833/1981

Given i Helsingfors den 4 december 1981

Lag om ändring av 29 och 30 c §§ sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 29 § 3 mom. och 30 c § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådana de lyder i lag av den 29 september 1978 (745/78), som följer:

29 §

Har arbetsgivare berett sina arbetstagare eller medlemmar av deras familjer annan än i 1 mom. avsedd företagshälsovård eller annan hälsovård, får arbetsgivaren av folkpensionsanstalten ersättning för härav åsamkade behövliga och skäliga kostnader.


30 c §

Ersättning som avses i 29 § 1 och 3 mom. skall sökas hos folkpensionsanstalten eller, om folkpensionsanstaltens styrelse uppdragit ärendet åt socialförsäkringskommission för avgörande, hos denna kommission för arbetsgivares vidkommande inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång samt i fråga om företagare och annan som utför eget arbete från det kostnaderna uppkommit, vid äventyr att förmånen annars går förlorad. Till arbetsgivares ansökan skall fogas berättelse om verkställas det av företagshälsovård under den period som ansökan avser, plan över anordnandet av företagshälsovården under följande räkenskapsperiod samt av arbetarskyddskommission eller -fullmäktig avgivet i 29 a § 2 mom. avsett utlåtande eller utredning om att möjlighet till avgivande av utlåtande förelegat. Oaktat försening kan ersättning beviljas helt eller delvis, om förvägrande av ersättningen bör anses oskäligt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 184/81
Socialutsk. bet. 23/81
Stora utsk. bet. 131/81

Helsingfors den 4 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Katri-Helena Eskelinen Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.