913/1981

Given i Helsingfors den 18 december 1981

Lag angående ändring av 12 och 13 §§ lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 13 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 juni 1971 (511/71), samt

fogas till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 14 maj 1976 (391/76), ett nytt 5 mom. som följer:

12 §

Då lantbruksföretagare ansöker om ovan i 4 § 1 mom. avsedd befrielse från försäkringsskyldighet eller i 15 § 1 mom. avsedd ändring, kan pensionsanstalten avbryta uppbörden av försäkringspremie till dess ansökningen om befrielse eller ändring har behandlats. Då lantbruksföretagare ansöker om invalidpension kan pensionsanstalten likaså avbryta uppbörden till dess ärendet avgjorts.

13 §

Kostnaderna för pensioner och övriga förmåner i enlighet med denna lag betalas av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och staten. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel utgörs härvid av de till pensionsanstalten inbetalda försäkringspremierna minskade med pensionsanstaltens skäliga förvaltningskostnader och placeringarnas avkastning. I övrigt svarar staten för kostnaderna för pensioner och övriga förmåner. Som försäkringspremier betraktas inte sådana obetalda försäkringspremier som lämnats för indrivning i utsökningsväg eller bevakats i konkurs.

Vid tillämpningen av denna paragraf beaktas inte i 11 § 1 mom. avsett pensionsskydd. Till de i 1 mom. åsyftade pensionerna hänförs likväl förhöjningar som i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare utgår pä pensioner enligt 11 § 1 mom., till den del avkastningen av motsvarande placeringar inte förslår till förhöjningarna.

Staten skall, i enlighet med vad genom förordning närmare stadgas, varje år i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten uppskattas komma att betala som sin andel enligt 1 mom.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt grunderna för beräknandet av de i 1 mom. avsedda skäliga förvaltningskostnaderna samt den i 1 och 2 mom. avsedda avkastningen av placeringar. Ministeriet meddelar även närmare anvisningar beträffande tillämpningen av denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lags 13 § tillämpas första gången då statsandelen för år 1981 fastställs.

Regeringens proposition 181/81
Socialutsk. bet. 25/81
Stora utsk. bet. 133/81

Helsingfors den 18 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Sinikka Luja-Penttilä Social- och hälsovårdsminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.