1027/1981

Given i Helsingfors den 23 december 1981

Lag angående ändring av 2 och 28 §§ lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 2 § lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring ett nytt 2 mom. och till 28 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 10 juli 1981 (526/81), som följer:

2 §

På olycksfall som inträffat i lantbruksföretagararbete eller under förhållanden som härflyter av sådant tillämpas stadgandena i denna lag på det sätt och i den omfattning som stadgas i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81).

28 §

Har arbetstagaren samtidigt varit i arbetsförhållande och verkat såsom i 3 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare avsedd lantbruksföretagare, beräknas hans årsarbetsförtjänst med beaktande av, förutom vad i 1―4 mom. är stadgat, även den förtjänst som erhållits i företagarverksamheten i enlighet med grunderna i 11 § och 12 § 1 mom. nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Regeringens proposition 128/81
Socialutsk. bet. 31/81
Stora utsk. bet. 177/81

Helsingfors den 23 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Sinikka Luja-Penttilä Social- och hälsovårdsminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.