1982
Förordning om ändring av utsökningsförordningen
31/1982
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner
20/1982
Lag angående ändring av lagen om frontmannapension
19/1982
Lag om ändring av 15 § sjukförsäkringslagen
16/1982
Lag angående ändring av 5 § lagen om statens pensioner
3/1982
Lag angående ändring av 3 § lagen om ersättande av skördeskador

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.