482/1981

Given i Nådendal den 26 juni 1981

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) rubriken för 2 kap., 5 §, 13 § 3 och 4 mom., 16 och 20 §§ samt 51 § 2 mom.,

av nämnda lagrum 5 § sådan den lyder i lag av den 31 december 1974 (1049/74), 13 § 3 och 4 mom. och 16 § sådana de lyder i lag av den 10 juli 1979 (610/79) samt 20 § och 51 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 11 augusti 1978 (612/78), samt

fogas till 14 § i stället för dess genom nämnda lag av den 10 juli 1979 upphävda 1 mom. ett nytt 1 mom. som följer:

2 kap.

Förskottsinnehållning på lön, pension och livränta samt på vissa försäkringsersättningar

5 §

Förskottsinnehållning skall verkställas på pension, livränta och enligt sjukförsäkringslagen (364/63) utgående dag- och moderskapspenning samt på annan ersättning som med stöd av sjukförsäkringslagen eller obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd utbetalas för bortfall av inkomster eller försörjning. Förskottsinnehållning skall även verkställas på dagpenning som med stöd av frivillig personförsäkring utbetalas på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada.

För betalningar som avses i 1 mom. gäller i tillämpliga delar vad i denna lag stadgas angående lön, arbetsgivare och löntagare.

13 §

Skattestyrelsen utfärdar bestämmelser om utgivande av förskottsinnehållningskoder och lämnande av andra uppgifter om förskottsinnehållningen till arbetsgivaren eller annan innehållningsskyldig.

Företer den skattskyldige inte sin skattebok för arbetsgivaren eller annan innehållningsskyldig och har den innehållningsskyldige inte på grundval av bestämmelse, som skattestyrelsen med stöd av 3 mom. utfärdat, erhållit den skattskyldiges förskottsinnehållningskod eller annan uppgift om förskottsinnehållningen, skall förskottsinnehållning verkställas på sätt som skattestyrelsen fastställer.

14 §

Skattestyrelsen bestämmer hur förskottsinnehållning skall verkställas på betalningar som avses i 5 §.


16 §

Är det uppenbart att förskottsinnehållningen på skattskyldigs inkomst inte motsvarar det sammanlagda beloppet av den statsskatt, den enligt 3 § utgående kommunal- och kyrkoskatt samt den folkpensions- och sjukförsäkringspremie som skall påföras honom för skatteåret, kan skattedirektören i det skattedistrikt till vilket den skattskyldiges hemkommun hör, på anhållan av den skattskyldige eller eljest fastställa eller på nytt bestämma den skattskyldiges förskottsinnehållningskod eller andra bestämmelser om hans förskottsinnehållning, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer.

För viss grupp av löntagare, som på enhetliga grunder kan beviljas andra än i 8 § 2 mom. avsedda avdrag vilka inte beaktats vid fastställande av ovan i 12 § avsedda beräkningsgrunder och avdrag, kan även skattedirektören i det skattedistrikt till vilket arbetsgivarens hemkommun hör på arbetsgivarens begäran bestämma att dessa avdrag skall göras från inkomsten innan förskottsinnehållningen verkställs.

20 §

Över lön och på denna verkställd förskottsinnehållning skall till löntagare utges innehållningsbevis enligt skattestyrelsens formulär.

Skattestyrelsen bestämmer i vilka fall innehållningsbevis inte skall utges.

51 §

Är det inte enligt 1 mom. förbjudet att söka ändring, får den som inte är nöjd med beslut angående honom, vilket med stöd av denna lag givits av länsskatteverk eller skattedirektör, söka ändring däri hos länsrätten i det län till vilket hans hemkommun hör. Ändring i avgöranden som avses i 16 § 2 mom. och 17 § söks likväl hos länsrätten i det län till vilket arbetsgivarens hemkommun hör. Är ingen länsrätt enligt stadgandena i detta moment behörig att handlägga besvären, anförs besvär hos länsrätten i Nylands län.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 81/81
Statsutsk. bet. 37/81
Stora utsk. bet. 71/81

Nådendal den 26 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.