556/1981

Given i Nådendal den 24 juli 1981

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 31 § 2 mom., 42 § 4 mom., 43 § 2 mom., 100 § 4 mom., 101 § 2 och 3 mom., 110 § 3 mom. och 123 e § 2 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58),

dessa lagrum sådana de lyder, 110 § 3 mom. i lag av den 5 augusti 1977 (609/77), 123 e § 2 mom. i lag av den 19 september 1969 (626/69) och de övriga lagrummen i lag av den 9 augusti 1968 (493/68),

ändras 31 § 4 mom., 32 §, 56 § 1 mom., 58 § 1 mom. och 110 § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 31 § 4 mom. i lag av den 29 juli 1977 (604/77), 110 § 4 mom. i nämnda lag av den 5 augusti 1977 och de övriga lagrummen i nämnda lag av den 9 augusti 1968, samt

fogas till lagen nya 124 a och 124 b §§ samt till 143 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 9 augusti 1968 och den 19 september 1969, ett nytt 7 mom. som följer:

4 kap.

Generalplan

31 §

Om inlösnings skyldighet på grundvalen av ovan i denna paragraf stadgade begränsningar stadgas i 56 § och om ersättning i 70 §.

32 §

Har fråga om uppgörande eller ändring av generalplan anhängiggjorts eller har ministeriet för inrikesärendena lämnat generalplan eller del därav utan fastställelse, kan ministeriet för området utfärda byggnadsförbud för högst fem år åt gången.

7 kap.

Inlösen av mark

56 §

Skall mark enligt stadsplan eller enligt i 31 § 1 mom. avsedd generalplan användas för annat ändamål än för enskild byggnadsverksamhet och kan markägaren på grund härav inte tillgodogöra sig sin mark på ett sätt som medför skälig nytta, är staden eller, såvida området i planen är avsatt för statens behov, staten skyldig att inlösa marken. Vad här är stadgat gäller inte i 46 eller 47 § avsedd mark.


58 §

Stad eller staten enligt 56 eller 57 § åvilande inlösningsskyldighet inträder inte innan markägarens ansökan om undantag från begränsning har avslagits och beslutet vunnit laga kraft.


11 kap.

Byggnadsplan

110 §

Inlösningsskyldighet varom stadgas i denna paragraf träder inte i kraft innan markägarens ansökan om undantag från byggnadsbegränsning har avslagits och beslutet vunnit laga kraft.


15 kap.

Allmänt

124 a §

Inom stads-, byggnads- eller strandplaneområde får grävning, sprängning, utjämning, fyllning, fällning av träd eller annan därmed jämförbar åtgärd inte vidtagas utan tillstånd av kommunstyrelsen (åtgärdsförbud). Samma åtgärdsförbud gäller om så anges genom en särskild bestämmelse i generalplan. Tillstånd erfordras inte om marksubstanser tages för eget eller annans sedvanliga bruk till husbehov eller om annan åtgärd är ringa. Tillstånd skall beviljas om åtgärden inte försvårar områdets användning för det ändamål vartill det avsatts i planen och inte förstör stads- eller landskapsbilden.

Åtgärdsförbud gäller även område som är belagt med byggnadsförbud för uppgörande eller ändring av stads- eller byggnadsplan.

Är uppgörande eller ändring av generalplan anhängig eller har generalplan helt eller delvis inte fastställts, kan ministeriet för inrikesärendena utfärda åtgärdsförbud för området för högst fem år åt gången.

Tillstånd kan i de fall som nämns i 2 och 3 mom. beviljas om åtgärden inte medför betydande olägenhet för uppgörandet eller genomförandet av vederbörande plan och inte förstör stads- eller landskapsbilden.

Då tillstånd beviljas för grävning och sprängning, skall vad i 3 § 2 mom., 5, 6, 10―13, 16 och 21 §§ marktäktslagen (555/81) är stadgat dessutom i tillämpliga delar iakttagas.

124 b §

Förvägras tillstånd till grävning eller sprängning med stöd av en särskild bestämmelse i generalplan eller på stads- eller byggnadsplaneområde i fråga om vilket beslut om ändring av planen inte fattats, gäller beträffande inlösningsskyldigheten vad i 8 § marktäktslagen är stadgat. Förvägras tillstånd till annan åtgärd i dessa fall och kan markägaren på grund härav inte på ett sätt som medför skälig nytta använda sin mark, har han rätt att av kommunen få ersättning för den skada han sålunda tillskyndas.

17 kap.

Tvångsmedel och straff

143 §

Då ministeriet för inrikesärendena med stöd av 1, 2 eller 3 mom. utfärdat bestämmelse om uppgörande eller ändring av plan eller ålagt kommun att underställa generalplan för fastställelse, gäller på område som avses i bestämmelsen byggnadsförbud och i 124 a § avsett åtgärdsförbud.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 88/80
Andra lagutsk. bet. 1/81
Stora utsk. bet. 77/81

Nådendal den 24 juli 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
J. Koikkalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.