555/1981

Given i Nådendal den 24 juli 1981

Marktäktslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tagande av sten, grus, sand, lera och mull för bortforsling eller för lagring eller förädling på platsen, om inte annat följer av 2 §.

Vid tagande av substanser skall utom denna lag iakttagas vad annorstädes i lag är stadgat.

2 §
Undanlag beträffande tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte:

1) täktverksamhet som baserar sig på gruvlagen (503/65);

2) tagande och nyttjande av substanser som lösgjorts i samband med byggande, då åtgärden grundar sig på tillstånd av myndighet eller plan som godkänts av myndighet; ej heller

3) sådant tagande av substanser på vattenområde för vilket enligt vattenlagen (264/61) tillstånd av vattendomstol krävs.

Denna lag tillämpas inte på område på vilket i 124 a § byggnadslagen (370/58) avsett åtgärdsförbud är i kraft.

3 §
Begränsning av täktverksamhet

I denna lag avsedda substanser får inte tagas så, att vacker landskapsbild därigenom fördärvas, att betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciella naturförekomster förstörs eller att naturförhållandena genomgår betydande eller omfattande skadliga förändringar.

Täkt skall förläggas och täktverksamhet ordnas så, att dess skadliga inverkan på naturen och landskapsbilden blir så ringa som möjligt och att verksamheten inte för bosättningen eller miljön' medför fara eller sådan olägenhet som till skäliga kostnader kan undvikas.

4 §
Tillståndstvång

För en i denna lag avsedd täktverksamhet krävs tillstånd.

Tillstånd behövs inte om substanser tages för eget eller annans sedvanliga bruk till husbehov.

5 §
Täktplan

Då tillstånd söks skall över täktverksamheten och vården av miljön samt, om möjligt, områdets senare användning framläggas en täktplan. Detta är dock inte av nöden om projektets omfattning och verkningar är ringa.

Då plan uppgörs skall rådande naturförhållanden samt projektets inverkan på miljön och naturförhållandena utredas i behövlig omfattning.

6 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd

Tillstånd till täktverksamhet skall beviljas, om en sakenlig täktplan har framlagts och täktverksamheten eller regleringen av den inte står i strid med de i 3 § stadgade begränsningarna. Då frågan prövas skall även verkningarna av tillståndsbestämmelserna beaktas.

7 §
Tillståndsmyndighet

Tillstånd till täktverksamhet beviljas av kommunstyrelsen.

När kommun eller staten är sökande eller såvida området med hänsyn till naturskyddet är av riksomfattande betydelse eller har betydelse med tanke på flera kommuners områden, skall kommunstyrelsens beslut underställas länsstyrelsen för fastställelse.

8 §
Kommuns och statens inlösningsskyldighet

Har tillstånd till täktverksamhet genom ett laga kraft vunnet beslut förvägrats och kan markägaren inte använda sin mark för jord- och skogsbruk, byggande eller motsvarande ändamål som medför skälig nytta, är kommunen eller, såvida området med hänsyn till naturskyddet är av riksomfattande betydelse, staten skyldig att då ägaren så kräver inlösa området.

Vid inlösning iakttages lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/ 77). Beträffande förfarandet gäller i tillämpliga delar vad i nämnda lags 97 § är stadgat.

9 §
Substanstagarens ersättningsskyldighet

Om täktverksamhet sänker värdet för en bredvid eller i närheten belägen fastighet eller medför annan sådan skada eller olägenhet för utnyttjandet av fastigheten som inte kan anses vara ringa, har fastighetens ägare eller innehavare rätt att av substanstagaren få full ersättning för den olägenhet som han tillskyndas av täktverksamheten. Ersättning skall yrkas inom fem år räknat från det skadan eller olägenheten uppstått. Nås inte överenskommelse om ersättningen, avgörs frågan om rätt till ersättning och bestäms ersättningen med iakttagande i tillämpliga delar av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter vid förrättning varom ansöks hos vederbörande lantmäterikontor.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller även ersättning för sådan skada och olägenhet som föranleds av att substans tages utan tillstånd eller i övrigt i strid med stadgandena i denna lag.

10 §
Tillstånds giltighetstid

Tillstånd till täktverksamhet beviljas för bestämd tid, dock för högst tio år i sänder.

Av särskilda skäl kan tillstånd beviljas för längre tid, om detta anses lämpligt med beaktande av projektets omfattning, den framlagda planens art och andra faktorer som skall beaktas vid täktverksamhet.

11 §
Tillståndsbestämmelser

I tillstånd till täktverksamhet skall ingå bestämmelser om vad sökanden skall iakttaga för undvikande eller begränsande av de ölägenheter som projektet medför.

Tillståndsbestämmelser skall utfärdas:

1) om avgränsning av täktområdet, djupet och formen hos grävningar och skärningar samt täktverksamhetens utvidgningsriktningar;

2) om skyddande och uppsnyggande av området under den tid takverksamheten pågår och därefter; samt

3) om bevarande och förnyande av trädbestånd och annan växtlighet samt nyplanteringar under den tid takverksamheten pågår och därefter.

Tillståndsbestämmelser kan dessutom utfärdas:

1) om anordningar som ansluter sig till täktverksamheten samt om reglering av trafik särskilt för skyddande av grundvattnet; samt

2) om den tid inom vilken med stöd av denna paragraf föreskrivna åtgärder skall vidtagas.

Bestämmelserna får inte åsamka den som får tillstånd sådan skada eller olägenhet som med hänsyn till projektets omfattning och den nytta han erhåller kan anses oskälig.

12 §
Ställande av säkerhet

Tillståndsmyndighet kan fordra att sökanden innan substanser tages skall ställa godtagbar säkerhet för att åtgärder som föreskrivits med stöd av 11 § vidtages.

13 §
Utlåtanden och hörande

Över ansökan om tillstånd skall utlåtande av vederbörande vattendistrikts vattenbyrå inhämtas, om detta inte anses vara onödigt. Om tillstånd av vattendomstol krävs för t akt verksamheten eller om en ansökan som gäller ett vattenärende är anhängig vid vattendomstol kan behandlingen av en ansökan som avses i denna lag uppskjutas till dess vattenärendet avgjorts genom ett laga kraft vunnet utslag.

Med anledning av ansökan skall de som äger eller besitter till täktområdet gränsande fastigheter beredas tillfälle att bli hörda. Vid hörandet skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 13 2 a § byggnadslagen och 5 a § byggnadsförordningen är stadgat.

Kan området med hänsyn till naturskyddet vara av riksomfattande betydelse, skall jord- och skogsbruksministeriets utlåtande i ärendet inhämtas.

14 §
Vite och äventyr av tvångsutförande

Tages substanser i strid med stadgandena i denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller försummas på annat sätt fullgörandet av i dem avsedda skyldigheter, skall byggnadsnämnden förplikta vederbörande att följa stadgandena och bestämmelserna, att avlägsna eller ändra verkningarna av utfört arbete eller att återställa tidigare rådande förhållanden och att fullgöra sin skyldighet genom föreläggande av vite eller vid äventyr av att det försummade utförs på den försumliges bekostnad. Är felet ringa, kan nämnden avstå från åtgärder.

Kostnaderna för arbete, som utförts på grund av att fullgörandet av en vid äventyr av tvångsutförande ålagd skyldighet försummats, betalas i förskott av kommunens medel och uppbärs hos den tredskande i den ordning som är stadgad beträffande indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. :

15 §
Avbrytande av takt verksamhet .

Tages substanser i strid med stadgandena i denna lag eller med stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller försummas iakttagandet av dessa, kan byggnadsnämnden, byggnadsinspektör eller i byggnadsnämndens instruktion förordnad tjänsteinnehavare avbryta tagandet på sätt som .befinns lämpligt. Byggnadsinspektören eller tjänsteinnehavaren skall ofördröjligen underrätta byggnadsnämnden om avbrytandet. Åtgärderna för avbrytande skall omedelbart inställas om byggnadsnämnden så bestämmer.

Polismyndighet är skyldig att i de fall som avses i 1 mom. ge handräckning.

16 §
Ändring av tillståndsbestämmelser och återtagande av tillstånd

Tillståndsmyndighet kan ändra tillståndsbestämmelser som den utfärdat med stöd av denna lag eller återtaga tillstånd då:

1) tillståndsbestämmelserna fortgående eller eljest på grovt sätt har överträtts;

2) täktverksamheten på ett sätt som inte kunnat förutses inverkat skadligt på miljön, bosättningen eller naturförhållandena; eller

3) falska eller oriktiga uppgifter eller utredningar lämnats i ansökan om tillstånd.

17 §
Straffstadgande

Den som utan tillstånd som krävs enligt denna lag tar substanser eller underlåter att iakttaga med stöd av 11 § utfärdade tillståndsbestämmelser eller annars tar substanser i strid med stadgandena i denna lag skall för överträdelse av stadgandena i marktäktslagen dömas till böter.

Har åtgärd eller underlåtelse medfört betydande eller omfattande skadliga förändringar i naturförhållandena eller allvarlig fara för annans liv, hälsa eller egendom och bör brottet i dessa eller andra fall med beaktande av de omständigheter i sin helhet som föranlett brottet och framgår av det anses grovt, skall gärningsmannen för grov överträdelse av stadgandena i marktäktslagen dömas till fängelse i högst ett år eller till böter.

Då ekonomisk fördel som erhållits genom ovan i 1 och 2 mom. avsedda brott samt föremål eller annan egendom som använts för brotten döms förbruten, skall iakttagas vad i 2 kap. 16 § strafflagen är stadgat.

18 §
Anmälan för väckande av åtal

Byggnadsnämnd skall efter att ha konstaterat en i 17 § avsedd gärning eller försummelse anmäla saken till åklagarmyndighet för väckande av åtal.

Ovan i 1 mom. avsedd anmälan behöver dock inte göras, om gärningen med beaktande av omständigheterna bör anses ringa och om allmän fördel inte bör anses kräva att myndighet vidtar åtgärder.

19 §
Anslående av beslut

Kommunstyrelses och länsstyrelses beslut i tillståndsärende som åsyftas i denna lag meddelas efter anslag. Beslutet anses ha kommit till vederbörandes kännedom då det har meddelats.

Beviljande av tillstånd skall ofördröjligen tillkännages dem som i samband med ärendets behandling har anhållit därom och som samtidigt har uppgivit sin adress.

Om tillstånd till täktverksamhet skall tillståndsmyndigheten underrätta länsstyrelsen.

20 §
Sökande av ändring

Besvär över kommunstyrelses beslut som meddelats med stöd av denna lag får anföras såsom i kommunallagen (953/76) är stadgat.

21 §
Iakttagande av beslut som inte vunnit laga kraft

I beslut om tillstånd till täktverksamhet kan bestämmas att beslutet skall iakttagas innan det vunnit laga kraft, om sökanden ställer godtagbar säkerhet för ersättandet av de ölägenheter, skador och kostnader som upphävande av beslutet eller ändring av tillstånd kan förorsaka. Besvärsmyndighet kan dock förbjuda verkställighet av beslutet.

I beslut som byggnadsnämnden fattat med stöd av 14 § kan förordnas att beslutet skall iakttagas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställighet av beslutet.

22 §
Ändring av skyddsområdens användningsändamål

Användningsändamålet för områden som av kommun eller staten inlösts i skyddssyfte på grundval av denna lag får inte ändras utan tvingande skäl.

23 §
Tillsynsavgift och statsbidrag

Angående indrivningen av kostnaderna för granskning av täktplan och tillsyn över täktverksamhet gäller i tillämpliga delar vad i 136 § byggnadslagen är stadgat om avgift till kommunen för tillsynen över byggnadsarbetet.

Kommun kan inom ramen för statsförslaget beviljas bidrag för kostnader som förorsakas av sådan inlösning av markområden som sker med stöd av 8 § i denna lag och för ersättningar som avses i 26 §.

24 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

25 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

26 §
Övergångsstadgande

För fortsättande av täktverksamhet för vilken enligt denna lag erfordras tillstånd och vilken redan påbörjats skall tillstånd sökas inom ett år från lagens ikraftträdande. Av särskilt skäl kan kommunstyrelsen förlänga denna tid med högst ett år.

Om tillstånd att fortsätta täktverksamhet som inletts före den 4 juli 1980 inte beviljas, är markägaren eller innehavaren av nyttjanderätten berättigad att av kommunen eller, såvitt området med hänsyn till naturskyddet är av riksomfattande betydelse, av staten få ersättning för skada som han därigenom åsamkas. Detsamma gäller om täktverksamhet till följd av att tillstånd förvägrats förhindras på område som före denna tidpunkt har förvärvats uttryckligen för täktverksamhet och om sådana åtgärder för inledande av täktverksamhet som medför speciella kostnader har vidtagits och området inte längre kan användas på ett sätt som medför skälig nytta. Vid fastställande av Skadeståndsskyldigheten skall iakttagas vad i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter är stadgat. Vid prövning av Skadeståndsskyldigheten och av ersättningens belopp skall beaktas inverkan av de i 11 § nämnda bestämmelserna samt huruvida sökanden har möjlighet att erhålla tillstånd till täktverksamhet på annan plats.

Regeringens proposition 88/80
Andra lagutsk. bet. 1/81
Stora utsk. bet. 77/81

Nådendal den 24 juli 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
J. Koikkalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.