895/1981

Given i Helsingfors den 18 december 1981

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 58 c § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 10 juli 1979 (610/79), samt

fogas till lagen nya 4 a och 55 a §§ samt till 55 §, sådan den lyder i lag av den 11 augusti 1978 (612/78), ett nytt 2 mom. som följer:

4 a §

Arbetsgivare kan avstå från att verkställa i 4 § avsedd förskottsinnehållning då från innehållning enligt denna lag avstås med stöd av internationellt avtal som ingåtts i syfte att undvika förskottsuppbörd av skatt i flera än en stat.

55 §

Innehållet belopp återbärs likväl inte, om det kan överföras till främmande stat med stöd av internationellt avtal som ingåtts i syfte att undvika förskottsuppbörd av skatt i flera än en stat.

55 a §

Kan den skattskyldige påvisa att på löneinkomst, som han erhållit för arbete som utförts i främmande stat, har uppburits förskott både i Finland och i den främmande staten och föreligger förutsättningar för återbäring av förskottsinnehållning med stöd av internationellt avtal som ingåtts i syfte att undvika förskottsuppbörd av skatt i flera än en stat, skall det länsskatteverk inom vars ämbetsområde arbetsgivarens hemkommun är belägen på ansökan förordna om återbäring av det innehållna beloppet till vederbörande.

58 c §

Har i länsskatteverks med stöd av 24 § 2 mom., 55, 55 a, 58, 58 a eller 58 b § utfärdade beslut eller i skattedirektörs med stöd av 55 § utfärdade beslut inträffat räknefel eller därmed jämförbart misstag eller konstateras återbäring eljest helt eller delvis sakna grund, skall länsskatteverket eller skattedirektören rätta sitt beslut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 199/81
Statsutsk. bet. 83/81
Stora utsk. bet. 182/81

Helsingfors den 18 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Mauno Forsman Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.